Search form

Mateo 6

Õari iirire wereñumi Jesu

1Dipaturi ĩgʉ werenemopʉ:

—Goãmʉ ya árĩburire õarire iirã árĩrã, “Goãmʉ yare iipehorã ãhraa gʉa,” arĩ werebiricãque gajirãre. Mʉa eropa arĩ wererã mʉa õaro iira ne duhpiburi árĩbeaa. Eropigʉ Goãmʉ ʉmaro majagʉ õarire mʉa iira wajare mʉare osome.

2“Eropirã mojomorocʉrãre itamurã, irire masare ii ĩhmubiricãque. Masa erã ĩabiro itamuque erãre. Gajirã iro dopa iibiricãque. Erã masa bajarã watope mojomorocʉrãre itamuma. Mague niguirã watope mari buheri wirigue árĩrã watope sãre ii ĩhmuma. Erã eropa iiquererã erã mari pʉrʉpʉpʉre ñero iicorerã ãhrima. Eropa masa watope õarire ii ĩhmurã erã, “Õarã ãhrima erã,” masare arĩdorerã iima. Erã eropa iirã masa umupeori mera wajatatuhama. Eropigʉ Goãmʉpʉ ne wajayesome erãre. 3Eropirã mojomorocʉrãre itamurã, irire yayarogã iique. Mʉa wapi mera árĩquererã ta ĩgʉ ĩabiro irire iique. 4Masa erã ĩabirogue mojomorocʉrãre itamuque. Masa ĩabirogue mʉa itamuquerecʉ̃ Goãmʉpʉ ĩhami. Eropigʉ mari Pagʉpʉ mʉare wajayegʉcumi, arĩ werepʉ Jesu.

Goãmʉre serẽriñere buheñumi Jesu

Lc 11.2-4

5Dipaturi ĩgʉ werenemopʉ:

—Goãmʉre serẽrã, mari pʉrʉpʉ ñero iicorerã iiro dopa iibiricãque mʉa. Erã mari buheri wirigue nigui, mague sãre nigui, Goãmʉre serẽ ĩhmuma erã masare. Eropa serẽ ĩhmurã diaye masa erãre umupeori mera erã mucubirituhama. Eropigʉ Goãmʉ erãpʉre umupeosome. 6Mʉapʉ Goãmʉre serẽmorã mʉa ya taribugue biha ñajaque. Biha ñaja mari Pagʉ ĩasũya marigʉre serẽque. Mʉa eropa iicʉ̃ masa erã ĩabiro árĩquerecʉ̃ ta mari Pagʉpʉ mʉare ĩagʉcumi. Eropa peegʉ mʉare õaro iigʉcumi ĩgʉ.

7“Eropirã Goãmʉre serẽrã, pepiro mariro mʉa serẽrare ta dipaturi serẽ maji dujabiricãque. Eropa ta iima Goãmʉre masibirã. “Bajasuburi yuju disiro ta gʉa serẽcʉ̃ gʉare peegʉcumi,” arĩ pepima erã. 8Erã iiro dopa iibiricãque. Mʉa serẽboro core mari Pagʉ mʉa gamerire masituhami. 9Eropirã õpa arĩ serẽro gahmea Goãmʉre.

Gʉa Pagʉ ʉmaro majagʉ mʉ õagʉ árĩrire árĩpehrerã umupeoporo. 10Dohpaguere árĩpehrerã weca opʉ árĩque. Ʉmaroguere mʉ dorero dopa ta erã iiro dopa ta i yeba majarã sã eropa iiporo. 11Eropigʉ ʉmʉri nʉcʉ gʉa baburire oniguicãque gʉare. 12Gajirã gʉare erã ñero iirare gʉa cãdijiro dopa ta mʉ sã gʉa ñero iirare cãdijique. 13Eropigʉ gʉa ñero iiborare cãhmotaque. Eropigʉ gʉare ñerire iibiricãcʉ̃ iique. Mʉhʉ gʉa Opʉ turagʉ eropa árĩniguigʉca. Árĩpehrerã mʉre eropa umupeoniguicãrãcoma, arĩ serẽque Goãmʉre, arĩ werepʉ Jesu.

14“Gajirãre mʉare erã ñero iirare mʉa cãdijicʉ̃ ĩagʉ, mari Pagʉ ʉmaro majagʉ mʉa ñero iira sãre cãdijigʉcumi. 15Gajirã mʉare erã ñero iirare mʉa cãdijibiricʉ̃ mari Pagʉ mʉa ñero iira sãre cãdijisome, arĩ werepʉ Jesu.

Goãmʉre umupeomorã ba duhurire buheñumi Jesu

16Eropigʉ ĩgʉ erãre werenemopʉ:

—Goãmʉre umupeomorã ba duhurã bʉjawererã iro dopa ii ĩhmubiricãque. Eropa iima mari pʉrʉpʉ ñero iicorerã. Erã erã diaporire bʉjawererã iro dopa ãhrima. Erã eropárĩcʉ̃ erã ba duhucʉ̃ ĩha masima masa. Diaye ta mʉare arĩgʉ iiaa. Masa erãre umupeocʉ̃ gahmema erã. Eropirã erãre umupeocʉ̃ ĩarã mucubirituhama. Eropigʉ Goãmʉpʉ erãre õaro iisome. Eropirã erã iiro dopa ii ĩhmubiricãque mʉa. 17Mʉa sã ba duhurã mʉa árĩniguiro dopa ta árĩque. Mʉa ya dipure ʉyʉ mera sũcã õaro wʉapocãque. Mʉa diapori sãre coecãque. 18Mʉa eropa iicʉ̃ mʉa ba duhucʉ̃ ĩha masisome masapʉ. Goãmʉ dihta ĩha masigʉcumi. Mʉa seyaro mʉa árĩcʉ̃ ĩgʉpʉ mʉa mera ãhrimi. Eropa ĩagʉ ĩgʉ mʉare õaro iigʉcumi, arĩ werepʉ Jesu.

Ʉmaro majare guñadoreñumi Jesu

Lc 12.33-34

19Jesu werenemopʉ daja:

—I yeba majare aĩ gameneobiricãque. Õ maja boa waboca. Iri boabiricʉ̃ yajari masʉ aĩbocumi irire. Ĩgʉ yajabiricʉ̃ mega tʉabocoma. Eropiro i yeba maja dederema gʉhya ãhraa. Eropirã i yeba majare bʉrigã gamebiricãque. 20Ʉmaro majapʉre turaro gameque mʉa. Ʉmaro majare mega tʉamasibeama. Erogue mʉa opaburi ne boabeaa. Eroguere yajari masʉ ne aĩmasibeami. 21Erogue mʉa opaburi iri árĩcʉ̃, ʉmaro majare Goãmʉ yare bʉrigã guñarãca mʉa, arĩ werepʉ Jesu.

Masa erã pepiro dopa ta iima, arĩ wereñumi Jesu

Lc 11.34-36

22Eropi buhegʉ õpa arĩ werenemopʉ erãre:

—Mʉa cuiri mʉa dʉpʉre sihãgodiru iro dopa ta ãhraa, arĩ werediacʉ̃ õpa ãhraa. Mʉa pepiro dopa ta iiaa. Mʉa õaro mera pepirã árĩrã õarire iiaa. 23Mʉa ñerire pepirã árĩrã ñeri dihtare i mʉa. Ʉmaro majare mega tʉamiaa. Eropirã mʉa ñeri dihtare mʉa pepiniguicãcʉ̃ iri ñeripʉ ñetariari ãhraa, arĩ werepʉ Jesu.

Niyerure gamerã, Goãmʉpʉre gamebeama, arĩ wereñumi Jesu

Lc 16.13

24Eropigʉ ĩgʉ erãre werenemopʉ:

—Yujugʉ Goãmʉpʉre guñagʉ niyerupʉre guñabeami. Niyerupʉre bʉrigã guñagʉ Goãmʉpʉre guñabeami. Eropigʉ niyeru dihtare gamegʉ árĩgʉ Goãmʉre mucubiricʉ̃ iibeami. Goãmʉ sãre niyeru sãre peñere gametarimaja masiya mara mʉare, arĩ werepʉ Jesu.

Goãmʉ ĩgʉ porãre ĩhadibumi, arĩ wereñumi Jesu

Lc 12.22-31

25Eropigʉ erãre werenemopʉ:

—Eropigʉ mʉare ire arĩgʉ iiaa. Mʉa árĩricʉrire mʉa barire, ihririre, suhri sãre wʉaro guñaricʉbiricãque. Mʉare deyoro moagʉ bari dihtare bamorãre, suhri sañamorã dihtare Goãmʉ iibiripʉ mʉare. Mʉa iri dihtare guñacʉ̃ gamebeami. 26Mirimagʉ porãre Goãmʉ ĩgʉ ĩhadiburire masique mʉa. Erã poeri moorã ãhrima. Eropiro erã bari dihburi wiri erãre mara. Mari Pagʉpʉ erãre erã baburire ohomi. Mirimagʉ porã tauro mʉapʉre mahimi Goãmʉ. Eropigʉ mʉa sãre ĩhadibugʉcumi ĩgʉ. 27Wʉaro mʉa pepiri mera iri mʉare pagarã wacʉ̃ iibeaa. Eropiro mʉa wʉaro pepiri duhpiburi árĩbeaa.

28“¿Eropirã duhpirã mʉa suhri sañaburire wʉaro guña bʉjawere pepicãri? Nʉgʉ maja gori iri gorire pepique. Iri gori ne iiro mariro õari goricʉa. Iri gori õari suhri iro dopa õari gori dehyoaa. 29Salomo opʉ mʉrʉ õari suhri opagʉ ĩgʉ árĩquerecʉ̃ ta iri goripʉ ĩgʉ ya suhri tauro õari gori ãhraa. 30Iri gorire õari gori iimi Goãmʉpʉ. Iri gori bajamenʉrigã árĩra pʉhrʉ ñaidija pehrea wahaa. Mero ãhri, gajinʉ peamegue soe cóãcãma. Iri eropa mata pehrequerecʉ̃ ta iri gori iri õari gori árĩcʉ̃ iimi Goãmʉ. Eropigʉ Goãmʉ iri gorire ĩgʉ õari gori ĩgʉ iidiro tauro mʉa sãre õaro iigʉcumi. Suhrire ogʉcumi. Goãmʉre daberogã umupeoa mʉa. 31Eropirã mʉa baburire, mʉa ihriburire, mʉa suhri sañaburire wʉaro guñabiricãque. 32Goãmʉre masibirãpʉ irire eropa amaniguicãma. Mari Pagʉ ʉmaro majagʉ árĩpehreri mʉa gamerire masimi. Ĩgʉ eropa masicʉ̃ mʉa ya árĩburire wʉaro guñabiricãque. 33Goãmʉ mʉa Opʉ ĩgʉ árĩborore gamemʉhtaque mʉa. Mʉa eropa iira pʉhrʉ Goãmʉpʉ mʉa gameri dʉhyacʉ̃ ogʉcumi. 34Eropirã ñamigãre mʉa dohpa warocuri arĩ wʉaro bʉjawere ne pepibiricãque. Dohpagãre mʉa ñero tariboro árĩtuhaa. Eropirã dohpagã maja dihtare pepique. Gajinʉ majare wʉaro bʉjawere pepinemobiricãque. Goãmʉpʉ mʉare itamugʉcumi, arĩ werepʉ Jesu.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index