Search form

Mateo 9

Dʉpʉ bʉhadigʉre õagʉ wacʉ̃ iiñumi Jesu

Mr 2.1-12; Lc 5.17-26

1Erã eropa wadorera pʉhrʉ Jesu dohodirugue ñaja, wʉariyague taribujaa, ĩgʉ ya macague ejapʉ. 2Erogue gajirã dʉpʉ bʉhadigʉre pũgʉ mera coã aĩ wahgã erañorã Jesu pohro. “Jesu ĩre ĩgʉ dorecʉrire taricʉ̃ iigʉcumi,” arĩ pepiñorã erã. Erã eropa arĩ pepicʉ̃ masigʉ Jesu dorecʉgʉre õpa arĩpʉ:

—Mucubirique mʉhʉ. Mʉ ñero iirare cóãtuhabʉ yʉhʉ, arĩpʉ ĩgʉ.

3Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã yujurãyeri masare buherã õpa arĩ pepiriñorã erã basi: “Ihĩ eropa arĩ ĩgʉ wereniguiri mera Goãmʉre ñero arĩgʉ iimi,” arĩ pepiñorã erã buherã. 4Erã eropa arĩ pepicʉ̃ masigʉ, õpa arĩpʉ Jesupʉ:

—¿Duhpirã eropa arĩ ñero pepiri mʉa? 5“Mʉ ñero iirare cóãbʉ,” yʉ arĩcʉ̃ “Gʉyagʉ ãhrimi,” arãa mʉa masibiriquererã ta. Ĩgʉre “Wahgãnʉgajaque. Curique,” yʉ arĩcʉ̃ yʉ arĩra diaye árĩri árĩcʉ̃ mata mʉa ĩha masirãca. 6Yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ i yeba majarã erã ñero iirire cóãmasia yʉhʉ. Mʉa ire masiborore õpa ta ĩgʉ wahgãnʉgacʉ̃ iigʉra, arĩpʉ Jesu.

Eropa arĩtuhaja dʉpʉ bʉhadigʉre õpa arĩpʉ:

—Wahgãnʉgajaque. Mʉ pũgʉre aĩ, mʉ ya wihigue dujaaque, arĩpʉ ĩgʉre.

7Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ta peegʉ dʉpʉ bʉhadigʉ wahgãnʉgaja, ĩgʉ ya wihigue dujaa wapʉ. 8Masa ĩgʉ eropa wacʉ̃ ĩarã güiñorã. Eropirã Jesure Goãmʉ ĩgʉ turarire opacʉ̃ ĩarã Goãmʉre umupeo, õaro wereniguiñorã.

Jesu Mateore sihuñumi

Mr 2.13-17; Lc 5.27-32

9Erã eropa iira pʉhrʉ Jesu erogue árĩdigʉ wiria, yʉre Mateore bocatĩrimi. Oparã ya árĩburire masare wajasea coregʉ árĩribʉ. Eropigʉ irisubure yʉ mohmeri taribugue doabʉ. Ero yʉ doacʉ̃ ĩagʉ, õpa arĩmi yʉre:

—Yʉ mera majagʉ árĩbu arique, arĩmi yʉre Jesu.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ pee, wahgãnʉgaja ĩgʉ mera wabʉ.

10Pʉhrʉ yaha wihigue Jesu sã barã erama. Bajarã wajasea corerã “ñero iirã” erã arĩrã gʉa mera ta bama. 11Erã mera gʉa bacʉ̃ ĩarã, fariseo masa Jesu buherãre õpa arĩma:

—¿Duhpigʉ mʉare buhegʉ wajasea corerã ñero iirã mera bahari? arĩma erã gʉare ĩgʉ buherãre.

12-13Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ Jesupʉ õpa queori mera yʉhrimi:

—Dorecʉbirã duhturure amabeama. Dorecʉrã dihta duhturure ahmama. Dorecʉrã duhturu amaro dopa ta “Ñerã ãhraa,” arĩrã yʉre amarãcoma. Eropigʉ “Ñerã ãhraa,” arĩrã dihtare erã ñero iirare bʉjaweredore õaripʉre gohrotocʉ̃ iigʉ aribʉ yʉhʉ. Erã basi “Õarã ãhraa gʉa,” arĩ pepirãre itamugʉ aribiribʉ. Goãmʉ ĩgʉ arĩrare erã arĩ gojarare masique mʉa. “Waimʉrãre wejẽ soemujurã yʉre eropa umupeocʉ̃ ne gamebeaa. Gajirãre mʉa mojomoro ĩacʉ̃pʉre gahmea,” arĩmi Goãmʉ, arĩ gojañumi. I eropa arĩrire masique mʉa. Irire õaro buhenemorã waque, arĩmi Jesu fariseo masare.

Ba duhurire serẽpiñuma Ñu buherã Jesure

Mr 2.18-22; Lc 5.33-39

14Pʉhrʉ Ñu waĩyegʉ ĩgʉ buherã gʉa pohro eja Jesure serẽpima:

—Gʉa Ñu buherãpʉ bajasuburi Goãmʉ ya árĩburire iirã ba duhua. Fariseo masa sã eropa ta ba duhuma. ¿Duhpirã mʉ buherãpʉ ba duhubeari? arĩma erã Jesure.

15Jesu erãre õpa arĩ yʉhrimi:

—Õpa ãhraa iri: Mojoto diridigʉ ĩgʉ bosenʉ iicʉ̃ ĩgʉ mera majarã bʉjawererã ba duhurã árĩbeama. Ĩgʉ mera árĩrã mucubiri barã iima. Eropa ta yʉ buherã sã yʉ mera árĩrã ba duhumasibeama. Yujunʉ yʉre Goãmʉ aĩcãgʉcumi. Eropa ĩgʉ yʉre aĩra pʉhrʉ yʉ buherã mera árĩsome yʉhʉ. Irisubugue ta yʉ buherã ba duhurãcoma, arĩ yʉhrimi Jesu.

16Erã iribojegue maja buheri mama buheri mera erã peñe buhemorediacʉ̃ ĩagʉ õpa arĩ werenemomi Jesu erãre:

—Ne mama gasiro suhri gasiro mera mʉrañe suhrirore seretu masiya mara. Eropa seretura pʉhrʉ mama gasiro mari coecʉ̃ mʉra suhriro árĩro yehguea wa daja, tara gameneo, wʉatariaro yehgueacʉ̃ iiaa. Eropa ta mʉra buheri mama buheri mera wapi moa buhebiricãro gahmea. 17Eropirã ne igui deco imisĩri decore waibʉgʉ gasiro ajuro mʉra ajuro mera diyebiricãro gahmea. Eropiicʉ̃ igui deco imisĩri pahmura pʉhrʉ mʉra ajurore yeguedija wahaa. Iri ajuro yehguecʉ̃ igui deco sã, ajuro sã cohmoa wahaa. Eropirã igui deco waibʉgʉ gasiro mama ajuro mera diyero gahmea. Eropiicʉ̃ igui deco pahmuro õaro iri ajuro sẽraa. Eropa ta mama buheri mʉra buheri mera buhebiricãro gahmea, arĩ weremi Jesu erãre.

Jairo magore õago ii, behreri opaniguigo sãre õago wacʉ̃ iiñumi Jesu

Mr 5.21-43; Lc 8.40-56

18Ĩgʉ eropa arĩ wererisubu gʉa judio masa buheri wihi opʉ Jesu pohrogue erami. Eraa, mereja, õpa arĩmi:

—Yʉ mago negãgue sĩria wahámo. Igore mʉ mojotore duhpeogʉ arique. Mʉ eropa iicʉ̃ masagocumo, arĩmi ĩgʉ Jesure.

19Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ Jesu wahgãnʉgaja, ĩgʉ mera wami. Gʉa ĩgʉ buherã sã ĩgʉ mera wabʉ. 20Gʉa erogue waniguicʉ̃ ero nomeo Jesu pʉrʉpʉ eja, ĩgʉ suhriro ojogorore mohmepiñamo. Doce bojori gohra ʉmʉri nʉcʉ behreniguigo árĩpo. 21Õpa arĩ pepipo igo eropa iigo: “Ĩgʉ suhriro dihtare mohmepiñago õago dujagoca yʉhʉ,” arĩ pepipo igo. Eropigo igo mohmepicʉ̃ mata igo di wirira purumujuyoro. 22Igo eropa iicʉ̃ masigʉ Jesu majinʉgaja, igore arĩmi:

—Mucubirique mʉhʉ. Mʉhʉ yʉre umupeori mera õago dujaa, arĩmi ĩgʉ.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ta õha wamo igo.

23Eropa iituhaja Jesu gʉa mera opʉ ya wihigue ejami sĩridigo pohro. Ñajajagʉ bajarã masa i wihigue árĩrã turaro bʉsʉcʉ̃ ĩami. Gajirã ñehamere orerãre gaguiniguirãre ĩami. Gajirã igogãre yaaboro core tarisu iro dopa árĩrire purirãre ĩami. 24Erã eropa iicʉ̃ ĩagʉ masare õpa arĩmi:

—Wiriaque mʉa. Sĩribeamo igo. Carĩgo iimo, arĩmi erãre.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã, “Eroparĩcãgʉ iimi ihĩ,” arĩrã masa ĩayema ĩgʉre. 25Ĩgʉpʉ erãre disiporogue wiupehocãmi. Tuhajanugu sĩridigo pohrogue eja, igo mojotore ñeapʉ. Ĩgʉ eropa ñeañacʉ̃ ta masa bejaja, wahgãnʉgajapo igo. 26Ĩgʉ eropa iirare peerã, ero majarã masa árĩpehrerã masa werewʉañorã.

Perã cuiri ĩhajabirãre ĩacʉ̃ iiñumi Jesu

27Ero árĩnirã gʉa Jesu mera wacʉ̃, perã cuiri ĩhajabirã ĩgʉre piyu nʉrʉsiama:

—Opʉ Davi pãrami masare taugʉ, gʉare mojomoro ĩaque mʉhʉ, arĩ gaguiniguima erã.

28Erã eroparĩcʉ̃ Jesu gaji wihigue ñajami. Ĩgʉ eropa ñajacʉ̃ masirã cuiri ĩhajabirã ĩgʉ pohrogue ñaja wama. Erã eropa ñajacʉ̃ ĩagʉ ĩgʉpʉ erãre serẽpimi:

—¿Marire ĩacʉ̃ iigʉcumi ĩgʉ, arĩ pepiri mʉa yʉre? arĩmi ĩgʉ.

—Opʉ, eropa ta arĩ pepia gʉa, arĩ yʉhrima erã.

29Erã eropa yʉhricʉ̃ ta erã cuirire ñapeomi. Ñapeogʉ, õpa arĩmi:

—Yʉre “Eropa iigʉcumi,” mʉa arĩ pepidiro dopa ta eropa ta iigʉra, arĩmi Jesu.

30Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ta erã cuiri õha wabʉ. Eropi Jesu õpa arĩmi erãre:

—I yʉ õpa iirare gajirãre ne werebiricãque, arĩrimi Jesu.

31Ĩgʉ eropa arĩquerecʉ̃ ta waha, i yeba majarãre weresirinirã árĩma ĩgʉ eropa iirare erã.

Wereniguimasibigʉre wereniguicʉ̃ iiñumi Jesu

32Iri wihire erã cuiri õha wanirã wiriarisubu gohra yujugʉ wereniguimasibigʉre aĩgãrima Jesu pohro masa. Watĩ ĩgʉre ñajasũdigʉ ĩgʉre wereniguimasibiricʉ̃ iidi árĩmi. 33Erã aĩ ejacʉ̃ ĩagʉ watĩre Jesu cóãmi. Ĩgʉ eropa watĩre cóãcʉ̃ wereniguimasibiridigʉpʉ wereniguia wami. Ĩgʉ eropa iicʉ̃ ĩarã árĩpehrerã ĩhamaria wama.

—Ne i yeba Israe yebaguere õpa iirãre ĩabirimʉrabʉ mari, arĩ wereniguima masa erã basi.

34Fariseo masa gajiropa arĩ wereniguima:

—Watẽa opʉ ĩgʉ turari mera watẽare cohãmi ihĩ, arĩ wereniguima erã.

Masare mojomoro ĩañumi Jesu

35Eropi árĩpehreri macari ero árĩri macarire, paga macari sãre buhe curigʉ wami Jesu gʉa mera. Õari buherire erã buheri wirigue buhegʉ wami ĩgʉ. Eropigʉ Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩborore weremi. Árĩpehreri dorecʉri sãre ero majarãre taumi ĩgʉ. 36Erã masa bajarã ñero tarirã, itamuri moorã, oveja dibuya marirã iro dopa erã árĩcʉ̃ ĩapʉ Jesu erãre. Eropa ĩagʉ Jesu erãre mojomoro ĩami. 37Eropigʉ õpa arĩmi ĩgʉ gʉare ĩgʉ buherãre:

—Ojodʉca baja iri bʉgatuhajacʉ̃ baja árĩcʉ̃ mohmeri wʉaro ãhraa. Mohmeri masapʉ bajamerãgã ãhrima. Eropa ta õari buherire peemorã bajarã árĩcʉ̃ wʉaro ãhraa mari mohmeri. Iri eropa árĩquerecʉ̃ ta mari masare buhemorã bajamerãgã ãhraa. 38Eropirã õari buherire buhemorãre gajirãre ĩgʉ obeomorãre serẽque Goãmʉre mʉa, arĩmi Jesu gʉare.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index