Search form

Mateo 9:12-13

12-13Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ Jesupʉ õpa queori mera yʉhrimi:

—Dorecʉbirã duhturure amabeama. Dorecʉrã dihta duhturure ahmama. Dorecʉrã duhturu amaro dopa ta “Ñerã ãhraa,” arĩrã yʉre amarãcoma. Eropigʉ “Ñerã ãhraa,” arĩrã dihtare erã ñero iirare bʉjaweredore õaripʉre gohrotocʉ̃ iigʉ aribʉ yʉhʉ. Erã basi “Õarã ãhraa gʉa,” arĩ pepirãre itamugʉ aribiribʉ. Goãmʉ ĩgʉ arĩrare erã arĩ gojarare masique mʉa. “Waimʉrãre wejẽ soemujurã yʉre eropa umupeocʉ̃ ne gamebeaa. Gajirãre mʉa mojomoro ĩacʉ̃pʉre gahmea,” arĩmi Goãmʉ, arĩ gojañumi. I eropa arĩrire masique mʉa. Irire õaro buhenemorã waque, arĩmi Jesu fariseo masare.

Ba duhurire serẽpiñuma Ñu buherã Jesure

Mr 2.18-22; Lc 5.33-39

14Pʉhrʉ Ñu waĩyegʉ ĩgʉ buherã gʉa pohro eja Jesure serẽpima:

—Gʉa Ñu buherãpʉ bajasuburi Goãmʉ ya árĩburire iirã ba duhua. Fariseo masa sã eropa ta ba duhuma. ¿Duhpirã mʉ buherãpʉ ba duhubeari? arĩma erã Jesure.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index