Search form

Romanos 11:22

22Goãmʉ mʉare õaro iigʉ ĩgʉ árĩcʉ̃ masique mʉa. Eropirã gʉhyadiaro mera, ĩgʉ dipuwaja moagʉ ĩgʉ árĩcʉ̃ sãre masique mʉa. Ĩgʉre umupeobirãre ĩgʉ dipuwaja moagʉcumi. Eropa árĩqueregʉ ta mʉa ĩgʉre umupeoniguicʉ̃ mʉare õaro iigʉcumi ĩgʉ. Ĩgʉre umupeobiricʉ̃ ñeri dʉpʉrire ĩgʉ tabe cóãdiro dopa ta mʉa sãre cóãgʉcumi Goãmʉ.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index