Search form

Mateo 27

Pilato pohrogue Jesure aĩgãñuma

Mr 15.1; Lc 23.1-2; Jn 18.28-32

1Eropirã boyodi merero ta pahia oparã, mʉrã sã Jesure erã wejẽdoreborore game weretamuñorã. 2Erã eropa weretamura pʉhrʉ ĩgʉre dihri, Pilato waĩcʉgʉ opʉ pohrogue aĩgã, ĩgʉre oñorã Pilatore. Pilatopʉ iri yeba majarã opʉ árĩmi.

Juda Iscariote sĩria wañumi

3Eropigʉ Jesure erã wejẽdorecʉ̃ ĩagʉ Judapʉ Jesure ĩgʉ ĩhmurare guña turaro bʉjawerepʉ. Eropa bʉjaweregʉ treinta seri niyeruserire ĩgʉ ñearaserire wiagʉ wagʉ, pahia pohrogue, mʉrã pohrogue eja, õpa arĩpʉ:

4—Jesu mʉare yʉ ĩhmudigʉ ñeri marigʉ ĩgʉ árĩquerecʉ̃ ta erã wejẽdoreama ĩgʉre. Eropigʉ mʉare ĩgʉre ĩhmugʉ ñero iigʉ iiaya yʉhʉ. Eropigʉ i niyeruserire mʉare wiagʉ iiaa, arĩpʉ Juda erãre.

Ĩgʉ eropa arĩ werera pʉhrʉ erã yʉhriñorã:

—Eropa ta iicuraporo. Mʉ eropa arĩri gʉare duhpiburi árĩbeaa. Mʉ dihta eropa arĩ pepia irire, arĩ yʉhriñorã erã ĩgʉre.

5Erã eropa arĩ yʉhrira pʉhrʉ erã árĩri wihi Goãmʉ wihigue Juda ĩgʉ niyeruserire mehsiripicãpʉ. Mehsirituha waha wapʉ. Waha, yuradare dirisiu, ĩgʉ basi ĩgʉ wʉnʉgʉ tuhbiu, buhrimadija, sĩria wapʉ pare.

6Eropirã pahia oparã niyeruserire aĩrã õpa arĩñorã:

—I niyerure Goãmʉ wihi maja comorogue niyeru diburi comorogue mari apimasibeaa. I niyeru mera ta masʉre wejẽdorema. Eropiro mari doreri marire eropa árĩri niyerure dibudorebeaa Goãmʉ wihigue, arĩñorã erã erã basi.

7Erã eropa arĩra pʉhrʉ, “Õpa iirã,” erã arĩ weretamura pʉhrʉ mátasorori mohmegʉ ya yebare asũrã wañorã. Iriseri mera asũñorã. Gajipʉ majarã iri macague eranirã sĩricʉ̃ erãre yaaburi yebare asũñorã. 8Eropirã iri yebare “Di cóãri yeba,” arĩ waĩyema masa. Dohpague sãre eropa ta waĩcʉa. 9I árĩpehreri eropa wayoro iribojegue majagʉ Jeremia ĩgʉ “Eropa waroca,” ĩgʉ arĩdiro dopa ta. Ĩgʉ Goãmʉ ya weremʉhtadigʉ árĩñumi. Õpa arĩ gojañumi ĩgʉ: “‘Treinta niyeruserire plataserire iripẽta wajayerãra gʉa ĩgʉre ñeaborore,’ arĩrãcoma Israe masa. 10Eropirã iriseri mera mátasorori mohmegʉ ya yebare asũrãcoma erã. Õpa ta yʉre iidoremi Goãmʉ,” arĩ gojañumi Jeremia iribojegue.

Pilato Jesure serẽpiñumi

Mr 15.2-5; Lc 23.3-5; Jn 18.33-38

11Eropi Pilatore erã Jesure ora pʉhrʉ ĩgʉpʉ ĩgʉre serẽpipʉ:

—¿Diaye ta judio masa erã opʉ ta ãhriri mʉhʉ? arĩ serẽpipʉ Jesure.

—Mʉ arĩro dopa ta ĩgʉ ta ãhraa, arĩ yʉhripʉ Jesu.

12Eropa arĩ yʉhriqueregʉ ta, pahia oparã, mʉrã sã erã weresãcʉ̃ yʉhribiripʉ. 13Ĩgʉ eropa yʉhribiricʉ̃ ĩagʉ Pilato serẽpipʉ:

—¿I árĩpehreri erã weresãrire peebeari mʉhʉ? arĩ serẽpipʉ ĩgʉ Jesure.

14Ĩgʉ eropa arĩ serẽpiquerecʉ̃ ta Jesu ne yuju disiro yʉhribiripʉ. Ĩgʉ eropa yʉhribiricʉ̃ ĩagʉ Pilato ʉca wapʉ.

Jesure wejẽdoreñuma

Mr 15.6-20; Lc 23.13-25; Jn 18.38–19.16

15Bojori nʉcʉ Pascua árĩcʉ̃ peresu árĩdigʉre yujugʉre masa “Ĩgʉre wiuque,” erã arĩgʉre Pilato eropa wiubasamʉripʉ. 16Irisubure Barrabá waĩcʉgʉ peresugue árĩpʉ. Ĩgʉre masiñorã masa. 17Eropigʉ erã gamenerecʉ̃ Pilato serẽpipʉ erãre:

—¿Nihipʉre mʉare wiubasacuri yʉhʉ? ¿O Barrabáre o Jesure “Cristo” erã arĩgʉre wiubasacuri yʉhʉ? arĩ serẽpipʉ Pilato Jesure wiudianijagʉ.

18Jesure masa erã mahicʉ̃ ĩarã judio masa oparã ĩgʉre ĩhaturirã iiñorã. Eropa ĩhaturirã ĩgʉre oñorã Pilatore. Irire erã ĩhaturirare masigʉ Pilato Jesure wiudiaripʉ.

19Eropi Pilato masare ĩgʉ beyeri pẽro ĩgʉ doacʉ̃ ĩgʉ marapo ĩgʉre quere obeopo: “Dohpagã ñamire Jesure quẽgo bʉrigã ñero pepiabʉ ĩgʉre ñero iiburire. Eropigʉ ĩgʉre ñeri marigʉre ne gajiropa iibiricãque mʉhʉ,” arĩ werebeopo ĩgʉ marapo Pilatore.

20Pilato Jesure eropa wiudiaquerecʉ̃ ta pahia oparã, mʉrã sã masare õpa arĩdoreñorã: “Barrabápʉre wiudoreque. Jesupʉre wejẽdoreque,” arĩdoreñorã masare. 21Eropigʉ Pilato masare serẽpipʉ daja:

—¿Oã perãre nihipʉre mʉare wiubasacuri yʉhʉ? arĩ serẽpipʉ.

—Barrabápʉre wiubasaque gʉare, arĩ yʉhriñorã.

22—¿Ihĩ Jesu, “Cristo” erã arĩgʉpʉre dohpa iigʉcuri yʉhʉ? arĩ serẽpipʉ ĩgʉ.

—Crusague pabia wejẽque ĩgʉre, arĩ yʉhriñorã masa árĩpehrerã.

23—¿Ñehenore ñerire iiari ihĩ mʉa eroparĩcʉ̃? arĩpʉ ĩgʉ.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã erã turaro mera gaguiniguinemoñorã:

—Crusague pabia wejẽque ĩgʉre, arĩ gaguiniguiñorã daja masa ĩgʉre.

24Erã eropa arĩ gaguiniguicʉ̃ peegʉ, ĩgʉre erã peediabiricʉ̃ ĩagʉ, “Masa gua gamequeãbocoma,” arĩgʉ, yʉhrigʉ ta õpa iipʉ Pilato. Decore aĩgãridoretuhaja masa erã ĩhuro ĩgʉ mojo coepʉ. Eropa mojo coegʉ õpa arĩpʉ:

—Ĩre wejẽra dipuwaja, yaha dipuwaja árĩsome. Mʉa ya dipuwaja árĩroca, arĩgʉ mojo coepʉ.

25Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã árĩpehrerã masa õpa arĩñorã:

—Ĩre gʉa wejẽdorera dipuwaja gʉa porã sã gʉa ya dipuwaja ta árĩporo, arĩñorã masa.

26Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ Pilato Barrabáre peresugue árĩdigʉre wiudorepʉ masa erã gamegʉre. Eropa iituha Jesupʉre yuradari mera tãradore, ĩgʉre crusague pabia wejẽdoregʉ wiapʉ surarare.

27Ĩgʉ eropa wiacʉ̃ Pilato ya wihigue ĩgʉ surara aĩ ejañorã Jesure. Eropirã erã surara árĩpehrerãre Jesu pohrogue gameneoñorã. 28Eropirã ĩgʉ suhrire tuwea aĩ, opʉ ya suhriro dopa bejariñere Jesure sãñorã. 29Eropa sãtuha, pora berore iituha, ĩgʉ dipuru weca duhpeoñorã. Eropa duhpeotuha, yucʉgʉre diayepʉ mohsuañorã. Mohsuatuha, õpa arĩ wereyañorã erã ĩgʉre ĩgʉ pohro merejarã:

—Umupeorã arique. Judio masa opʉ õaro árĩporo, arĩ wereyañorã ĩgʉre.

30Eropirã ĩgʉre disico ehosũñorã. Erã mohsuadigʉre ĩgʉre tʉãwea aĩ, ĩgʉ dipurure pañorã irigʉ mera. 31Ĩgʉre eropa wereyara pʉhrʉ erã sãra suhrirore tuwea aĩ ĩgʉ ya suhriropʉre sãñorã daja. Eropirã crusague pabia wejẽmorã ĩgʉre aĩ wiria wañorã.

Erã Jesure crusague pabia wejẽñuma

Mr 15.21-32; Lc 23.26-43; Jn 19.17-27

32Ĩgʉre aĩgã, Simo waĩcʉgʉre Cirene majagʉre bocatĩri, ĩgʉre Jesu ĩgʉ coãra crusare coãtamudorema.

33Coãgã Gólgota waĩcʉrogue ejama. Gólgota arĩro, mari ya mera “Dipu pero” arĩro iiaa. 34Eropirã vinore sʉĩri deco mera erã morera decore Jesure orima erã. Iri decore ihriña, ihribirimi ĩgʉ.

35Eropirã ĩgʉ suhrire tuwea aĩra pʉhrʉ ĩgʉre crusague pabiama erã. Eropa pabiatuha ĩgʉ suhri mʉrare, “¿Noa yañe árĩrocuri iñe?” arĩ masimorã erã basi game deamehtu birama. Eropa iirã Goãmʉ yare weremʉhtadigʉ ĩgʉ arĩdiro dopa ta iirã iima erã. Õpa arĩ gojañumi ĩgʉ: “Yaha suhrire erã basi aĩmorã, ‘¿Noa yañe árĩrocuri iñe?’ arĩ masimorã erã basi game deamehtu birama erã,” arĩ gojañumi iribojeguere. 36Deabiratuha ĩgʉre ĩhadoacurima erã. 37Ĩgʉ dipuru weca crusague õpa arĩ gojarapũre pabia tuma erã ĩgʉre weresãra wererapũre. “Ihĩ judio masa tauro opʉ ãhrimi,” erã arĩ gojarapũre pabia tuma.

38Eropirã perã yajari mʉrare Jesu pohro gaji crusarigue pabia tuma erã sãre. Yujugʉ ĩgʉ diayepʉ, gajigʉre ĩgʉ copʉ pabia tuma erã. 39Crusari pohro tarigãrã Jesure ĩha, erã dipure yurerã, ñero arĩ wereniguima ĩgʉre:

40—“Goãmʉ wihire cohã, ʉhrenʉ pʉhrʉ iri wihire amugʉra daja,” arĩ wereniguidigʉ árĩribʉ mʉhʉ. Goãmʉ magʉ árĩgʉ mʉ basi dijaque. Eropigʉ mʉ basi itamuque. Eropigʉ tari weregʉca mʉhʉ, arĩma masa.

41Eropa ta pahia oparã, masare buherã sã eropa arĩ wereyama.

42—Ĩgʉ gajirãre taudigʉ árĩqueregʉ ta ĩgʉ basi taumasibeami. “Israe masa opʉ ãhraa,” arĩrimi ĩgʉ. Eropirã ĩgʉ basi ĩgʉ dijaricʉ̃ ĩarã ĩgʉre umupeorãca. 43Ĩgʉpʉ Goãmʉre umupeorimi. Eropigʉ “Goãmʉ magʉ ãhraa,” arĩrimi ĩgʉ. Ĩgʉ eropa arĩgʉ árĩcʉ̃ Goãmʉpʉ ĩgʉre itamuporo, arĩ wereyama erã.

44Yajari mʉra ĩgʉ pohro erã pabianirã eropa ta ĩgʉre wereya ñero wereniguima erã sã.

Jesu sĩria wañumi

Mr 15.33-41; Lc 23.44-49; Jn 19.28-30

45Eropi goeri boje árĩcʉ̃ ʉhre hora gohra árĩpehrerogue naitĩa wabʉ. 46Eropigʉ irisubu naitĩa wari subure Jesu turaro gaguinimi:

—Elí, Elí, ¿lema sabactani? arĩmi ĩgʉ. Eropa arĩgʉ õpa arĩgʉ iimi mari ya mera: “Yʉ Goãmʉ, yʉ Goãmʉ, ¿duhpigʉ yʉre cohãri mʉhʉ?” arĩgʉ iimi.

47Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peenirã yujurãyeri ero niguinirã õpa arĩrima:

—Goãmʉ ya weremʉhtadigʉre Eliare sihugʉ iicumi, arĩrima erã.

48Eropigʉ yujugʉ erã mera majagʉ mimi aĩri yʉsʉ mera vino sʉĩrire yosotuha, aĩ omagã, yucʉgʉ ojogorore diritu, Jesure simujumi. 49Ĩgʉ eropa iicʉ̃ ĩarã gajirã simujugʉre õpa arĩma:

—Corenique. Elia ĩgʉre ĩgʉ itamucʉ̃ ĩanirã dohpa mari, arĩma erã.

50Erã eropa arĩra pʉhrʉ dipaturi Jesu turaro gaguinigui sĩria wami. 51Ĩgʉ sĩricʉ̃ ta Goãmʉ wihi majañe suhriro ero erã cãhmotara suhriro deco mera yehguea wayoro. Eropiro yeba sã ñohmebʉ. Eropa ñohmecʉ̃ ʉtã sã pagayeri sã wahria wabʉ. 52Eropirã masa goberi pãricʉ̃, bajarã Goãmʉ yarã árĩnirã iribojegue sĩrinirã mʉra masa wiriañorã. 53Masa wiriarã iri goberire cóãcã õari macague Jerusaléngue wañorã erã. Erogue erã wacʉ̃ masa bajarã erãre ĩañorã.

54Eropirã yeba ñohmecʉ̃ ĩarã, sĩrinirã mʉra erã masa wiriacʉ̃ ĩarã, surara opʉ ĩgʉ surara mera ʉca wama. Erã Jesure crusague árĩgʉre corerã árĩma. Ʉca wa, õpa arĩma:

—Diaye ta ãhraa. Ihĩ Goãmʉ magʉ ta ãhrañumi, arĩma erã.

55Eropirã Galileague Jesu mera arinirã ĩgʉre itamunirã nome árĩma. Yoarogue crusague tuyagʉre ĩhabeo niguibʉ gʉa erã mera. 56Erã nome mera María Magdalena árĩmo. Gajigo María waĩcʉgo sã árĩmo. Igopʉ Santiago, José sã pago árĩmo. Gajigo Zebedeo marapo árĩmo.

Jesu dʉpʉre masa gobegue apiñumi José

Mr 15.42-47; Lc 23.50-56; Jn 19.38-42

57Eropi ñamicague José Arimatea majagʉ doberi opagʉ ero árĩmi. Ĩgʉ Jesu buhegʉ árĩmi. 58Eropigʉ Pilato pohrogue eja, Jesu dʉpʉre serẽpʉ. Ĩgʉ eropa serẽcʉ̃ peegʉ Jesu mʉrʉ dʉpʉre odorepʉ Pilato. 59Ĩgʉ eropa dorera pʉhrʉ Josépʉ Jesu mʉrʉ dʉpʉre aĩ, diju, õari suhriro gʉhrari mariri suhriro mera ĩgʉ dʉpʉre omapʉ. 60Omatuha, José ĩgʉ ya masa gobegue apipʉ ĩgʉ dʉpʉre. Iri gobe erã ʉtãyegue erã seara gobe mama gobe árĩyoro. Iri gobegue apituha, wʉariye ʉtãyere taragãpʉ iriye mera bihabu. Bihatuha, waha wapʉ. 61Eropirã María Magdalena, gajigo María mera iri gobeguere ĩhadoa coreñorã.

Jesure erã apira gobere surara coreñuma

62Eropi gajinʉ, Pascua árĩburire erã amuranʉ pʉhrʉ Sabado árĩcʉ̃ pahia oparã, fariseo masa sã Pilato pohro gamenereñorã. 63Gameneretuha õpa arĩñorã erã Pilatore:

—Opʉ, irire guñaa gʉa. Ĩgʉ gʉyaricʉgʉ Jesu ojocarinigʉ õpa arĩpʉ ĩgʉ: “Ʉhrenʉ pʉhrʉ masa mʉriagʉca yʉhʉ,” arĩpʉ ĩgʉ. 64Ĩgʉ eropa arĩdigʉ árĩcʉ̃ ĩgʉ buherãpʉ ĩgʉ dʉpʉre yajabocoma. Eropa yajarã masare õpa arĩbocoma: “Jesu masa mʉriami,” arĩbocoma erã. Ĩgʉ Jesupʉ masare gʉyagʉ iimi. Ĩgʉ buherã sã “Ĩgʉ masa mʉriami,” arĩrã gʉyarã iirãcoma. Eropirã Jesu ĩgʉ gʉyadiro tauro erã gʉyaripʉ ñetariaroca. Eropa yajari arĩgʉ ʉhrenʉ gohra mʉ surarare coredoreque erã ĩgʉ mʉrʉre apidirogue, arĩñorã erã Pilatore.

65Pilato yʉhripʉ:

—Áʉ. Yaharã surara coreporo. Eropirã mʉa bocatĩuropẽ iri gobere õaro coreque, arĩpʉ ĩgʉ erãre.

66Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ erã waha, iri gobere bihariye merague ta pihatuñorã masa erã ñajacʉ̃ ĩha masimorã. Eropirã surarare iri gobere coredoreñorã.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index