Search form

Mateo 24

Goãmʉ wihi cóãra wihi árĩroca arĩñumi Jesu

Mr 13.1-2; Lc 21.5-6

1Eropi Goãmʉ wihire Jesu ĩgʉ wiriara pʉhrʉ gʉa ĩgʉ buherã iri wihi maja wirire ĩarã,

—Õatariari wiri ãhraa. Ĩaque mʉ sã, arĩbʉ gʉa ĩgʉre.

2Jesu yʉhrimi:

—I wihi majare dohpaguere ĩaraa mʉa. Mʉare weregʉ tiiaa. I wihi árĩpehreri mʉa ĩara i ʉtã sã cohmopehrea waroca. Ne yujuye ʉtãye dujasome, arĩmi ĩgʉ gʉare.

I ʉmʉ pehreburiñere wereñumi Jesu

Mr 13.3-23; Lc 21.7-24; 17.22-24

3Pʉhrʉ Olivo waĩcʉdigʉ ʉtãgʉgue eja, erogue doami Jesu. Ero ĩgʉ doacʉ̃ gʉa ĩgʉ buherã gʉa seyaro ĩgʉ pohrogue eja serẽpibʉ.

—Wereque gʉare. ¿Dohpárĩcʉ̃ eropa warocuri mʉ arĩdiro dopa waro? ¿Pehrerinʉ coregã mʉ dujariboro coregã dohpa wanʉgacʉ̃ ĩarãcuri gʉa? arĩ serẽpibʉ gʉa.

4Jesu yʉhrimi:

—Õaro iiyuque mʉa. Eropirã gajirã mʉare erã gʉyarire peebiricãque. 5Bajarã masa “Cristo ãhraa yʉhʉ,” arĩ gʉyarã árĩrãcoma. Erã eropa gʉyacʉ̃ peerã bajarã masa Goãmʉ yare duhurãcoma. 6Mʉa pohrogã gajirã masa erã gamewejẽcʉ̃ peerãca mʉa. Eropirã yoarogue majarã erã sã erã gamewejẽcʉ̃ peebeorãca. Eropa peequererã ta ne wʉaro irire pepibiricãque. Eropa ta wamʉhtaroca. Eropa wacʉ̃ pehreburinʉ dʉhyaniroca dohpa. 7Irisubure yuju yeba majarã gaji yeba majarã mera gamewejẽrãcoma. Eropirã yujugʉ opʉ yarã gajigʉ opʉ yarã mera gamewejẽrãcoma. Eropirã masa bajarã oa mera sĩrirãcoma. Gajirã dorecʉ ñero tarirãcoma. Eropiro bajasuburi i yeba ñohmeroca. 8Eropa ñero tariquererã i yeba majarãre tauro erã ñero tariboro dʉhyaa dohpa. Ñero tarinirãcoma dohpa.

9“Irisubure gajirã mʉare ñeha ñero iidorerã orãcoma mʉare gajirã oparãre. Erã eropa ocʉ̃ mʉare wejẽrãcoma. Yaharã mʉa árĩri dipuwaja árĩpehrerã mʉare ĩhaturirãcoma. 10Irisubure bajarã yaharã árĩnirã yʉre cóãrãcoma. Eropirã erã mera majarãre Jesu yarãre erã ĩhaturirãcoma. Eropirã erã mera majarã erã árĩquerecʉ̃ ta ĩhaturirãcoma. Eropirã erã mera majarã erã árĩquerecʉ̃ ta erãre ñero iimorãre erãre orãcoma. 11Irisubure bajarã “Goãmʉ yare weremʉhtarã ãhraa,” arĩ gʉyarã árĩrãcoma. Eropirã bajarã masa erã gʉyarire peerã árĩrãcoma. 12Irisubure ñetariaro iirãcoma masa. Eropirã erã mera majarãre mahinemosome. 13Eropirã mʉare erã ñero iiquerecʉ̃ ta mʉare erã ñero iirare yujuro bojerã yʉre duhubiricʉ̃ Goãmʉ mʉare taugʉcumi. Eropigʉ ĩgʉ pohrogue mʉare opagʉcumi. 14Eropiro i õari buheri árĩpehreroguere i yebaguere erã wereburi buheri árĩroca. Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩrire árĩpehrerãre wererãcoma árĩpehrerã iri buherire erã masiboro dopa. Eropa werera pʉhrʉ pehrerinʉ nʉgaroca.

15“Ñetariagʉ Goãmʉ yare goroweogʉ aribure were­mʉriñumi iribojegue Daniel mʉrʉ Goãmʉ yare weremʉhtadigʉ. Irisubure ĩgʉ ñetariagʉ Goãmʉ wihigue ĩgʉ niguicʉ̃ ĩarãca mʉa. (Irire buhegʉ peeporo.) 16Ero ĩgʉ niguicʉ̃ ĩarã, Judea yeba árĩrãpʉ ʉtã yucʉgue oma duhriporo. 17Irisubure masa ñero tarirãcoma. Eropirã yojaro mera duhrirã waporo. Irisubure erã wiri weca maja pʉʉrigue árĩrã wihi pohecague erã yare aĩrã ñajabiricãporo. 18Eropirã irisubure gajirã erã poerigue árĩrã erã ya suhrire wihigue árĩri suhrire aĩrã pihabiricãporo. 19Irisubure nijiposã nome, erã porãre mihrirãre oparã nome sã mojomorocʉrã nome dujarãcoma. 20Eropirã Goãmʉre õpa arĩ serẽque: “Puhiró árĩcʉ̃ gʉa judio masa soorinʉ árĩcʉ̃ sãre gʉa oma duhriburinʉ árĩbiricãporo,” arĩ serẽque mʉa Goãmʉre. 21Irinʉrire masa ñero tarirãcoma. I yebare ĩgʉ ĩhacũnugura pʉhrʉ masa ñero tarimʉriñuma. Iri eropa árĩquerecʉ̃ ta árĩpehreri pũriri erã ñero taridiro tauro ñetariaro tarirãcoma masa pehreburinʉ coregãre. Eropa ñero erã tarira pʉhrʉ, dipaturi eropa ñero tarisome i yeba pare. 22Eropigʉ Goãmʉ irinʉrire bajamenʉrigã árĩcʉ̃ iigʉcumi. Ĩgʉ eropa iibiricʉ̃ ne yujugʉ masʉ taribiribocumi. Eropigʉ ĩgʉ beyenirã erã tariborore bajamenʉrigã ñero tariburinʉrire apigʉcumi Goãmʉ.

23Irisubure gajirãre pee masi ĩaque: “Ĩaque. Ohõ ãhrimi Cristo,” erã arĩcʉ̃ erãre peebiricãque. “Ero ãhrimi Cristo,” erã arĩcʉ̃ sãre peebiricãque. 24“Cristo ãhraa,” arĩ gʉyarã, “Goãmʉ yare weremʉhtarã ãhraa,” arĩ gʉyarã árĩrãcoma irisubure. Eropirã Goãmʉ ĩgʉ beyenirãre gʉyarã, erã deyoro moarire ii ĩhmurãcoma. Goãmʉ yare erãre cóãcʉ̃ iidiarã iirãcoma erã gʉyari masa. 25I árĩpehrerire wereyumʉhtaa mʉare iri eropa waboro core. Eropirã õaro pee masiyuque mʉa. 26Gajirã masa mʉare õpa arĩcʉ̃, “Masa marirogue ãhrimi Cristo,” erã arĩcʉ̃ eroguere ĩarã wabiricãque. Eropirã erã “Ohõ iri wihigue ãhrimi ĩgʉ,” erã arĩcʉ̃ sãre erãre peebiricãque. 27Yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ guñaña mariro dujarigʉra. Bupu ĩgʉ miacʉ̃ ʉmarore, abe mʉririrogue, abe ñajarogue yojaro mera ĩgʉ miabeoro dopa ta eropa ta dujarigʉra yʉhʉ. 28Masa erã ñeri erã iiniguirogue erogue Goãmʉ erãre erã ñeri dipuwaja dipuwaja moagʉcumi erãre, arĩ weremi Jesu.

Cristo i yebague ĩgʉ dujariborore wereñumi ĩgʉ

Mr 13.24-37; Lc 21.25-33; 17.26-30, 34-36

29Eropigʉ gʉare werenemomi:

—Masa ñero erã tariranʉri pʉhrʉ abe ʉmʉ majagʉ, ñami majagʉ sã boyo duhurãcoma. Erã eropa wacʉ̃ necã dipu yuri dijariroca. Eropiro ʉmaro maja sã yeba sã bʉrigã ñohmeroca. 30Irisubu ta yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ yʉ dehyoacʉ̃ masa ĩarãcoma. Eropirã árĩpehreri cururi majarã orerãcoma. Eropirã yʉ turari mera, yʉ gosesiriri mera, ʉmaro maja imica curu weca i yebaguere yʉ dujaricʉ̃ ĩarãcoma masa. 31Corneta bʉsʉroca. Eropigʉ yaharã anyuare árĩpehrero i yebaguere obeogʉra. Eropirã árĩpehreroguere yaharãre yʉ beyenirãre erã aĩ gameneorãcoma.

32“Higueragʉ irigʉ waricʉrire masia mʉa. Irigʉ yucʉgʉ pũcʉcʉ̃ ĩarã, “Bojori merogã dʉhyaa,” arĩ masia mʉa. 33Eropa ta irigʉ waro dopa ta masique mʉa. I árĩpehreri yʉ arĩra eropa wacʉ̃ ĩarã, “Cristo dujariboro merogã dʉhyaa,” arĩ masique mʉa. 34Diaye arĩgʉ tiiaa mʉare. Irisubu majarã erã sĩriboro core árĩpehreri yʉ arĩdiro dopa ta eropa waroca. Ʉmaro i yeba sã pehrea waroca. 35Yʉ wereniguiripʉ ne pehresome. Árĩpehreri yʉ arĩdiro dopa ta eropa waha ojogorocʉroca.

36“Irinʉre yʉ dujariburinʉre, iri hora sãre masibeaa yʉhʉ. Anyua sã irire masibeama. Masa sã ne masibeama. Yʉ Pagʉ dihta irire masimi.

37“Noé ĩgʉ árĩrasubu majarã erã árĩdiro dopa ta i yeba majarã yʉ dujariboro coregã eropa ta árĩrãcoma. 38Yeba miriboro core masa baha, ihri, iiñuma. Eropirã mojoto diriñuma. Noé sã erã wʉadiru dohodirugue erã ñajaboro core mʉraro ta iimʉririñuma masa. 39Mata turaro deco ahri, guñaña mariro yeba miria wayoro. Masa sã miripehrea wañuma. Guñaña mariro ero miridiro dopa ta, yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ i yebaguere guñaña mariro dujarigʉca. 40Irisubure yʉre umupeorãre beye gameneodoregʉca. Eropigʉ poheguere perã mohmerã árĩcʉ̃ yujugʉre aĩrãcoma yʉ mera árĩbure. Eropigʉ gajigʉ ero dujagʉcumi. 41Irisubure nome perã nome erã yujuro erã ojodʉcare erã biurã árĩcʉ̃ yujugore aĩrãcoma. Eropigo gajigo ero ta dujagocumo.

42“Õaro guñamasi coreque. Yʉhʉ mʉa opʉ yʉ dujariburinʉre ne masibeaa mʉa. 43Ire guñaque. Yajari masʉ ĩgʉ wihigue ĩgʉ ñajaa ĩgʉ yajaborore wihi opʉ masigʉ, iri ñamire ĩgʉ carĩbiriboñumi yajari masʉre coregʉ. Eropigʉ yajari masʉre ĩgʉ ya wihire ñajaridorebiriboñumi. 44Wihi opʉ ĩgʉ ya wihire corero dopa ta mʉa sã yʉ ariburire core árĩque. Yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ i yebare dujarigʉ guñaña mariro arigʉca. Eropirã yahare eropa iiniguirã yʉre coreque, arĩmi Jesu.

Yujugʉ mohme coregʉ ĩgʉ opʉre õaro umupeorire, gajigʉ ĩgʉ õaro umupeobiriri sãre wereñumi Jesu

Lc 12.41-48

45Eropi Jesu õpa arĩ queorire moami buhenemobu:

—Mohme coregʉ ĩgʉ opʉre umupeogʉ pee masigʉ õpa ta ãhrimi. Opʉ curigʉ wagʉ, mohme coregʉre ĩgʉ wihire apimi. Ĩgʉ apigʉpʉ doregʉ árĩgʉcumi. Eropigʉ barisubu árĩcʉ̃ mohme coregʉ gajirã mohmeri masare barire gueremi. 46Eropigʉ opʉ ĩgʉ ya wihi dujarami. Ĩgʉ dujaracʉ̃ ĩagʉ mohme coregʉ ĩgʉ opʉ ĩgʉ dorediro dopa ta iipehogʉ árĩgʉ, mucubirigʉ árĩgʉcumi. 47Diaye mʉare arĩgʉ tiiaa. Ĩgʉ eropa iicʉ̃ ĩagʉ ĩgʉ opʉ árĩpehreri ĩgʉ yare ĩhadibugʉ apigʉcumi ĩgʉre. 48-49Ñegʉ mohme coregʉpʉ õpa ta ãhrimi. “Yʉ opʉ yoja deyobeami,” arĩgʉ, gajirã mohme corerãre paa, wʉaro baha, ihri, mererã mera meregʉcumi. 50Ĩgʉ eropa iirisubu ĩgʉ opʉ guñaña mariro dujaragʉcumi. Ĩgʉ dujararinʉre ne masibeami mohme coregʉ. 51Eropa dujaragʉ ñegʉ ĩgʉ iirare pee ĩgʉre turaro dipuwaja moagʉcumi. Eropigʉ gʉyaricʉrã erã warogue ĩgʉre cóãgʉcumi. Eroguere ĩgʉ turaro ore, bʉjawereri mera ĩgʉ gʉcʉri cũridihugʉcumi, arĩmi Jesu.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index