Search form

Mateo 18

Jesu ĩgʉ buherãre erã weca opʉ árĩbure wereñumi

Mr 9.33-37; Lc 9.46-48

1Irisubure gʉa Jesu buherã ĩgʉ pohrogue eja serẽpibʉ ĩgʉre:

—¿Ʉmaro majagʉ ĩgʉ opʉ árĩroguere gʉa mera majagʉ nihino wabocuri árĩpehrerã weca opʉ? arĩ serẽpibʉ gʉa.

2Gʉa eroparĩcʉ̃ Jesu majigʉgãre sihubeo, ĩgʉgãre gʉa watope duhudobomi. Duhudobotuhaja gʉare arĩmi.

3—Diaye mʉare were purumujugʉra. Oã majirãgã Goãmʉre erã opʉ gohra pepima. Eropirã mʉa sã erã iro dopa ta pepirã, õarire gohrotorã ʉmaro majagʉ opʉ árĩroguere warãca. Erã iro dopa pepibirã opʉ ĩgʉ árĩroguere wasome mʉa. 4Eropigʉ ʉmaro majagʉ ĩgʉ opʉ árĩroguere eropa pepicãgʉ, ihĩ majigʉgã dopa pepigʉ ta gajirã tauro opʉ wahami. 5Eropirã yahare iimorã õpa árĩgʉgãre gamerã, yʉ sãre gahmea mʉa, arĩ weremi Jesu gʉare.

Ñerire iicʉ̃ gʉhya ãhraa arĩ wereñumi Jesu

Mr 9.42-48; Lc 17.1-2

6Eropigʉ õpa werenemomi:

—Ĩgã dopa árĩgʉ yʉre ne umupeogʉre weregʉra mʉare. Yujugʉ ĩgã iro dopa árĩgʉre ñerire iidoredigʉ ĩgʉ ñetariaro tarigʉcumi. Gajigʉre masa ĩgʉ wʉnʉgʉre wʉariye ʉtãye mera dirisiu, wʉariyague ĩgʉre cóãcʉ̃ ñero wabocumi ĩgʉ. Eropigʉ ĩgã dopa árĩgʉre ñerire iidoredigʉpʉ wʉariyague erã cóãdigʉ tauro ñero tarigʉcumi. Ĩgʉ turaro dipuwaja moasũgʉcumi. 7Masare ñerire iicʉ̃ iiri ãhraa. Irire iirã i yeba majarã ñero tarima. Gajirã ñerire iidorema gajirã masare. Erã ñerire iidorenirãpʉ erã tauro ñetariaro tarirãcoma.

8“Mʉ mojoto mera ñero iigʉ iri mojotore mʉ tabe cóãbodiro dopa ta iri ñerire duhuque. Irire duhubigʉ peamegue wagʉca. Eroguere ne peame yaribeaa. Mʉ mojotore mʉ cóãcʉ̃ iri dʉca dihta cohmoboya. Eropigʉ mʉpʉ epasi árĩqueregʉ ta pʉhrʉ Goãmʉ mera árĩgʉca. Mʉ pe mojoto mera árĩgʉre peamegue ĩgʉ cóãcʉ̃ ñetariaro tarigʉca. Eropigʉ iri ñeri iiripʉre duhuque. Mʉ guburu mera ñero iigʉ iri guburu sãre mʉ tabe cóãbodiro dopa ta iri ñerire duhuque. Irire duhubigʉ peamegue wagʉca. Eroguere ne peame yaribeaa. Mʉ guburure mʉ cóãcʉ̃ irisi dihta cohmoboya. Eropigʉ epasi árĩqueregʉ ta pʉhrʉ Goãmʉ mera árĩgʉca. Mʉhʉ pe guburu mera árĩgʉre mʉre peamegue cóãcʉ̃ mʉ ñetariaro tarigʉca. Eropigʉ iri ñeri iiripʉre duhuque. 9Mʉ cuiru mera ñero iigʉ irirure mʉ gorawea cóãbodiro dopa ta iri ñerire duhuque. Irire duhubigʉ peamegue wagʉca. Eroguere ne peame yaribeaa. Mʉ cuirure cóãcʉ̃ iriru dihta cohmoboya. Yujupʉ cuiru mariquerecʉ̃ ta pʉhrʉ Goãmʉ mera árĩgʉca. Mʉre pe cuiru mera árĩgʉre peamegue mʉre cóãcʉ̃, mʉ ñetariaro tarigʉca. Eropigʉ iri ñeri iiripʉre duhucãque, arĩmi Jesu.

Oveja dederedigʉ queorire wereñumi Jesu

Lc 15.3-7

10Eropigʉ gʉa sãre werenemomi:

—Ne, oã majirãgãre doobiricãque. Mʉare arĩgʉ tiiaa. Erãgãre ĩhadiburã anyua ʉmarogue yʉ Pagʉ pohrogue eropa árĩniguima. 11Yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ i yebague dederebonirãre taugʉ arigʉ iibʉ yʉhʉ, arĩ weremi Jesu.

12Eropa arĩtuha õpa arĩ queorire ahmu wereniguimi.

—Ovejare ĩhadibugʉ cien ovejare opagʉ yujugʉ oveja dederea wacʉ̃ ĩagʉ õpa iigʉcumi erãre ĩhadibugʉpʉ. Gajirã ovejare noventa y nueve ovejare erã bari campogue duhudobo, dederedigʉre amagʉ wagʉcumi. 13Diaye ta arĩgʉ iiaa mʉare. Ĩgʉre bocagʉ bʉrigã mucubirigʉcumi ĩgʉ. Gajirã noventa y nueve dʉhyarã mera mucubiridigʉ árĩqueregʉ erã tauro ĩgʉ bocadigʉpʉre mucubirigʉcumi. 14Eropa ta mari Pagʉ ʉmaro majagʉ oãgã iro dopa árĩrã sãre erã dederecʉ̃ gamebeami, arĩmi Jesu.

Mʉ acaweregʉ mʉre ñero iicʉ̃ õpa iique, arĩñumi Jesu

Lc 17.3

15Eropa arĩtuhaja õpa werenemomi Jesu:

—Mʉ acaweregʉ mʉre ñero iicʉ̃ ĩgʉ mera weretamugʉ waque. Mʉa seyaro irire weretamuque. Mʉ eropa iicʉ̃ ĩgʉ mʉre peebocumi. Ĩgʉ peecʉ̃ “Mʉre dipaturi ne õpa iisome yʉhʉ,” ĩgʉ arĩcʉ̃ mʉ acaweregʉre dipaturi wapicʉ iigʉca mʉhʉ. 16Mʉre ĩgʉ peediabiricʉ̃ tamerare yujugʉ mera wadiagʉ, o perã mera wadiagʉ, erãre wapicʉgã dipaturi ĩgʉre wereniguigʉ waque daja “Erã sã peeporo,” arĩgʉ. 17Eropigʉ mʉ mera majarã sãre ĩgʉ peediabiricʉ̃ árĩpehrerã Jesu yarã mera gamenere ĩgʉre weresãque. Eropirã Jesu yarã gamenererã sãre ĩgʉ peediabiricʉ̃ ĩarã Goãmʉre masibigʉ ñegʉ árĩro dopa iique ĩgʉre.

18“Diaye ta mʉare arĩgʉ iiaa. I yeba mʉa yaharã yaha dorerire oparãca. Eropirã mʉa i yebare iidorebirirare yʉ sã ʉmarogue árĩgʉ iidoresome. I yeba mʉa iidorerare yʉ sã ʉmarogue iidoregʉca.

19“Dipaturi mʉare ire weregʉra daja: Mʉa perã Goãmʉre serẽrã, yujuro mera pepirã árĩcʉ̃, yʉ Pagʉ ʉmaro majagʉ irire mʉare ogʉcumi. 20Perã o ʉrerã yaharã yahare iimorã erã gamenerecʉ̃ yʉ sã erã mera ãhraa, arĩ weremi Jesu.

21Pʉhrʉ Pedro Jesu pohrogue eja serẽpimi:

—Opʉ, ¿yʉ acaweregʉ mʉ yagʉ ĩgʉ dinʉcʉsuburi yʉre ñero iicʉ̃ ĩagʉ irire cãdijitugʉcuri yʉhʉ? ¿O siete suburi ĩgʉ iicʉ̃ cãdijitugʉcuri yʉhʉ? arĩ serẽpimi Pedro.

22Jesu yʉhrimi:

—Sietesuburi dihta mʉre ĩgʉ ñero iirare mʉ cãdijicʉ̃ ero wabeaa. Bajasuburi ĩgʉ mʉre ñero iicʉ̃ sãre cãdijique, arĩmi ĩgʉre.

Pohro majagʉ gajigʉ ĩgʉ wajamorare ĩgʉ cãdijidiabirira queorire wereñumi Jesu

23Eropigʉ Jesu õpa werenemomi gʉare:

—Ʉmaro majagʉ opʉ árĩri werediacʉ̃ õpa ãhraa. Yujugʉ opʉ ĩgʉ pohro majarãre erã ĩgʉre wajamorare wajayepeho dorediariñumi. 24Erã wajamorare ĩgʉ queonʉgacʉ̃, ĩgʉre mohme corerãpʉ wʉaro wajamogʉre ĩgʉ pohrogue aĩgãriñuma. Wajamogʉpʉ wʉaro wajamoñumi opʉre. 25Eropigʉ ĩgʉ wajayemasibiricʉ̃ ĩagʉ ĩgʉ opʉ ĩgʉre, ĩgʉ marapore, ĩgʉ porã sãre pohro majarã acu, erãre gajirãre duadiariñumi ĩgʉ wajamorire wajaseagʉ. 26Ĩgʉ eropa duadiacʉ̃ wʉaro wajamogʉpʉ mereja, ĩgʉ opʉre turaro serẽñumi: “Opʉ, gʉare gajirãre duabiricãque. Mojomoro ĩagʉ corenique. Mʉre wajayepehogʉca,” arĩñumi ĩgʉ ĩgʉ opʉre. 27Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ ĩgʉre mojomoro ĩagʉ, ĩgʉ wajamorare eropa ta cãdijipehocãñumi.

28“Ĩgʉ eropa iira pʉhrʉ wajamodigʉpʉ waha, gajigʉ pohro majagʉre bocajañumi. Ĩgʉpʉ merogã wajamoñumi ĩgʉre wajamodigʉpʉre. Eropa bocajagʉ yojaro mera ñeañumi ĩgʉre. “Yʉre mʉ wajamorare wajaye purumujuque duru,” arĩñumi ĩgʉ ĩgʉ mera majagʉre. 29Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ gajigʉ pohro majagʉpʉ mereja ĩgʉre bʉrigã serẽriñumi: “Yʉre mojomoro ĩaque. Merogã corenique. Mʉre wajayepehogʉra,” arĩriñumi gajigʉ pohro majagʉ ĩgʉre. 30Ĩgʉ eropa arĩ serẽquerecʉ̃ ta ĩgʉ yʉhribiriñumi. Eropigʉ ĩgʉ gajigʉ pohro majagʉpʉre peresu iidoreñumi ne ĩgʉ wajayepehocʉ̃gue. 31Wʉaro wajamodigʉ ĩgʉre merogã wajamogʉpʉre ĩgʉ eropa iicʉ̃ ĩha papũri, gajirã pohro majarãpʉ erã opʉre weresãrã wañuma. 32Erã eropa arĩ weresãcʉ̃ peegʉ erã opʉ erãre weresãdigʉre sihubeo õpa arĩñumi: “Mʉhʉ ñetariagʉ ãhraa. Mʉhʉ yʉre bʉrigã serẽcʉ̃ mʉ wajamorare cãdijipehocãrabʉgʉ yʉhʉ mʉre. 33Mʉre yʉ eropa iiquerecʉ̃ ta mʉpʉ merogã wajamogʉpʉre cãdijibirayoro mʉhʉ. Mʉ wajamorare yʉ cãdijidiro dopa ta ĩgʉ sãre mʉ cãdijicʉ̃ õatariaboya. ¿Duhpigʉ ĩgʉre mojomoro ĩabirari ĩgʉre eropa iigʉ mʉhʉ?” arĩñumi ĩgʉ opʉ ĩgʉre. 34Eropa arĩgʉ bʉrigã guagʉ, peresu iiñumi ĩgʉ pohro majagʉre ne ĩgʉ wajayepehocʉ̃gue, arĩ weremi Jesu.

35Eropigʉ õpa arĩ i queorire weretumi:

—Eropa ta iigʉcumi yʉ Pagʉ ʉmaro majagʉ mʉare. Mʉa árĩpehrerã mʉa acawererã mʉare ñero iirare õaro mʉa cãdijipehobiricʉ̃ ĩgʉ mʉare dipuwaja moagʉcumi, arĩmi Jesu.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index