Search form

Mateo 19

Erã marasã nomere erã cóãcʉ̃ õabeaa, arĩ wereñumi Jesu

Mr 10.1-12; Lc 16.18

1Irire ĩgʉ eropa arĩ werera pʉhrʉ ĩgʉ Galilea árĩdigʉ Judea yebague gʉare sihu wami. Dia Jordán waĩcʉriya gajipʉ masegue ejabʉ. 2Erogue gʉa wacʉ̃ bajarã masa gʉare nʉrʉsiagãma. Erã mera majarãre dorecʉrãre õarã wacʉ̃ iimi ĩgʉ.

3Eropi yujurãyeri fariseo masa gʉa pohro erama. Jesure weresãdiarã, ñero ĩgʉ wereniguicʉ̃ peediarã, ĩgʉre õpa serẽpima:

—¿Mari marapore mari gamero cóãcʉ̃ õhari? ¿Mari doreripʉ eropa ta iidoreri mʉ pepicʉ̃? arĩ serẽpima erã.

4Jesu yʉhrimi.

—¿Goãmʉ yare erã gojarapũgue ne ire buhebiriniari mʉa? Õpa arĩ gojara ãhraa: “Negohraguere i yebare ĩhacũnugudigʉ ʉmʉ, nomeo sãre iipʉ,” arĩ gojañumi Moise. 5Õpa ãhraa ĩgʉ arĩ gojanemora: “Eropigʉ ʉmʉ ĩgʉ pagʉ sʉmarãre cohã wiria, ĩgʉ marapo mera árĩgʉcumi. Eropirã erã perã árĩquererã ta yuju dʉpʉ iro dopa ta árĩrãcoma,” arĩ gojañumi. 6Eropirã erã perã iro dopa árĩbeama. Yuju dʉpʉ iro dopa ta árĩrã iima. Goãmʉ doreri mera mojoto dirima. Eropirã duhubiricãro gahmea erãre, arĩmi Jesu erãre.

7Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ fariseo masa serẽpima daja:

—Mʉhʉ eropa werequerecʉ̃ ta õpa arĩ gojañumi Moisepʉ: “Mʉ marapore cóãdiagʉ paperapũgue irire gojaque. Eropa gojagʉ iripũre mʉ marapore mʉ ora pʉhrʉ igore cóãmasia mʉhʉ,” arĩ gojañumi Moise. ¿Mʉ arĩro dopa arĩquerecʉ̃ ta duhpigʉ Moisepʉ eropa arĩ gojayuri? arĩ yʉhrima erã ĩgʉre.

8Jesu yʉhri gamemi erãre:

—Goãmʉ dorerire mʉa ñecʉ sʉmarã erã iidiabiricʉ̃ ĩagʉ “Eropa ta wacuraporo,” arĩgʉ, “Mʉa marapore cóãmasia,” arĩ gojañumi Moise. Ĩgʉ eropa arĩ gojara árĩquerecʉ̃ ta negohraguere mʉa marasã nomere cóãcʉ̃ gamebiripʉ. 9Mʉare arĩgʉ tiiaa: Masʉ ĩgʉ marapo igo gajigʉ mera ñero iibiriquerecʉ̃ ta igore cóãgʉ, gajigo mera marapocʉgʉ, ĩgʉ gajigo mera ñero iigʉ iimi. Eropigʉ ihĩ cóãdigo mera marapocʉgʉ sã igo mera ñero iigʉ iimi, arĩmi Jesu.

10Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã, gʉa ĩgʉ buherãpʉ õpa arĩbʉ:

—Eropa ʉmʉ ĩgʉ marapo mera erã game cóãbiricʉ̃, maripʉre ne marapo marirã árĩcʉ̃ õaboca gʉare, arĩbʉ gʉa.

11Jesu yʉhrimi gʉare:

—Mʉa arĩro dopa ta árĩpehrerã árĩmasibeama. Goãmʉ marapocʉdorebirinirã dihta eropa árĩmasima. 12Ʉma marapocʉmasibirã yujurãyeri ãhrima. Yujurãyeri ʉma ero ta poyari masa mata nomere gamebirã masa dehyoama. Gajirã masa erã ãpiritõ diuri erã weanirãpʉ marapocʉmasibeama. Gajirã ʉma ʉmaro majagʉ erã Opʉ yare itamudiarã marapocʉbeama. Eropirã oã marapocʉdiabirã eropa ta pepicãrã, eropa ta erã árĩ ojogorocʉcʉ̃ õhaa, arĩmi Jesu gʉare.

Majirãgã ya árĩburire Goãmʉre serẽbasañumi Jesu

Mr 10.13-16; Lc 18.15-17

13Eropi masa majirãgãre Jesure mohmepiñadoremorã Jesu pohrogue aĩ erama. Eropa aĩ erarã, erã Jesure ĩgʉ mojotore erãgãre mohmepidorediama. Eropirã erãgãre erã õaro árĩburire Goãmʉre serẽbasadorediama Jesure. Erã eropa iicʉ̃ ĩarã gʉa ĩgʉ buherã erãre turiribʉ. 14Gʉa eropa turicʉ̃ ĩagʉ, gʉare Jesu õpa arĩmi:

—Majirãgã yʉ pohrogue ariporo. “Waque,” arĩbiricãque erãgãre. Erãgã Goãmʉre erã opʉ pepima. Eropirã ĩgʉ ʉmaro majagʉ ĩgʉ opʉ árĩroguere oãgã iro dopa pepirã ãhrima eroguere, arĩmi Jesu.

15Eropa arĩtuhaja erã majirãgãre mohmepituhaja waha wami.

Doberi opagʉ Jesu mera weretamuñumi

Mr 10.17-31; Lc 18.18-30

16Ĩgʉ eropa iira pʉhrʉ yujugʉ masʉ mamʉ Jesu pohrogue eraa, serẽpimi ĩgʉre:

—Ne mʉhʉ õagʉ buhegʉ ãhraa. ¿Yʉ árĩpehrerinʉri Goãmʉ mera árĩdiagʉ, õarire iidiagʉ dinopʉre iibocuri yʉhʉ? arĩmi ĩgʉ.

17—¿Dohpa arĩronore yʉre õagʉ arĩ piyuri mʉhʉ? Goãmʉ dihta õagʉ ãhrimi. Árĩpehrerinʉri Goãmʉ mera árĩdiagʉ ĩgʉ dorerire iique, arĩmi Jesu.

18—¿Di doreripʉre arĩgʉ iiri? arĩ serẽpinemomi ĩgʉ.

Jesu yʉhrimi:

—Masare wejẽbiricãque. Gajigʉ marapo mera árĩbita. Yajabita. Gʉyabita. 19Mʉ pagʉ sʉmarãre umupeoque. Mʉ basi mahiro dopa ta mʉ pohro árĩgʉ sãre mahique. I dorerire iiro gahmea, arĩmi Jesu.

20—I dorerire ne tarinʉgabirimʉrabʉ yʉhʉ. ¿Ñeheno dʉhyari yʉ iinemoburi yʉ árĩpehrerinʉri Goãmʉ mera árĩdiagʉ? arĩmi ĩgʉ Jesure.

21Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ Jesu werenemomi:

—Mʉhʉ Goãmʉ mera õaro árĩdiagʉ mʉ yare árĩpehrerire duagʉ waque. Eropa duagʉ árĩpehreri niyerure mʉ wajatarare mojomorocʉrãre oque. Mʉ eropa iicʉ̃ wʉaro mʉ ya ʉmaroguere Goãmʉ pohroguere árĩyuroca. Mʉ eropa iira pʉhrʉ yʉ mera majagʉ árĩbu arique, arĩ weremi Jesu.

22Ĩgʉ wʉaro opagʉ árĩpʉ. Eropigʉ Jesu ĩgʉre eroparĩcʉ̃ peegʉ ĩgʉ oparire mojomorocʉrãre odiabigʉ, turaro bʉjawere sʉabiri waha wami.

23Ĩgʉ eropa wacʉ̃ Jesu gʉare ĩgʉ buherãre werenemomi:

—Diaye ta mʉare arĩgʉ iiaa. Doberi oparã Goãmʉre ĩgʉ opʉ árĩroguere erã wadiacʉ̃ diasa ãhraa. 24Mʉare werenemogʉra: Camellopʉ awiru gobegãgue ĩgʉ ñajatariwereadiacʉ̃ masiya mara ĩgʉre. Eropa ta doberi opagʉ Goãmʉ opʉ ĩgʉ árĩroguere wacʉ̃ diasataria, arĩmi ĩgʉ.

25Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ gʉa ĩhamaria wa gʉa basi õpa arĩbʉ:

—Yaho. Ĩgʉ arĩro dopa ta diaye árĩcʉ̃, ne yujugʉ masʉre Goãmʉ taubiribocumi ĩgʉ pohro waborore, arĩbʉ gʉa gʉa basi.

26Gʉa eroparĩcʉ̃ Jesu gʉare ĩhabeo, õpa weremi:

—Masa erã bocatĩuro erã õaro iira mera Goãmʉ pohroguere wamasibeama. Goãmʉpʉ masare peamegue wabonirãre taumasimi. Ĩgʉ árĩpehrerire õaro iimasipehocãmi, arĩmi ĩgʉ gʉare.

27Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Pedro ĩgʉre arĩmi:

—Peenique. Gʉapʉ gʉa ya árĩpehrerire apipehocãbʉ mʉ mera warã. ¿Gʉa õpa iirã dohpa árĩrire wajatarãcuri gʉa? arĩmi ĩgʉ.

28—Mʉare diaye arĩgʉ tiiaa: Pehrerinʉ pʉhrʉ árĩpehreri mama gohrotoroca. Irisubuguere yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ yʉ opʉ doaro gosesiriro doagʉca yʉhʉ. Yʉhʉ ero doacʉ̃ mʉa sã doce gohra árĩnirã oparã árĩri mera doarãca. Eropirã Israe masare doce cururi majarãre beyerãca õarã sãre ñerã sãre. 29Eropirã mʉa árĩpehrerã õari buherire yaha árĩburire iimorã, mʉa wirire, mʉa pagʉ porãre, mʉa pagʉ sʉmarãre, mʉa porãre, mʉa poerire apicãnirã wʉaro wajatarãca. Eropirã árĩpehrerinʉri Goãmʉ mera õaro árĩrãca. 30Dohpaguere bajarã oparã árĩnirã mʉra irisubuguere bu árĩrã dujarãcoma. Eropirã dohpaguere bajarã bu árĩnirã mʉra irisubure oparã gohrotorãcoma daja, arĩ weremi Jesu gʉare ĩgʉ buherãre.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index