Search form

Romanos 1

Pablo Roma majarãre Jesu yarãre gojabeoñumi

1Yʉhʉ Pablo mʉare Roma majarãre gojabeoa. Yʉhʉ Jesucristo pohro majagʉ ãhraa. Eropigʉ õari buherire buhedoregʉ apimi ĩgʉ yʉre.

2Iri õari buherire iribojegue Goãmʉ “Õpa masare õaro iigʉra,” arĩ wereyuñumi ĩgʉ yare weremʉhtanirã merague. Erã irire gojañuma. 3Iri buheri ta ĩgʉ magʉre wereri ãhraa. Ĩgʉ Jesucristo masa dehyoagʉ árĩgʉ Davi mʉrʉ pãrami árĩturiagʉ árĩdigʉ árĩmi. 4Ĩgʉ ta Goãmʉ magʉ ĩgʉ árĩrire ĩhmudigʉ árĩmi Goãmʉ ĩgʉ Espíritu Santo mera. Eropigʉ ĩgʉ Jesu sĩrira pʉhrʉ Goãmʉ ĩgʉ turari mera ĩgʉre masa mʉriacʉ̃ iidigʉ árĩmi. Eropigʉ Jesucristo diaye ta Goãmʉ magʉ ĩgʉ árĩrire ĩhmudigʉ árĩmi masare. Ĩgʉ Goãmʉ magʉ ta mari Opʉ Jesucristo ãhrimi. 5Ĩgʉ ta gʉare mojomoro ĩagʉ gʉaʉ magʉre wereri ãhraa. Ĩgʉ Jesucristo masa dehyoagʉ árĩre ĩgʉ yare buhedoregʉ obeomi árĩpehrero majarãre ĩgʉ yare pee masi, Jesucristore erã umupeocʉ̃ iimorãre. 6Eropirã mʉa sã Jesucristo yarã árĩmorã ĩgʉ beyenirã ãhraa.

7Mʉare Goãmʉ ĩgʉ mahirãre, ĩgʉ yarã árĩmorãre iidi árĩmi ĩgʉ mʉare. Eropigʉ mʉare Romague árĩrãre ipũre gojabeoa. Eropigʉ Goãmʉ mari Pagʉ mari Opʉ Jesucristo mera mʉare õadorea. Ĩgʉ itamuri mera õaro árĩque mʉa.

Pablo Romaguere ĩagʉ wadiarica, arĩ gojañumi

8Ire weremʉhtagʉra mʉare. Árĩpehreroguere Jesucristore mʉa umupeora querere werema. Erã eropa arĩ werecʉ̃ peerã “Õhaa,” arĩ serẽa yʉhʉ Goãmʉre. Jesucristo ĩgʉ itamuro mera eropa arĩ serẽbasaa. 9Goãmʉre serẽgʉ mʉa ya árĩburire árĩpehrerinʉri serẽbasaniguicãa. Mʉa ya árĩburire eropa yʉ serẽbasaniguicʉ̃ Goãmʉ masimi. Ĩgʉ dorerire turaro mohmea ĩgʉ magʉ ya buherire buhegʉ. 10Eropa serẽgʉ Goẽrã judio masa árĩbirã Jesure umupeoama. Erã umupeodiro dopa ta mʉa mera majarã sã erã umupeoborore mʉa pohrogue wadiarabʉ yʉhʉ. Eropa bajasuburi wadiaqueregʉ ta wamasibirimʉrabʉ yʉhʉ. 11Goãmʉ yare mʉare buhediaca Jesure mʉa umupeonemoburire. Eropigʉ mʉare bʉrigã ĩadiaca yʉhʉ. 12Jesucristore umupeorã ãhraa mari. Eropigʉ mʉare ĩadiaca Jesucristore mari umupeori mera pepʉri majarã mari game mucubiricʉ̃ iiborore. 13Yʉ acawererã, ire mʉa masicʉ̃ gahmea. Gajipʉgue õari buherire yʉ buhera pʉhrʉ gajirã mʉa acawererã judio masa árĩbirã Jesure umupeoama. Erã umupeodiro dopa ta mʉa mera majarã sã erã umupeoborore mʉa pohrogue wadiarabʉ yʉhʉ. Eropa bajasuburi wadiaqueregʉ ta wamasibirimʉrabʉ yʉhʉ. 14Árĩpehrerãre õari buherire buhero gahmea yʉre. Wʉari maca majarãre, noho gamero árĩrãre, masirãre, masibirã sãre buhebu árĩgʉ iiaa yʉhʉ. 15Eropa arĩgʉ, árĩgʉ mʉa sãre Roma majarãre õari buherire bʉrigã buhediaa.

Õari buherire masa peerã Jesure umupeonʉgama, arĩ gojañumi Pablo

16Õari buherire peerã masa Jesure umupeonʉgama. Eropigʉ árĩpehrerãre Jesure umupeorãre Goãmʉ ĩgʉ turari mera erã peamegue wabonirãre tuami. Ĩgʉre umupeorã õaro waborore masigʉ iri buherire õari buherire buhegʉ gʉhyasĩuro taribeaa. Iri buherire judio masapʉre buhemʉhtanirã árĩma. Pʉhrʉ judio masa árĩbirã sãre gʉa buheabʉ. 17Iri buheri õpa werea: Jesucristore umupeiorãre “Ñeri marirã õarã ãhrima,” arĩ ĩhami Goãmʉ. Jesucristore umupeorã dihtare eropa arĩ ĩhami Goãmʉ. Ĩgʉ eropa arĩ ĩarire iribojegue erã arĩ gojadiro dopa ta arãa: “‘Õarã ãhrima,’ arĩ ĩgʉ ĩarã Goãmʉre ‘Diaye ta iigʉ ãhrimi,’ arĩ umupeorã ãhrima. Eropa umupeorã árĩpehrerinʉri Goãmʉ mera árĩrãcoma,” arĩ gojañuma.

Masa erã ñero iiri mera dipuwajacʉrã ãhrima, arĩ were gojañumi Pablo

18-19Ĩgʉ árĩricʉrire masare õaro masicʉ̃ iipʉ Goãmʉ. Eropirã ĩgʉre ĩgʉ árĩrire masicʉ̃ diasabeaa masare. Ĩgʉ árĩrire masare masicʉ̃ iiquerecʉ̃ masapʉ erã ñerire iirã Goãmʉre masidiabeama. Erã iri ñeri iiri mera gajirãre Goãmʉ yare peebiricʉ iima erãpʉ. Eropigʉ Goãmʉ ʉmarogue árĩgʉ masa árĩpehrerã erã ĩgʉre tarinʉgarire, eerã ñero iiri sãre ĩagʉ eerã eropa iiri dipuwaja guami. Eropa ĩgʉ guarire masicʉ̃ iimi erãre. 20Goãmʉ ʉmaro majagʉ ĩgʉ árĩrire turagʉ ĩgʉ árĩrire mari ĩabiriquerecʉ̃ ta, ĩgʉ basi ĩgʉ árĩrire masicʉ̃ iimi ĩgʉ marire. I yebare ĩgʉ iira pʉhrʉ árĩpehrerire ĩgʉ ĩhacũnugurare ĩarã, “Goãmʉ ĩgʉ iira ta ãhraa. Ĩgʉ turagʉ ta ãhrimi,” arĩ guñama masa. Eropirã “Goãmʉ ãhrimi,” arĩ masima masa árĩpehrerã. Eropirã masa “Goãmʉ ãhrimi,” arĩ masiquererã eropa ñerire iiniguicãrã, dipuwajacʉma. “Mʉre masibirabʉ. Eropigʉ ñerire iiabʉ,” masa arĩmasisome Goãmʉre. 21Goãmʉ ĩgʉ árĩricʉrire masiquererã ta erã ĩgʉre umupeobeama. “Mʉhʉ Goãmʉ, turagʉ ta ãhraa,” arĩbeama. Eropirã ĩgʉ erãre õaro iiquerecʉ̃ ta “Õhaa,” arĩbeama ĩgʉre. Eropirã pee masibirã árĩrã, ñeri dihtare pepima erã. 22“Pee masirã ãhraa,” arĩquererã ta pee masibirã wahama erã. 23Eropa warã Goãmʉre eropa árĩniguigʉre õagʉre umupeobeama. Eropa umupeobirã “Goãmʉ ãhrimi,” erã arĩrãpʉre erã wéanirãpʉre umupeonʉgama erã. Eropirã masare, mirimagʉ porãre, pĩruare, waimʉrãre wéanugu umupeoma erã, “Mari Goãmʉ ãhrimi,” arĩrã.

24Erã eropiicʉ̃ ĩagʉ “Erã gamero dopa ta ii curaporo,” arĩgʉ Goãmʉ erãre cohãmi. Ĩgʉ eropa cóãra pʉhrʉ, erã ñeri dihtare ʉaribejarã erã basi ñeri dihtare iiniguicãma. 25Eropirã Goãmʉ yare peebiri, gʉyaripʉre õaro peema. Goãmʉ yapʉre gʉyari iro dopa ta wacʉ̃ iima erã. “Diaye ta Goãmʉre árĩpehrerãre iidigʉre umupeoro gahmea,” mari arĩquerecʉ̃ erãpʉ ĩgʉre umupeobeama. Eropa Goãmʉ gohrare umupeobirã ĩgʉ iirapʉre umupeoma erã.

26Erã eropiiniguicãcʉ̃ ĩagʉ “Erã gamero ñerire ii curaporo,” arĩgʉ Goãmʉ cohãmi erãre. Eropirã erã mera majarã nome marapʉcʉrã nome iro dopa árĩbeama. Eropirã erã nome seyaro ñero iima erã basi. 27Erã iro dopa ta árĩrã ʉma sã nomere gamebirã erã basi ta erã dʉpʉrire ʉaribejarã ãhrima. Eropirã erã basi ta erã ñero iira dipuwaja erã dʉpʉre ñero goroweoma.

28Eropa Goãmʉre masidiabirã ĩgʉre gamebirira dipuwaja Goãmʉ “Erã gamero ii curaporo,” arĩgʉ erãre cohãmi. Ĩgʉ eropa cóãcʉ̃ erãpʉ ñerire guñanigui, ñerire ʉaribejarire iiniguicãma. 29Eropirã erã bʉrigã ñero iiniguima. Nome mera ñero iiniguirã, erã ñerire ʉaribejaniguirã, gajirã yare gametarirã, gajirãre ñero iiniguirã, gajirã gajinore opacʉ̃ ĩhaturirã, masare wejẽrã, game dʉyasorã, gʉyaricʉrã, masare ĩhaturirã, ñeri quere iirã ãhrima erã. 30Gajirã erã iibiriquerecʉ̃ ta ñero arĩ werewʉarã, Goãmʉre ĩhaturirã, gajirãre papũro yʉhrirã, “Gʉa tamera gajirãre tarinʉgarã õarã ãhraa,” arĩ pepirã, gajirãre eropa arĩ weremaacãrã, gaji ñerire iinʉgarã, erã pagʉ sʉmarãre tarinʉgarã ãhrima. 31Pee masibirã ãhrima. Erã werediro dopa ta iibirã, masare ne umupeobirã, erãre ñero iirare ne cãdijibirã, ne gajirãre mojomoro ĩabirã ãhrima. 32Eropa árĩrãre Goãmʉ erãre dipuwaja moa peamegue cóãgʉcumi ĩgʉ erãre. Eropa ĩgʉ cóãburire masiquererã erã ñerire iiniguicãma. Eropirã gajirã erãre ĩhacũcʉ̃, erã iiro dopa ta ñero iicʉ̃ ĩarã “Gʉa iiro dopa ta iima,” arĩ mucubirima.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index