Search form

Mateo 8

Jesu cami boagʉre õagʉ wacʉ̃ iiñumi

Mr 1.40-45; Lc 5.12-16

1Jesu ʉtãgʉgue buhe doadigʉ dijaa wapʉ. Ĩgʉ dijacʉ̃ ĩarã masa bajarã ĩgʉre nʉrʉsiañorã. 2Ero ĩgʉ wadiro yujugʉ cami boagʉ mague ĩgʉre nʉrʉsiaja eja, mereja, ĩgʉre serẽpʉ.

—Gʉa tĩgʉ, mʉhʉ yʉre õagʉ iidiagʉ iique, arĩpʉ.

3Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ ĩgʉ mojoto mera Jesu ĩgʉre mohmepipʉ.

—Áʉ, mʉre õagʉ wacʉ̃ iiaa, arĩpʉ Jesu ĩgʉre.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ta iri cami boara yarima wayoro. 4Eropa iituhaja Jesu ĩgʉre arĩpʉ daja:

—Yʉhʉ mʉre õpa iirare ne gajirãre werebiricãque. Mʉ ya dʉpʉre õarare pahire ĩhmugʉ waque, “Õaro ãhrimi,” arĩdoregʉ. Tuhajanugu Moise dorerire Goãmʉ ĩgʉ apidiro dopa ta iique. Eropigʉ Goãmʉ ya wihigue mirimagʉre asũ wahgã apique mʉ dore tarirare masa árĩpehrerã erã masimaja õaro, arĩpʉ Jesu.

Surara opʉ ĩgʉ pohro majagʉ dorecʉcʉ̃ Jesu õagʉ iiñumi ĩgʉre

Lc 7.1-10

5Ero pʉhrʉ Jesu Capernaum waĩcʉri macague ĩgʉ ejacʉ̃ surara opʉ ĩgʉ pohro eja, ĩgʉre turaro õpa arĩ serẽpʉ:

6—Gʉa tĩgʉ, yʉ pohro majagʉ ne bʉhari mera dorecʉgʉ wamasibirinijagʉ, ĩgʉre bʉrigã pũricʉ̃ pepigʉ yaha wihigue oyacumi ĩgʉ, arĩpʉ ĩgʉ Jesure.

7Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ pee:

—Áʉ, arĩ, ĩgʉre ĩgʉ dorecʉrire taugʉ wagʉra, arĩpʉ Jesu.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ õpa arĩpʉ surara opʉ:

8-9—Opʉ, õaroca. Aribita. Ñegʉ ãhraa yʉhʉ. Yaha wihire mʉre ñajaridorebuno árĩbeaa yʉhʉ. Yuju diaye ta mʉ turari mera dorebeoque. Mʉ eropa iicʉ̃ yʉ pohro majagʉ õagʉ wagʉcumi. Yʉre yʉ weca árĩrã gajirã oparã dorema. Yʉ sã surarapʉre dorea. Yujugʉre “Waque,” yʉ arĩcʉ̃ ĩgʉ wahami. Gajigʉre “Arique,” yʉ arĩcʉ̃ ahrimi. Yʉ pohro majagʉre “Ire iique,” yʉ arĩcʉ̃ irire iimi. Eropigʉ mʉ ĩgʉre mʉ dorero dopa ta ĩgʉ dorecʉgʉ tarigʉcumi, arĩpʉ ĩgʉ.

10Jesu ĩgʉ eroparĩcʉ̃ pee ʉca wa bajarã masa ĩgʉ mera nʉrʉsiarãre õpa arĩpʉ:

—Diaye ta mʉare arĩgʉ iiaa. Ihĩ surara opʉ Israe masʉ árĩbiriqueregʉ Goãmʉre bʉrigã umupeomi. Ĩgʉ pohro majagʉre yʉ õagʉ wacʉ̃ iiburire masituhami. Ne Israe masare ihĩ iro dopa umupeorãre ĩanibeaa. 11Mʉare arĩgʉ iiaa. Bajarã ihĩ iro dopa árĩrã árĩpehrero majarã ʉmaro majagʉ ĩgʉ opʉ árĩrogue eja, erogue árĩrã mera barãcoma. Mʉa ñecʉ sʉmarã mʉra Abrahã, Isaa, Jacobo mera barãcoma erã. 12Masa gajirãpʉ “Opʉ ĩgʉ árĩrogue wamorã ãhraa gʉa,” erã arĩquerecʉ̃ ta ñerogue naitĩarogue cóãgãgʉcumi erãre. Erogue ĩgʉ cóãnirã bʉrigã ore, bʉjawereri mera erã gʉcʉrire cũridihurãcoma, arĩ werepʉ Jesu.

13Irire eropa arĩtuhaja surara opʉre arĩpʉ:

—Dujaaque mʉ ya wihigue. Mʉ pohro majagʉ tarigʉcumi. “Diaye ta tarigʉcumi,” arĩ mʉ pepidiro dopa ta tarigʉcumi, arĩpʉ Jesu.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ta ĩgʉ pohro majagʉ pʉ õha wapʉ.

Pedro mʉñecore dorecʉgore tauñumi Jesu

Mr 1.29-31; Lc 4.38-39

14Pʉhrʉ Jesu Pedro ya wihigue eja, Pedro mʉñeco dorecʉcʉ̃ ĩapʉ ĩgʉ. Nimacʉri árĩcʉ̃ oyapo igo. 15Igo eropa dorecʉcʉ̃ ĩanijagʉ igo mojotore mohmepipʉ. Ĩgʉ eropa mohmepicʉ̃ ta nimacʉri taria wayoro. Taricʉ̃ pepigo igopʉ wahgã, erãre barire ejopo.

Jesu bajarã dorecʉrãre tauñumi

Mr 1.32-34; Lc 4.40-41

16Eropi ñamicague bajarã watẽa ñajasũnirãre masa aĩ ejañorã Jesu pohrogue. Erã eropa aĩ ejacʉ̃ ĩagʉ mata ĩgʉ watẽare cóãcʉ̃ masa õha wañorã. Eropigʉ árĩpehrerãre dorecʉrãre erã aĩ ejanirãre taupehocãpʉ Jesu. 17Eropa ta iipʉ ĩgʉ iribojegue majagʉ Goãmʉ yare weremʉhtadigʉ Isaia ĩgʉ arĩdiro dopa ta. Õpa arĩ gojañumi: “Mari dorecʉrire taucãmi ĩgʉ. Marire pũririre cohãmi ĩgʉ,” arĩ gojañumi Isaia Jesu ariboro coregue.

Yujurãyeri Jesu mera majarã árĩdiariñuma

Lc 9.57-62

18Jesu masa bajarã ĩgʉ pohro árĩcʉ̃ ĩagʉ,

—Wʉariya gajipʉ masegue ina taribujarã, arĩpʉ ĩgʉ buherãre. 19Erã taribujaboro core judio masare buhegʉ Jesu pohrogue eja, õpa arĩpʉ:

—Buhegʉ, mʉ mera wadiaa noho mʉ waro, arĩpʉ.

20Jesu õpa arĩ yʉhripʉ:

—Yʉ mera árĩcʉ̃ diasa ãhraa. Nʉgʉ majarã diayea erã carĩburi toreri opama. Mirimagʉ porã sã erã ya suhri opama. Yʉpʉre Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉpʉre ne yaha wihi mara. Eropirã yʉ mera árĩrã ñero tarirãca mʉa, arĩ yʉhripʉ Jesu.

21Eropi gajigʉ Jesu buhegʉ õpa arĩpʉ:

—Gʉa opʉ, yʉ pagʉ ĩgʉ sĩricʉ̃ yaatuhajagʉ mʉ mera wagʉra, arĩpʉ ĩgʉ Jesure.

22Jesu yʉhripʉ:

—Yʉre gamebirã sĩrinirã iro dopa ta ãhrima. Erãpʉ sĩrinirãre yaaporo. Eropigʉ mʉpʉ yʉ mera majagʉ árĩbu arique dohparagã, arĩpʉ ĩgʉ.

Jesu miruñere yʉsʉdoreñumi

Mr 4.35-41; Lc 8.22-25

23Eropa arĩtuhaja dohodirugue ñajapʉ. Eropirã ĩgʉ buherã sã ĩgʉ mera waha ñajañorã. 24Ero erã taribujarisubu iriyague miruñe bʉrigã ariyoro. Eropiro pãgúri dohodirure miucãriyoro. Eropa miruñe weãquerecʉ̃ ta Jesupʉ carĩgʉ iipʉ. 25Eropa wacʉ̃ ĩarã erã ĩgʉre wahgũñorã. Wahgũ õpa arĩñorã:

—Opʉ, mirimorã iica mari. Miruñere tauque, arĩñorã.

26Erã eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhripʉ:

—¿Duhpirã güimaacãri mʉa? Yʉre merogã umupeorã ãhraa mʉa, arĩpʉ Jesu erãre.

Eropa arĩgʉ ta wahgãnʉgaja miruñere pãgúri sãre “Yʉsʉque,” arĩpʉ. Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ miruñe, pãgúri sã yʉsʉdijapehrea wayoro. 27Ĩgʉ eropa iicʉ̃ ĩha ʉca, õpa arĩ wereniguiñorã erã basi.

—¿Ñehmʉno masʉ ãhriri ihĩ? I miruñe, pãgúri sã yʉhrisũgʉ ãhrimi, arĩñorã erã.

Watẽa ñajasũnirãre tauñumi Jesu

Mr 5.1-20; Lc 8.26-39

28Erãre eropa wara pʉhrʉ taribujaja, Gerasa majarã ya yebague ejapʉ. Erogue erã ejacʉ̃ perã ʉma Jesure bocatĩriñorã. Masa goberi watopegue árĩnirã árĩñorã. Erã watẽa ñajasũnirã árĩrã gorowererã gʉhyarã árĩñorã. Eropirã erogue masa ne wabiriñorã. 29Ĩgʉre bocatĩri õpa arĩ gaguiniguiñorã:

—¿Mʉhʉ Goãmʉ magʉ duhpibu ahriri mʉhʉ gʉa pohroguere? ¿Gʉare Goãmʉ dorero ejabiriquerecʉ̃ ta dipuwaja moagʉ ahriri mʉhʉ? arĩ gaguiniguiñorã erã watẽa mera.

30Ero pohro bajarã yesea ahma barã iiñorã. 31Erãre ĩanijarã, watẽapʉ õpa arĩ bʉrigã serẽñorã Jesure:

—Gʉare oã ʉmare cóãgʉ soã yesea pohrogue wadoreque gʉare. Erã mera gʉare árĩdoreque, arĩ serẽñorã erã Jesure.

32—Áʉ, waque, arĩpʉ Jesu.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ watẽa perã masa mera árĩnirã waha, yesea pohrogue ejañorã. Erãre ñajacʉ̃ ta yesea gorowere, dipatʉrʉgue oma buha, wʉariyague yuriñaja yuhria, miri sĩripehrea wañorã.

33Erã eropa wacʉ̃ ĩarã yeseare ĩhadiburãpʉ güi, omagã wañorã. Macague eja yesea erã mirirare weresiripehocãñorã erã. Watẽa erã ñajasũnirãre Jesu ĩgʉ cóãra sãre werepehocãñorã erã. 34Erã eropa weresirira pʉhrʉ iri maca majarã árĩpehrerã Jesure ĩarã ejañorã. Eropirã ĩgʉre ĩara pʉhrʉ turaro mera wiriadoreñorã ĩgʉre erã ya yebare.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index