Search form

Mateo 7

Gajirãre “Ñerã ãhrima,” arĩbiricãque, arĩ wereñumi Jesu

Lc 6.37-38, 41-42

1Eropigʉ ĩgʉ erãre werenemopʉ:

—Gajirãre “Ñerã ãhrima,” arĩ erã iirare werewʉabiricãque mʉa. Mʉa eropa arĩ werewʉabiricʉ̃ Goãmʉ mʉa sãre “Ñerã ãhrima,” arĩsome. 2Gajirãre “Õaro iibeama,” mʉa arĩ pepidiro dopa ta Goãmʉpʉ mʉa sãre eropa ta arĩ ĩagʉcumi. Mʉa gajirãre beyero dopa Goãmʉpʉ mʉa sãre eropa ta beyegʉcumi. 3Mari werenigui queori mera buhecʉ̃ õpa iirã ãhraa mʉa. Mʉa acaweregʉ ĩgʉ cuirugue miri pogañegã mehñajacʉ̃ iri pogañegãre õaro ĩhaa mʉa. Mʉa ya cuiripʉre wʉarimiji árĩquerecʉ̃ ta irimijire ne pepibeaa mʉa. Eropirã gajigʉre miri pogañegãre mʉa ĩaro dopa ta mʉa acaweregʉ ĩgʉ ñero iiripʉre õaro ĩhaa mʉa. Mʉa basi turaro ñerire iiquererã ta irire eropa pepicãa mʉa. ¿Dohpa árĩronore eropa ãhriri mʉa? 4Õpa arĩ wereniguia mʉa acawererãre: “Acaweregʉ, ñerire iigʉ iica mʉhʉ. Eropigʉ irire duhucãque,” arĩ wereniguia mʉa. Eropa ĩgʉre ñerire iidorebiriquererã mʉa sã ñerire duhubeaa. ¿Duhpirã irire ñerire iinirã árĩquererã ta irire pee masibeari mʉa? 5Eropa iirã masa erã pʉrʉpʉre ñero iicorerã ãhraa mʉa. Mʉa ñero iiripʉre duhumʉhtaque. Mʉa eropa iira pʉhrʉ mʉa acawererãre “Mʉa ñero iirire duhucãque,” arĩ weremasia mʉa.

6Diayea iro dopa árĩrãre ñetariarãre Goãmʉ ya õatariarire erã umupeobiririre werebiricãque erãre. “Erãgue ñero wereya ñero arĩri,” arĩrã werebiricãque erãre, arĩ werepʉ Jesu.

Mari Pagʉre mari serẽrire wereñumi Jesu

Lc 11.9-13; 6.31

7Eropigʉ ĩgʉ erãre werenemopʉ:

—Goãmʉre mari Pagʉre serẽque mʉa. Mʉa eropa serẽrã mʉa aĩrãca. Mʉa serẽrire bocarãca. Goãmʉre eropa serẽniguicãque mʉa. Mʉa eropa iicʉ̃ ĩgʉ mʉare ogʉcumi. 8Árĩpehrerã Goãmʉre serẽrã aĩrãcoma. Eropirã erã serẽrare bocarãcoma. Eropigʉ árĩpehrerã Goãmʉre eropa serẽ­niguicãrãre ĩgʉ erãre ogʉcumi.

9“¿Mʉa porã barire mʉare serẽcʉ̃ ʉtãyepʉre obocuri mʉa erãre? Obiriboya. 10¿Mʉa porã waire mʉare serẽcʉ̃ añapʉre obocuri mʉa erãre? Obiriboya mʉa. 11Mʉa ñerã árĩquererã ta mʉa porãre õarire omasia mʉa. Eropigʉ mari Pagʉ mʉa tauro õarire ohomi mʉare ĩgʉ porãre ĩgʉre mʉa serẽrire.

12“Gajirã mʉare õaro iicʉ̃ gahmea mʉa. Erãre mʉa õaro iicʉ̃ gamero dopa ta õaro iique erã sãre. Erã õaro iibiriquerecʉ̃ ta mʉapʉ erãre õaro iique. Eropa ta iidorea Moise dorerigue, Goãmʉ yare weremʉhtanirã erã gojarague sã, arĩ werepʉ Jesu.

Miri disiporogã queorire wereñumi Jesu

Lc 13.24

13Eropigʉ ĩgʉ queorire werenemopʉ erãre õpa arĩgʉ:

—Goãmʉ pohrogue wadiarã ĩgʉ yare iiro gahmea mʉare. Eropirã ĩgʉ yare eropa iimaabiricãro gahmea. Miri disiporogãgue mʉa wadiacʉ̃ diasa ãhraa. Eropiro diasa ãhraa Goãmʉ pohrogue mʉa wadiacʉ̃. Peamegue masa erã wacʉ̃ diasabeaa. Wʉari disiporogue mari ñajacʉ̃ diasabeaa. Iri disiporogue ta masa erã ñajaboro dopa ta peamegue masa erã wacʉ̃ diasabeaa. Eropirã masa bajarã erogue warã iima. 14Goãmʉ pohrogue wadiacʉ̃ diasa ãhraa. Bajamerãgã masa erogue warãcoma. Erogue warã ʉmʉri nʉcʉ Goãmʉ mera árĩniguirãcoma, arĩ werepʉ Jesu.

Yucʉgʉ dʉcare masirã dipagʉ sãre masiro dopa ta masa erã iirire ĩarã erã árĩricʉrire masia mari, arĩ wereñumi Jesu

Lc 6.43-44

15Eropigʉ ĩgʉ werenemopʉ erãre:

—Õaro pee masique. “Goãmʉ yare weremʉhtarã ãhraa,” arĩ gʉyarãre peebiricãque mʉa. Erã õarire iirã iro dopa aririma mʉa pohrogue. Erã pepirigue ñerã ãhrima erã. 16Erã ñero iicʉ̃ ĩarã ñerã erã árĩcʉ̃ masirãca mʉa. Erã õaro iicʉ̃ ĩarã, õarã erã árĩcʉ̃ masirãca mʉa. Aña poragʉ dipatõrire dʉcacʉbeaa. Poracʉdigʉ sã higuera dipure dʉcacʉbeaa. 17Õadigʉ yucʉgʉ õarire dʉcacʉa. Ñedigʉpʉ ñerire dʉcacʉa. 18Yucʉgʉ õadigʉ ñerire ne dʉcacʉmasibirica. Eropiro ñedigʉ sã õarire dʉcacʉmasibirica. 19Õarire dʉcacʉbiriri yucʉre pa cóãcã, peamegue soecãma. Eropa ta iigʉcumi Goãmʉ ĩgʉ gamerire iibirãre. 20Eropirã “Goãmʉ yare weremʉhtarã ãhraa,” arĩrã erã gʉyacʉ̃ õpa masirãca. Erã iiricʉrire ĩaque. Erã õarire iirã árĩcʉ̃ ĩha “Goãmʉ ya wereniguirã ta ãhrima,” arĩ ĩha masirãca. Erã ñerire iirã árĩcʉ̃ ĩha “Goãmʉ ya wereniguirã árĩbeama. Eropirã gʉyarã ãhrima,” arĩ ĩha masirãca, arĩ werepʉ Jesu.

“Mʉare ne masibeaa,” arĩgʉca yʉhʉ bajarã masare, arĩ wereñumi Jesu

Lc 13.25-27

21Eropigʉ ĩgʉ erãre werenemopʉ:

—Bajarã yʉre “Yʉ tĩgʉ,” arĩrã árĩquererã ta ʉmaro majagʉ Goãmʉ ĩgʉ árĩroguere wasome erã. Yʉ Pagʉ ʉmaro majagʉ ĩgʉ gamerire iirã dihta ĩgʉ opʉ árĩrogue warãcoma. 22Pehrerinʉ árĩcʉ̃ bajarã masa õpa arĩrãcoma yʉre: “Gʉa tĩgʉ, mʉ yare gʉa buheabʉ. Mʉ waĩ mera pũririre, watẽare cóãbʉ. Eropirã mʉ turari mera baja deyoro moarire iiabʉ gʉa,” yʉre arĩrãcoma. 23Erã eropa arĩquerecʉ̃ õpa arĩ yʉhrigʉca erãre: “Mʉare ne masibeaa. Ñerire iirã ãhraa mʉa. Yʉ pohro aribiricãque,” arĩgʉca yʉhʉ erãre. Eropirã Goãmʉ gamerire iique yʉ pohro aridiarã, arĩ werepʉ Jesu.

Pe wihi iira queorire wereñumi Jesu

Lc 6.47-49; Mr 1.22

24Eropigʉ queori mera werepʉ Jesu erãre buhegʉ:

—Eropi árĩpehrerã i yʉ wereniguirire peenirã yʉ dorerire iirã, õaro pee masigʉ wihi iidigʉ iro dopa ãhrima erã. Ĩgʉ ʉ̃hcãri goberire seha, wihire nugunʉgapʉ. 25Ĩgʉ wihire ĩgʉ tuhajara pʉhrʉ deco bʉrigã ahri, dia miritaria wayoro. Miruñe bʉrigã weãyoro. Eropa waquerecʉ̃ ta iri wihi ʉ̃hcãro ĩgʉ nugura wihi árĩro ne mihrua dijabiriyoro. 26Eropirã árĩpehrerã yʉ wereniguirire peenirã árĩquererã ta yʉ dorerire iibirãpʉ pee masibigʉ ĩgʉ wihi iigʉ iro dopa ãhrima. Ĩgʉpʉ ĩgʉ wihire dia tʉro maja imiporo weca nugu, õaro iibiripʉ. 27Ĩgʉ wihire tuhajara pʉhrʉ, deco bʉrigã ahri, dia miritaria waha, miruñe bʉrigã weãyoro. Eropa weãro iri wihire weã mehpicãyoro, arĩ werepʉ Jesu.

28-29Ĩgʉ eropa arĩ buhecʉ̃ peerã, peemaria wañorã masa. “Ĩgʉ marire opʉ ĩgʉ buhero dopa ta buhemi ĩgʉ. Marire buherã iro dopa buhebeami,” arĩ pepiñorã erã.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index