Search form

Mateo 5

Ʉtãgʉgue mʉria, ero buheñumi Jesu masare

1Masa bajarã ĩgʉ pohro erã ejacʉ̃ ĩagʉ Jesu ʉtãgʉgue mʉriapʉ. Mʉrija, ero doajapʉ. Ero ĩgʉ doacʉ̃ ĩgʉ buherã ĩgʉ pohrogue ejañorã. 2Erã ejacʉ̃ ĩagʉ õpa arĩ buhenʉgapʉ:

Õpa árĩrã ãhrima mucubirirã, arĩ buheñumi Jesu

Lc 6.20-23

3—Erã ñerire bʉjawererã, Goãmʉre gamerã mucubirirã ãhrima. Ʉmaro majagʉ erã opʉ árĩroguere warãcoma erã. Ʉmaro maja erã ya ãhraa. Eropirã bʉrigã mucubirirãcoma.

4“Orerã sã mucubirirã ãhrima. Erãre mucubiricʉ̃ iimi mari Pagʉ. Eropirã mucubirirã árĩrãcoma.

5“Gajirãre tarinʉgadiabirã eropa árĩca arĩbirã mucubirirã ãhrima. Goãmʉ “Ogʉra,” ĩgʉ arĩrare oparãcoma. Eropirã erã sã mucubirirã árĩrãcoma.

6“Goãmʉ ĩgʉ dorero dopa iidiarã, õarire iidiarã mucubirirã ãhrima. Goãmʉ ĩgʉ itamucʉ̃ erã õarire ii ojogorocʉrãcoma. Eropirã mucubirirã árĩrãcoma.

7“Gajirãre mojomoro ĩarã mucubirirã ãhrima. Erã eropa mojomoro ĩacʉ̃ Goãmʉ erã sãre mojomoro ĩagʉcumi. Eropirã mucubirirãcoma.

8“Erã ñerire cóãnirã, mucubirirã ãhrima erã. Goãmʉre ĩarãcoma erã. Eropirã mucubirirãcoma.

9“Gajirãre gamequeãcʉ̃ bosarã mucubirirã ãhrima. Erãre “Yʉ porã ãhrima,” arĩgʉcumi Goãmʉ. Eropirã mucubirirãcoma.

10“Goãmʉ dorerire erã iira waja gajirã mera ñero tarinirãpʉ ʉmaro majagʉ erã opʉ árĩroguere ĩgʉ yare oparãcoma erã. Eropirã mucubirirãcoma.

11“Yahare mʉa iira waja gajirã mʉare erã turiquerecʉ̃ ta mucubirirã ãhraa mʉa. Mʉare erã ñero iicʉ̃ mucubirirã ãhraa mʉa. Yaharã mʉa árĩri waja mʉare árĩpehreri ñeri quere goroweoquerecʉ̃ ta mucubirirã ãhraa mʉa. 12Goãmʉ yare weremʉhtanirãre mʉa core árĩnirãre erãguere ta ñero iimʉhtañuma. Mʉa sãre erãre iidiro dopa iicʉ̃ mucubirique. Õaro sĩporãcʉque. Eropigʉ ʉmarogue mʉa ejacʉ̃ wʉaro õaro iigʉcumi mʉare Goãmʉ. Eropirã mucubirique mʉa, arĩ werepʉ Jesu.

Moa iro dopa, boyoro iro dopa ãhrima Jesu yarã, arĩ buheñumi

Mr 9.50; Lc 14.34-35

13Eropi Jesu buhenemopʉ:

—Moa waibʉgʉ dihire iri ñero wabiricʉ̃ iiro dopa ta mʉapʉ yaharãpʉ árĩpehrerã gajirãre ñerire erã iidiabiricʉ̃ iiaa. Moa ñeri wacʉ̃ dipaturi õari iimasiya mara. Iri moa ne õabeaa. Iri eropa wacʉ̃ iri moare cóãcãro gahmea. Irire cóãra pʉhrʉ weca ejama. Ne duhpiburi árĩbeaa iri erã cóãra. Iri duhpiburi árĩbiro dopa ta árĩbiricãque mʉa. Goãmʉ yapʉre iiniguicãque, arĩ werepʉ Jesu.

14Eropi ĩgʉ buhenemopʉ:

—Boyoro marire ĩhamasicʉ̃ iiro dopa ta mʉapʉre yaharãpʉre i yeba majarãre Goãmʉ yare wererã erãre masicʉ̃ iiro gahmea. Ʉtãgʉ weca árĩri macare duhmasiya mara. 15Eropi sihãgodirure masa sihãgorã gajino docague dibubeama. Irure sihãgogʉ ʉmarogue duhpeomi iri wihi majarã árĩpehrerã erã ĩaboro dopa. 16Eropirã mʉa sã mʉa Goãmʉre mʉa umupeorire dibubiricãque. Õaro wereque. Eropirã õarire iique. Mʉa eropa iicʉ̃ ĩarã masa erã mari Pagʉ ʉmaro majagʉre umupeorãcoma. “Ĩgʉ turagʉ, õagʉ ãhrimi,” arĩrãcoma, arĩ werepʉ Jesu.

Goãmʉ ĩgʉ dorerire ĩgʉ gojarare wereñumi Jesu

17Eropa arĩtuhaja, erãre werenemopʉ:

—Ire mʉa masicʉ̃ gahmea yʉhʉ. Goãmʉ ĩgʉ dorerire Moisere ĩgʉ apirare, ĩgʉ yare weremʉhtanirã erã gojara sãre cóãgʉ arigʉ iibiribʉ. Iri dorerire mʉare õaro were amugʉ arigʉ iibʉ. Goãmʉ yare erã werediro dopa ta iigʉ aribʉ. 18Diaye ta mʉare arĩgʉ iiaa. I yeba ʉmaro árĩropẽ ta ĩgʉ doreri sã árĩroca. Goãmʉ ĩgʉ dorerare iipehogʉcumi. 19Eropirã iri dorerire yujurãyeri tarinʉgarã, gajirãre eropa ta iidorerã bu árĩrã árĩrãcoma. Ʉmaro majagʉ opʉ ĩgʉ árĩrogue bu árĩrã iro dopa árĩrãcoma. Yujuñe doreriñe árĩquerecʉ̃ ta erã tarinʉgarã bu árĩrã iro dopa árĩrãcoma erã. Gajirãpʉ ĩgʉ dorerire õaro iirã, gajirãre erã iiro dopa iidorerã ʉmaro majagʉ ĩgʉ opʉ árĩrogue oparã iro dopa árĩrãcoma erã. 20Mʉare arĩgʉ tiiaa yʉhʉ. Masare buherã, fariseo masa sã Goãmʉ gamerire queoro iibeama. Erã tauro Goãmʉ gamerire iique mʉa. Mʉa eropa iibirã, ĩgʉ opʉ árĩroguere ne ejasome mʉa, arĩ werepʉ Jesu.

Papũrire wereniguirire wereñumi Jesu

Lc 12.57-59

21Eropa arĩtuhaja erãre werenemopʉ:

—Iribojegue majarã õpa arĩ wererare ta peenirã árĩribʉ mʉa: “Masare wejẽbiricãque. Masare wejẽdigʉ erã dipuwaja moabu ãhrimi,” erã arĩrare peenirã árĩribʉ mʉa. 22I erã werera tauñariro mʉapʉre werenemogʉra. Ĩgʉ acaweregʉ mera papũridigʉpʉ masʉre wejẽdigʉ iro dopa ta ãhrimi. Eropigʉ erã dipuwaja moabu ãhrimi ĩgʉ sã. Ĩgʉ acaweregʉre gameturigʉ dipuwaja moadorerã pohro erã aĩgãbu ta ãhrimi ĩgʉ sã. “Ñegʉ pee masibigʉ ãhraa mʉhʉ,” ĩgʉ acaweregʉre arĩgʉre peamegue wama gʉhyataria ĩgʉre.

23“Mʉa acaweregʉ mʉare ĩgʉ ĩhaturicʉ̃ ĩgʉ mera amumʉhtaque Goãmʉre serẽboro core. Eropirã Goãmʉ wihigue mʉa Goãmʉre umupeorã waboro core, waibʉgʉre mʉa oboro core õpa iique. 24Goãmʉre mʉa oburire duhucãnique dohpa. Mʉa acaweregʉ pohrogue waha, “Dipaturi ĩhaturibiricãrã. Irire iripẽta duhurã,” irire arĩque ĩgʉre. Mʉa eropa amura pʉhrʉ Goãmʉre umupeorã waque daja ĩgʉ ya wihigue.

25“Gajigʉ mʉare weresãdiagʉ, dipuwaja moadoreri wihigue mʉare ĩgʉ aĩgãdiacʉ̃, ĩgʉ mera guaro mariro árĩque. Dipuwaja moadoregʉ pohrogue ĩgʉ aĩ ejaboro core ĩgʉ mera õaro ahmu wereniguique. Mʉa eropa iicʉ̃ ĩagʉ mʉare weresãbiribocumi. Mʉa eropa iibiricʉ̃ eroguere mʉare aĩ ejacʉ̃ ĩgʉpʉ dipuwaja moadoregʉre weresãgʉcumi. Ĩgʉ eropa weresãcʉ̃, beyegʉpʉ peresu iirãguere mʉare ogʉcumi. Eropirã erã mʉare peresu iirãcoma. 26Erogue árĩniguirãca mʉa. Ne erã wajayedorerare mʉa wajayepehocʉ̃gue wirirãca mʉa, arĩ werepʉ Jesu.

Gajigʉ marapo mera ñero iirire wereñumi Jesu

27Õpa arĩ werenemopʉ Jesu:

—Iribojegue majarã õpa erã arĩ wererare peenirã árĩribʉ mʉa. “Gajigʉ marapo mera ñero iibiricãque,” erã arĩrare peenirã árĩribʉ mʉa. 28I erã werera tauñariro mʉare ipʉre werenemogʉra: Nomeore ñeabiriqueregʉ ta yujugʉ igo mera árĩdiagʉ igore ñero ʉaribejagʉ ñero guña pepigʉ ñero iituhami igo mera.

29“Eropirã mʉa cuiru diayepʉ árĩdiru mera ñero iirã irirure mʉa gorawea cóãbodiro dopa ta iri ñerire duhucãque. Irire duhubirã peamegue warãca. Mʉa cuirure cóãcʉ̃ iri cuiru dihta dederea. Mʉa ñerire duhubirãpʉ peamegue waha ñetariaro tarirãca. Eropirã iri ñerire duhucãque. 30Eropirã mʉa mojoto diayepʉ maja mojoto mera ñero iirã iri mojotore tabeta cóãbodiro dopa ta iri ñerire duhucãque. Irire duhubirã peamegue warãca. Mʉa mojotore mʉa cóãcʉ̃ iri mojoto dihta dederea. Mʉa ñerire duhubirãpʉ peamegue waha ñetariaro tarirãca. Eropirã iri ñerire duhucãque, arĩ werepʉ Jesu.

Erã marasã nomere cóãrire wereñumi Jesu

Mt 19.9; Mr 10.11-12; Lc 16.18

31Õpa arĩ werenemopʉ Jesu:

—Iribojegue i sãre arĩñuma: “Ĩgʉ marapore cóãdiagʉ ĩgʉ cóãburire wereripũ mera igore cóãmasimi,” arĩñuma iribojeguere. 32I erã werera tauñariro mʉapʉre ire weregʉra: Yujugʉ ĩgʉ marapo ʉmʉ mera ñero iibiriquerecʉ̃ ta igore cóãbocumi. Ĩgʉ eropa cóãdigo gajigʉ mera marapʉcʉgo ñero iigo iicumo gajigʉ mera árĩgo. Eropigʉ igo marapʉ igore cóãdigʉ igore gajigʉ mera ñero iicʉ̃ iimi. Eropigʉ ĩgʉ cóãdigo mera marapocʉgʉ igo mera ñero iigʉ iimi ĩgʉ sã, arĩ werepʉ Jesu.

Waĩpeo arĩrare wereñumi Jesu

33Õpa arĩ werenemopʉ Jesu:

—Iribojegue majarãre erã õpa arĩ wererare peenirã árĩribʉ mʉa: “Mʉa arĩdiro dopa ta eropa iique. ‘Goãmʉ mera diaye ta eropa iigʉra,’ mʉa arĩdiro dopa ta iique,” erã arĩ wererare peenirã árĩbʉ mʉa. 34I erã werera tauñariro mʉare weregʉra. “Ʉmaro mera diaye ta arĩgʉ iiaa,” arĩ ʉmaro mera arĩ waĩpeo arĩbiricãque. Ʉmaropʉ mari Opʉ ĩgʉ árĩro ãhraa. Bu árĩro árĩbeaa. Ero eropa árĩro árĩcʉ̃ ĩarã eropa arĩmaabiricãque. 35I yeba mera ne waĩpeo arĩbiricãque. I yeba sã Goãmʉ ya yeba ta ãhraa. Ero eropa árĩro árĩcʉ̃ ĩarã eropa arĩmaabiricãque. Jerusalén mera ne waĩpeobiricãque. Turagʉ mari Opʉ ya maca ãhraa Jerusalén. Bu árĩro árĩbeaa. Eropirã eropa arĩmaabiricãque. 36“Yʉ dipuru mera diaye arĩgʉ iiaa,” arĩ waĩpeobiricãque. Mʉa poari borecʉ̃ iimasibeaa mʉa. Iri ñiri wacʉ̃ sãre iimasibeaa mʉa. Eropa iimasibirã árĩrã “Yʉ dipuru mera diaye arĩgʉ iiaa,” arĩ waĩpeobiricãque. 37“Iirãra,” arĩrã waĩpeoro mariro diaye ta irire arĩniguicãque. “Iisome,” arĩrã sã waĩpeoro mariro arĩniguicãque. Mʉa waĩpeo arĩrã watĩ ñegʉ ĩgʉ dorero dopa ta iirã iica, arĩ werepʉ Jesu.

Erã basi gamediarire wereñumi Jesu

Lc 6.29-30

38Õpa arĩ werenemopʉ daja Jesu:

—Iribojegue õpa erã arĩ wererare peenirã árĩribʉ mʉa. “Mʉre gajigʉ mʉ cuirure ĩgʉ patĩadiro dopa ta mʉ sã ĩgʉre patĩa gameque. Mʉ gʉcʉrirure ĩgʉ panuadiro dopa ta mʉ sã ĩgʉre ĩgʉ gʉcʉrirure panua gameque,” erã arĩ wererare peenirã árĩribʉ mʉa. 39Erã werera tauñariro weregʉra daja mʉare. Mʉare ñero iidigʉre eropa ĩacãque. Yujupʉ mʉ wayuporãre pacʉ̃, “Gajipʉ sãre padiagʉ paque,” arĩque ĩgʉre. 40Gajigʉ mʉre dipuwaja moagʉre ĩgʉ weresãcʉ̃, ĩgʉ dipuwaja moagʉpʉ mʉhʉ camisa mera mʉre weresãdigʉre wajayedorebocumi. Ĩgʉ eropa wajayedorecʉ̃ ĩgʉre oque. Iriñere otuhaja mʉ weca majañe suhriro sãre onemoque ĩgʉre. 41Yujugʉ surara gajinore yuju kilómetro mʉre aĩgãbasadorecʉ̃, gaji kilómetro aĩgãnemobasaque daja ĩgʉre. 42Mʉre serẽdigʉre ĩgʉ serẽropẽ ta oque ĩgʉre. Eropigʉ gajigʉ mʉre wayudorecʉ̃ wayuque ĩgʉre ĩgʉ wayudorerare, arĩ werepʉ Jesu.

Mʉare ĩhaturirãre mahique, arĩ wereñumi Jesu

Lc 6.27-28, 32-36

43Õpa arĩ werenemopʉ daja Jesu:

—Masa õpa arĩmʉrima: “Mʉa mera majarãre mahique. Eropirã mʉare ĩhaturirãpʉre ĩhaturi gameque daja,” erã arĩrare peenirã árĩribʉ mʉa. 44Erã werera tauñariro weregʉra mʉare daja: Mʉare ĩhaturirãre mahi umupeoque. Mʉare ñero iirãre õaro árĩdoreque. Mʉare ĩhaturirãre õaro iique. Eropirã mʉare ñero wereniguirãre mʉare ñero iirã sãre “Erã sã õaro árĩporo,” arĩrã Goãmʉre serẽbasaque. 45Mʉa eropa iirã mari Pagʉ ʉmaro majagʉ Goãmʉ porã ãhraa mʉa. Goãmʉpʉ yujuropa ta iimi masare. Ñerãre, õarã sãre abere asicʉ̃ iimi ĩgʉ. Eropigʉ Goãmʉ ĩgʉ dorerire iirã sãre, iibirã sãre deco merecʉ̃ iimi ĩgʉ. Masare yujuropa ĩgʉ iiro dopa ta mʉa sã masare iique. 46Mʉare umupeorã dihtare mʉa umupeocʉ̃ ne duhpiburi árĩbeaa iri. Ñerã masa wajasea corerã sã eropa ta iima. Eropirã árĩpehrerãre umupeoque. 47Mʉa acawererã dihtare mʉa õaro bocatĩricʉ̃ ne duhpiburi árĩbeaa iri. Goãmʉre masibirã sã eropa ta iima. Eropirã árĩpehrerãre õaro bocatĩrique. 48Ñeri marirã árĩque mʉa. Mari Pagʉ ʉmaro majagʉ ĩgʉ ñeri marigʉ ĩgʉ árĩdiro dopa ta mʉa sã ñeri marirã árĩque, arĩ werepʉ Jesu.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index