Search form

Mateo 22

Wʉari bosenʉ queorire wereñumi Jesu

1Eropi dipaturi gaji queori mera erãre buhenʉgami Jesu:

2—Ʉmaro majagʉ ĩgʉ opʉ árĩri werediacʉ̃ i queori iro dopa ãhraa. Yuju yeba majagʉ tauro opʉ árĩñumi. Eropigʉ ĩgʉ magʉ ya árĩburi bosenʉ iiñumi. Ĩgʉ mojoto diriri bosenʉ árĩyoro. 3Eropigʉ opʉ ĩgʉ pohro majarãre bosenʉ ĩarã arimorãre sihudore obeoriñumi. Erãpʉ aridiabiriñuma. 4Eropigʉ gajirãre sihudoregʉ obeoriñumi daja ĩgʉ pohro majarãre. “Yʉ sihubeorãre õpa arĩ wereque. ‘Mari baburire iituhama. Wecʉare, wecʉagã õaro diicʉrãre wejẽ amutuhajama. Eropiro árĩpehreri bosenʉ majare iituhajama. Eropirã bosenʉ majare barã arique,’ arĩ wereque erãre,” arĩ obeoriñumi ĩgʉ opʉ ĩgʉ pohro majarãre. 5Erã eropa werera pʉhrʉ ĩgʉ sihubeonirã eropa pepicãñuma. Bosenʉre ĩarã wabiriñuma. Yujugʉ ĩgʉ pohegue waha, wañumi. Gajigʉ ĩgʉ mohmerire ĩagʉ wañumi. 6Gajirãpʉ ĩgʉ pohro majarãre erãre wererã eranirãre ñeha, erãre ñero iiñuma. Eropii wejẽcãñuma. 7Erã eropa iicʉ̃ peegʉ, opʉpʉ guañumi. Gua, erã eropa wejẽra dipuwaja dipuwaja moadoregʉ ĩgʉ surarare obeoñumi. Eropirã surara erãre wejẽpehocã, erã ya macare soecãñuma. 8Erã eropa iira pʉhrʉ, opʉ ĩgʉ pohro majarãre õpa arĩñumi: “Bosenʉ majare amutuharama. Yʉ sihumʉhtanirã yʉ bosenʉre ĩabonirã aribeama. Ñerã ãhrima erã. 9Eropirã macare wari marigue mʉa bocajarãre bosenʉre ĩamorãre sihuque,” arĩñumi ĩgʉ ĩgʉ pohro majarãre. 10Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ĩgʉ pohro majarã marigue waha, árĩpehrerã erã bocajarãre, ñerãre, õarãre wereñuma. Erã eropa sihura pʉhrʉ ejañuma erã bajarã. Õaro bosenʉ erã iiri taribure masa ʉjʉtʉritaria wañuma.

11“Ero erã doacʉ̃ opʉpʉ yujugʉre mojoto diririnʉ majañe suhriro sañabigʉre ĩañumi. 12“Ne, acaweregʉ, ¿duhpigʉ mojoto diririnʉ majañe suhrirore sañabiriqueregʉ ñajarari mʉhʉ?” arĩ serẽpiñumi opʉ. Ĩgʉ eropa serẽpicʉ̃ masʉpʉ werebiriñumi. 13Ĩgʉ eropa werebiricʉ̃ ĩagʉ ĩgʉ pohro majarãre õpa arĩñumi opʉpʉ: “Ĩre ñeha ĩgʉ mojotorire dirique. Ĩgʉ guburi sãre dirique. Dirituha aĩ wiria, disiporogue naitĩarogue ĩgʉre cóãque. Erogue ĩgʉ turaro ore, bʉjawereri mera gʉcʉri cũridihugʉcumi,” arĩñumi opʉ, arĩ weremi Jesu.

14Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ õpa arĩtumi ĩgʉ:

—I queori wadiro dopa ta Goãmʉ bajarã masa ĩgʉ sihubeonirã árĩquererã ta bajamerãgã ĩgʉ mera dujarãcoma, arĩ weretumi Jesu.

Oparã ya wajare wajayeburire gajirã serẽpiñuma Jesure

Mr 12.13-17; Lc 20.20-26

15Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ fariseo masa waha, ĩgʉre weresãburire erã basi weretamuñorã erã. Erã ĩgʉre baja serẽpiri mera erãre ĩgʉ gajiropa yʉhricʉ̃ weresãmorã iiriñorã. 16Eropirã erã mera majarãre, Herode ya curu majarã sãre, Jesure serẽpidorerã obeoñorã. Erãpʉ gʉa pohrogue eraa, Jesure serẽpima:

—Buhegʉ, diaye wereniguigʉ gʉyari marigʉ mʉ árĩcʉ̃ masia gʉa. Eropigʉ opʉ árĩcʉ̃ sãre bu árĩgʉ ĩgʉ árĩcʉ̃ sãre mʉhʉ yujuropa ĩhaa. Eropigʉ Goãmʉ yare diaye mʉ werecʉ̃ sãre gʉa masia. Masa sʉacʉ̃ sãre erã sʉabiricʉ̃ sãre queoro werea. 17Eropigʉ gʉare wereque. ¿Roma majarã árĩpehrerã tauro opʉ árĩgʉre gobierno majare marire wajayero gahmeri mʉ pepicʉ̃? ¿Mari doreripʉ irire wajayedoreri? arĩ serẽpima Jesure.

18Jesupʉ erã ĩgʉre ñero weresãdiarire masigʉ õpa arĩ yʉhrimi:

—Gʉyaricʉrã ãhraa mʉa. ¿Duhpirã yʉ ñero wereniguicʉ̃ peediari mʉa? 19Dohparagã niyerusere oparã yare wajayeburisere aĩrique. Irisere ĩarã, arĩmi ĩgʉ.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã niyerusere aĩgãrima erã. 20Erã irisere aĩ eracʉ̃ ĩagʉ ĩgʉ serẽpimi erãre:

—¿Nihino gohra masʉ waĩcʉgʉ tuhyari irisere? ¿Noa waĩ tuhyari? arĩ serẽpimi ĩgʉ.

21—César waĩcʉgʉ masa tauro opʉ masʉ ĩgʉ waĩ sã tuhyami iriseguere, arĩ yʉhrima erã.

Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ Jesu weremi:

—Irisubu tamera masa tauro opʉ yare ĩgʉre oque. Goãmʉ yare Goãmʉpʉre oque, arĩmi Jesu.

22Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã, pee ʉca wa, waha wama.

Saduceo masa Goãmʉ ĩgʉ sĩrinirãre masurire serẽpiñuma Jesure

Mr 12.18-27; Lc 20.27-40

23Eropi irinʉ ta yujurãyeri saduceo masa Jesure ĩarã erarã gʉa pohrogue erama. Saduceo masa “Goãmʉ sĩrinirãre masusome,” arĩ pepirã árĩma. Eropirã õpa arĩma erã ĩgʉre:

24—Buhegʉ, õpa arĩ gojañumi Moise: “Yujugʉ ĩgʉ tĩgʉ marapocʉgʉ porã mariqueregʉ ta ĩgʉ sĩricʉ̃ ĩgʉ pagʉ magʉre ĩgʉ tĩgʉ marapo árĩdigore marapocʉro gahmea. Eropigʉ ĩgʉ tĩgʉ mʉrʉ ĩgʉ porãcʉbodiro dopa ta porãcʉro gahmea ĩgʉ pagʉ magʉre. Eropirã igo porã ĩgʉ tĩgʉ mʉrʉ porã iro dopa ta árĩrãcoma,” arĩ gojañumi Moise, arĩma erã saduceo masa.

25Irire eropa arĩ weretuha i queorire werenemoma erã Jesure:

—Yujugʉ porã siete gohra árĩñorã. Erã tĩgʉpʉ marapocʉ, porã marigʉ ta sĩria wapʉ. Eropigʉ gajigʉ ĩgʉ pagʉ magʉ sã ĩgʉ tĩgʉ marapo árĩdigore marapocʉpʉ. 26Ĩgʉ eropa marapocʉra pʉhrʉ ĩgʉ sã ĩgʉ tĩgʉ mʉrʉ iro dopa ta porã mariqueregʉ ta sĩria wapʉ. Eropigʉ ĩgʉ pagʉ magʉ ĩgʉ tĩgʉ mʉrʉ iro dopa ta porã mariqueregʉ ta sĩria wapʉ. Eropa dihta wañorã yujugʉ porã gohra. Ne porã mariquererã ta sĩripehrea wañorã erã. 27Erã marapo sã erã pʉhrʉ sĩria wapo pare, arĩ õpa serẽpima Jesure: 28¿Ne, Goãmʉ árĩpehrerãre ĩgʉ sĩrinirãre masucʉ̃ nihino marapo árĩgocuri igo? Erã siete árĩpehrerã igore marapocʉnirã árĩñorã. ¿Eropigo nihino marapo gohra árĩgocuri igo? arĩ serẽpima erã.

29Jesu yʉhrimi erãre:

—Goãmʉ yare erã gojarapũ wereniguirire ne masibeaa mʉa. Eropirã Goãmʉ ĩgʉ turari sãre ne masibeaa mʉa. Eropiro mʉa pepiripʉ ne diaye árĩbeaa. 30Sĩrinirã erã masa mʉriara pʉhrʉ erã anyua iro dopa ãhrima. Erã ʉma nome mera marapocʉbeama eroguere. 31Sĩrinirã mʉra erã masa mʉriaboropʉre weregʉra. ¿Goãmʉ iribojegue ĩgʉ arĩrare ne buhebiriri mʉa? Õpa arĩñumi ĩgʉ: 32“Yʉhʉ Abrahã, Isaa, Jacobo erã opʉ ãhraa,” arĩ wereñumi Goãmʉ iribojegue. Erã sĩrira pʉhrʉgue “Erã opʉ ta ãhraa,” arĩ wereñumi Goãmʉ. Eropirã erã sĩrinirã mʉra ĩgʉ masunirã árĩrã erã ojocarirã ãhrima, arĩmi Jesu.

33Ĩgʉ eropa arĩ buhecʉ̃ peerã bajarã masa pee ʉca wama.

Õatariariñere doreriñere wereñumi Jesu

Mr 12.28-34

34Eropi saduceo masa Jesure erã yʉhrimasibiricʉ̃ peerã, fariseo masapʉ gʉa pohrogue gamenerema daja. 35Eropigʉ erã mera majagʉ, masare buhegʉpʉ Jesu ĩgʉ ñero arĩcʉ̃ peediagʉ gʉya serẽpirimi ĩgʉre.

36—Buhegʉ, ¿Goãmʉ ya doreri õatariaro doreripʉ diñe doreripʉ ãhriri? arĩ serẽpimi ĩgʉ.

37Jesu ĩgʉre yʉhrimi:

—“Bʉrigã mʉa sĩporã mera, mʉa turari mera, mʉa õaro guñari mera Goãmʉre mʉa Opʉre mahique,” arĩmi Goãmʉ. 38Iñe doreriñe õatariariñe ãhraa. 39Iñe doreriñe pʉhrʉ gajiñe doreriñe sã õataria: “Mʉ basi mahiro dopa ta mʉ pohro árĩrã sãre mahique,” arĩmi Goãmʉ. 40Iñe peñe doreriñere iirã árĩpehreri gaji dorerire iipehorã iiaa mari. Goãmʉ yare weremʉhtanirã iribojegue erã gojara sãre iirã iiaa mari eropa iirã, arĩ weremi Jesu.

¿Noano acaweregʉ ãhriri Cristo? arĩ serẽpi ĩañumi Jesu

Mr 12.35-37; Lc 20.41-44

41Eropi fariseo masa ero gamenererã erã árĩcʉ̃ Jesu erãre serẽpimi:

42—“Cristo mari Pagʉ ĩgʉ obeodigʉ ãhrimi,” arãa mʉa. ¿Nihino ãhriri ĩgʉ ñecʉ iribojegue majagʉ, mʉa pepicʉ̃? arĩmi ĩgʉ.

—Cristo Davi mʉrʉ pãrami árĩgʉcumi, arĩ yʉhrima erã.

43Jesu weremi:

—¿Davipʉ Cristo ñecʉ árĩqueregʉ ta duhpigʉ opʉcʉturiayuri Cristore? ¿Duhpigʉ eropa opʉcʉdoreyuri Espíritu Santo ĩgʉre? Õpa arĩñumi Davi mʉrʉ:

44Goãmʉ yʉ opʉre õpa arĩmi: “Ohõ yʉ diayepʉ dorebu doaque. Eropigʉ mʉre ĩhaturirãre mʉre tarinʉgabasagʉra yʉhʉ mʉ pohro majarã dopa árĩmorãre,” arĩmi Goãmʉ yʉ opʉre, arĩ gojañumi Davi mʉrʉ.

45Eropa arĩ gojagʉ ta Davi mʉrʉ opʉcʉñumi Cristore. Cristo Davi mʉrʉ opʉ ãhrimi. ¿Eropigʉ Davi mʉrʉ Cristo ñecʉ árĩqueregʉ duhpigʉ opʉcʉyuri Cristore? arĩ weremi Jesu.

46Ĩgʉ eropa arĩ werecʉ̃ erã ĩgʉre ne yʉhrimasibirima. Eropirã iripẽta serẽpi duhucãma erã ĩgʉre. Eropirã ĩgʉre güirã dipaturi serẽpi ĩabirima ĩgʉre pare.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index