Search form

Mateo 20

Igui pohe mohmerã queorire wereñumi Jesu

1Eropi dipaturi Jesu queorire weremi daja õpa arĩgʉ:

—Ʉmaro majagʉ opʉ ĩgʉ árĩri werediacʉ̃ pohe opʉ iro dopa ãhraa. Ĩgʉ pohe opʉ boyo pãri merejacʉ̃ ĩgʉ pohere mohmemorãre sihugʉ wañumi. 2“Yujuse niyerusere yujunʉ mohmeri wajare wajayegʉra yujunʉre,” arĩñumi. “Áʉ,” arĩñuma mohmemorã. Erã eroparĩcʉ̃ pohegue mohmedoregʉ obeoñumi ĩgʉ erãre. 3Eropigʉ ʉmʉgue nueve árĩcʉ̃ doberi duarogue wañumi daja. Erogue ejagʉ, gajirã mohmebirãre ĩañumi. 4Eropa ĩagʉ erãre arĩñumi: “Mʉa sã yaha pohere mohmerã waque. Õaro wajayegʉra,” arĩñumi ĩgʉ. 5Eropirã erã pohegue mohmerã wañuma. Eropi pohe opʉ goeri boje árĩcʉ̃, ñamicague tres árĩcʉ̃ sãre gajirãre mohmedoreñumi daja. 6Eropi ñamicague cinco árĩcʉ̃gue doberi duarogue ĩgʉ wañumi daja. Erogue eja gajirã mohmeri moorãre ĩañumi. Erãre arĩñumi: “¿Ne gajino iibiriquererã yujunʉre ĩaniguineacãri mʉa?” arĩ serẽpiñumi erãre. 7“Ne gʉare mohmeri mara,” arĩ yʉhriñuma erã. “Mʉa sã yaha pohere mohmerã waque,” arĩñumi erãre. Eropirã ĩgʉ arĩdiro dopa ta ĩgʉ ya pohere mohmerã wañuma.

8“Eropi ñamicague mohme duhurisubugue árĩcʉ̃ pohe opʉ ĩgʉ mohmerãre coregʉre õpa arĩñumi: “Mohmerãre sihuque. Erã eracʉ̃ erãre wajayeque. Erã pʉhrʉgue mohmedorenirãre wajayemʉhtaque. Erãre wajayetuha, gajirã sãre wajayetuha, yʉ mohmedoremʉhtanirãre wajaye ojogorocʉque,” arĩñumi ĩgʉ. 9Eropigʉ cinco árĩcʉ̃ mohmenʉganirãre yujuse niyeruse wajayeñumi. 10Ĩgʉ eropa wajayecʉ̃ ĩarã, “Gʉare tauñariro wajayegʉcumi,” arĩ pepiriñuma ĩgʉ doremʉhtanirãpʉ. Erã sãre yujuropa ta wajayecãñumi. 11Eropirã erãre niyerure ĩgʉ wajayetuhajacʉ̃ erã opʉ mera papũri ĩgʉre arĩñuma: 12“Oã gʉa pʉhrʉgue mʉ mohmedorenirãpʉ yuju hora ta mohmeama. Gʉapʉ yujunʉ õaro mohmeneacarabʉ. Ñero abe asiami gʉare. Gʉa eropa yoari boje mohmequerecʉ̃ ta gʉa pʉhrʉgue mohmenʉganirã sãre yujuropa wajayecãbʉ mʉhʉ,” arĩ guañuma erã ĩgʉ mera. 13Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ yujugʉ erã mera majagʉre pohe opʉ yʉhriñumi: “Ne acaweregʉ, yujuse niyerusere wajayegʉra, arĩrabʉ mʉare. Yʉ eroparĩcʉ̃ yʉhriabʉ mʉa. Eropigʉ yʉ arĩdiro dopa ta mʉare wajayeabʉ yʉhʉ. Queoro wajayeabʉ mʉare. Ne yajabirabʉ mʉare. 14Eropigʉ yʉ wajayerare aĩ wihigue dujaaque. Ĩre pʉhrʉ yʉ mohmedoredigʉ sãre mʉare yʉ wajayediropẽ ta wajayegʉra. 15Yaha niyeru ãhraa i. Eropigʉ yʉ gamero dopa ta i mera wajayegʉra. ¿Gajirãre tauñariro yʉ wajayecʉ̃ ĩhaturiri mʉhʉ?” arĩñumi ĩgʉ pohe opʉ, arĩ weremi iri queorire Jesu.

16Eropa arĩgʉ werenemomi ĩgʉ:

—I queori arĩro dopa ta yaharã árĩmʉhtanirãre erã pʉhrʉ yaharã árĩnirã sãre yujuro mera ogʉcumi Goãmʉ ĩgʉ ya õarire. Eropirã árĩmʉhtanirãpʉ “Gʉare onemogʉcumi,” arĩmasibeama, arĩ weremi Jesu.

Dipaturi Jesu ĩgʉ sĩriburiñere ĩgʉ masa mʉriaburiñere wereñumi

Mr 10.32-34; Lc 18.31-34

17Eropi Jerusaléngue warã yujuro mera ta waniguirã, gʉare ĩgʉ buherãre sihubeotuha, gajipʉgue gʉare gʉa seyarore aĩgãmi Jesu. Gʉa seyaro gʉa árĩcʉ̃ weremi.

18—Peeque yʉre. Dohpaguere Jerusaléngue warã iiaa mari. Erogue yʉ masʉre Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉre ñeha, gajirãre orãcoma. Pahia oparãre, masare buherã sãre yʉre orãcoma. Eropirã yʉre wejẽdorerãcoma erã. 19Eropa wejẽdorerã judio masa árĩbirãre yʉre orãcoma. Erã eropa ora pʉhrʉ erãpʉ yʉre wereya, tãrarãcoma. Tuhaja, crusague pabiarãcoma yʉre. Eropigʉ yʉ sĩrira pʉhrʉre ʉhrenʉ waboro gohra masa mʉriagʉca, arĩ weremi Jesu.

Santiago, Ñu mera erã pago erãre serẽbasapo Jesure

Mr 10.35-45

20Eropigo Zebedeo marapo Santiago, Ñu igo porã mera Jesu pohrogue eja, merejapo ĩgʉre serẽbo arigo.

21—¿Dohpa yʉ iicʉ̃ gahmeri mʉhʉ? arĩpʉ Jesu igore.

—Mʉhʉ opʉ ñajagʉ yʉ porã sãre dorerã acuque. Eropa acugʉ mʉ pepʉri erãre doboque, arĩ serẽpo igo igo porã mera.

22Jesu õpa arĩpʉ:

—Mʉa ñero tariborore masibiriquererã ta eropa serẽa mʉa. ¿Dohpaguere yʉ ñero tariboro dopa ta mʉa sã ñero tarirã yujuro bojebocuri mʉa? arĩpʉ Jesu igo porãre.

—Yujuro bojerãca, arĩ yʉhriñorã Santiago Ñu mera.

23—Diaye ta ãhraa. Yʉ ñero taridiro dopa ta ñero tarirãca mʉa sã. Eropa mʉa tarimorã árĩquerecʉ̃ ta yʉ mera doremorãre mʉare yʉhʉ beyemasibeaa. Yʉ Pagʉpʉ amutuhami irire. Eropirã ĩgʉ beyenirã dihta yʉ diayepʉre, yʉ copʉpʉre doarãcoma, arĩpʉ Jesu erãre.

24Eropirã gʉa gajirã diez ĩgʉ buherãpʉ erã oparã árĩburire Jesure serẽcʉ̃ Santiago, Ñu sã mera guabʉ gʉa. 25Gʉa eropa guacʉ̃ ĩagʉ Jesu árĩpehrerã ĩgʉ buherãre sihu gameneo, õpa arĩ weremi gʉare:

—Goãmʉre masibirã oparãpʉ masare dorerã, pũriro mera dorema. 26Mʉapʉ eropa iisome mʉa basi. Mʉa mera majagʉ opʉ árĩdiagʉ, árĩpehrerã ĩgʉ mera majarãre itamugʉ árĩporo. 27Eropigʉ árĩpehrerãre doregʉ árĩdiagʉ pohro majagʉ iiro dopa ta árĩporo. 28Eropa árĩgʉ ta ãhraa yʉ sã. Masare dorebiragʉ arigʉ iibiribʉ. Yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ árĩqueregʉ ta i yebaguere masare itamugʉ arigʉ iibʉ. Eropigʉ bajarã masa erã ñero iira dipuwajare sĩribasagʉ arigʉ iibʉ. Eropigʉ masa peamegue wabonirãre taugʉ arigʉ iibʉ, arĩmi Jesu gʉare.

Perã cuiri ĩhajabirãre ĩacʉ̃ iiñumi Jesu

Mr 10.46-52; Lc 18.35-43

29Eropi Jericógue árĩnirã gʉa wacʉ̃ bajarã masa Jesure nʉrʉsiama. 30Eropi Jesu ĩgʉ tarigãcʉ̃ perã cuiri ĩhajabirã ma tʉro doanirã peema. Eropa peerã õpa arĩ gaguiniguinemoma:

—Opʉ Davi mʉrʉ pãrami, masare taubu, gʉare mojomoro ĩaque, arĩ gaguinima.

31Erã eropa gaguiniguicʉ̃ masapʉ erãre turima.

—Ejarimaricãque, arĩma masa erãre. Erã eropa arĩquerecʉ̃ ta erã gaguiniguidiro tauro gaguiniguinemoma daja.

—Opʉ Davi mʉrʉ pãrami, gʉare mojomoro ĩaque, arĩ gaguiniguima daja.

32Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ Jesu nʉgaja erãre sihubeo serẽpimi,

—¿Dohpa yʉ mʉare iicʉ̃ gahmeri? arĩ serẽpimi.

33—Opʉ, gʉare ĩacʉ̃ iique, arĩ yʉhrima erã.

34Erã eroparĩcʉ̃ Jesu erãre mojomoro ĩami. Eropa mojomoro ĩagʉ erã cuirire mohmepimi. Ĩgʉ eropa mohmepicʉ̃ ta erã õaro ĩha wama. Eropa ĩanirã ĩgʉre nʉrʉsia wahgãma.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index