Search form

Romanos 15

Mari pohro árĩrãre õaro umupeorã, arĩ gojañumi Pablo

1Eropirã Jesucristore õaro mari umupeorãpʉ, õaro umupeoturabirãre itamuro gahmea. Eropirã mari ya árĩburi dihtare iibiricãro gahmea. 2Mari pohro árĩrãre erã gamero dopa ta iiro gahmea erã õaro árĩcãborore. Goãmʉre erã õaro guñaturanemoburire iiro gahmea. 3Jesucristo sã ĩgʉ ya dihtare iibiridi árĩmi. Eropa ta arãa Goãmʉ yare erã gojarapũ. Õpa arĩ gojañuma: “Cristo õpa arĩmi Goãmʉre: ‘Mʉpʉre ñero wereniguibonirã yʉpʉre ñero wereniguima,’ arĩmi Cristo Goãmʉre,” arĩ gojañuma iribojeguere. 4Iribojegue erã Goãmʉ yare gojañuma mari õaro buheborore. Eropirã iri erã gojarapũre buherã sĩporã turarã wahaa mari. Eropa buherã ñero tarirã yujuro bojerãca. 5Goãmʉ mʉare turacʉ̃ iigʉ sĩporã turacʉ̃ iigʉ mʉare game õaro árĩcãcʉ̃ iiporo Jesucristo ĩgʉ gamediro dopa ta. 6Eropa ta iiporo ĩgʉ mʉa árĩpehrerã yujuro mera Goãmʉre umupeoborore, mari Opʉ Jesu Pagʉre “Õagʉ ãhrimi. Turagʉ ãhrimi,” mʉa arĩborore.

Judio masa árĩbirãre õari buherire werenʉgama, arĩ gojañumi Pablo

7Cristo ĩgʉ mʉare iidiro dopa ta mʉa mera majarãre õaro game bocatĩrique. Mʉa eropiicʉ̃ ĩarã “Diaye ta Goãmʉre õagʉ masa yujuro mera õaro árĩcãcʉ̃ itamugʉ ãhrimi,” arĩ ĩarãcoma masa. 8Mʉare ire arĩgʉ iiaa: Ĩgʉ Pagʉ ĩgʉ arĩ werediro dopa diaye ta iigʉ ĩgʉ árĩcʉ̃ ĩhmugʉ, judio masare itamubu aridigʉ árĩmi Cristo i yebaguere. Eropigʉ Goãmʉ Abrahã sãre arĩ werepidiro dopa ta iigʉ aridigʉ árĩmi. 9Masare Cristo ĩgʉ itamucʉ̃ ĩgʉ Pagʉ Goãmʉ mojomoro ĩagʉ iidigʉ árĩmi erãre. Ĩgʉ eropa mojomoro ĩacʉ̃ ĩarã judio masa árĩbirã sã Goãmʉre “Õagʉ ãhrimi. Turagʉ ãhrimi,” arĩ umupeoma dohpaguere. Erã sãre ĩgʉ yarã árĩcʉ̃ iigʉ aridigʉ árĩmi Cristo. Goãmʉ yare erã gojarapũgue eropa ta arĩ gojañuma:

Cristo õpa arĩmi ĩgʉ Pagʉre: Judio masa árĩbirã watope mʉre umupeogʉra. “Goãmʉ õagʉ ãhrimi,” arĩgʉra. Eropigʉ erã watope bayagʉ mʉ ya árĩburire bayagʉra, arĩmi Cristo ĩgʉ Pagʉre, arĩ gojañuma iribojeguere.

10Eropirã õpa arĩ gojañuma daja:

Goãmʉ ĩgʉ beyenirã mera judio masa mera game mucubirique mʉa sã judio masa árĩbirã, arĩ gojañuma iribojeguere.

11Eropirã õpa arĩ gojañuma daja:

Judio masa árĩbirã árĩpehrerã Goãmʉre umupeoporo. Eropirã árĩpehrero majarã ĩgʉre “Õagʉ ãhrimi. Turagʉ ãhrimi,” arĩ umupeoporo, arĩ gojañuma.

12Eropigʉ Isaia mʉrʉ sã õpa arĩ gojañumi:

Davi pagʉ Isaí mʉrʉ pãrami árĩturiagʉ arigʉcumi. Eropa arigʉ judio masa árĩbirã tauro opʉ árĩgʉcumi ĩgʉ. Eropirã erãpʉ ĩgʉre umupeorã erãre peamegue wabonirãre ĩgʉ tauborore masirãcoma, arĩ gojayuñumi iribojeguere.

13Goãmʉ marire taugʉ árĩbu õaro mʉare mucubiricʉ̃ iiporo. Eropigʉ Jesure mʉa guñaturacʉ̃ mʉare õaro árĩcãcʉ̃ iiporo ĩgʉ. Mʉare ĩgʉ eropiicʉ̃ “Ĩgʉ pohro mari warãca,” arĩ mucubiri masinemorãca mʉa Espíritu Santo ĩgʉ turari mera, arãa yʉhʉ mʉare.

14Yʉ acawererã, õaro mera mʉare guñaa. Mʉa õarã ãhraa. Eropirã Jesu yare õaro masia. Eropa masirã mʉa mera majarãre game õaro were, buhemasia. 15Mʉa eropa masirã mʉa árĩquerecʉ̃ ta ipũguere mʉare güiro mariro irire õaro werepehobʉ yʉhʉ erãgue cãdijiri arĩgʉ. Goãmʉ yʉre mahigʉ mʉare buhedoregʉ apimi yʉre. Eropigʉ ĩgʉ apidiro dopa ta mʉare guñacʉ̃ iigʉ iiaa. 16Yʉre ĩgʉ apicʉ̃ Jesucristo yare õari buherire judio masa árĩbirãre buhea yʉhʉ. Eropa buhecʉ̃ peerã judio masa árĩbirã Jesure umupeorãcoma. Erã eropa umupeocʉ̃ ĩagʉ Goãmʉ erãre “Õarã ãhrima,” arĩ ĩagʉcumi. Eropigʉ erãre gamegʉcumi. Eropigʉ Espíritu Santopʉ Goãmʉ yarã wacʉ̃ iigʉcumi erãre.

17Eropigʉ Jesucristore umupeogʉ árĩgʉ Goãmʉ yʉre buhedore apirare mucubiriri mera werea masare. 18-19Judio masa árĩbirãre Cristo itamuri mera erãre yʉ buhecʉ̃ peerã, Cristore umupeoma. Eropirã masa árĩbirãre buhea yʉhʉ. Eropa buhecʉ̃ peerã judio masa árĩbirã Jesure umupeorãco yʉ õaro iiricʉrire ĩarã, Goãmʉ turari mera yʉ deyoro moarare ĩarã, Espíritu Santo ĩgʉ turari mera erã Cristore umupeoma. I árĩpehrerire mʉare diaye werediaca. Gajirã erã iirare werebeaa. Jerusaléngue ne yʉ buhenʉgara pʉhrʉ árĩpehreri macarigue buhe curibʉ. Yoarogue, Iliria yebague sãre Jesucristo ya buherire õari buherire buhegʉ ejabʉ. 20Eropigʉ Cristo yare masibirã dihtare õari buherire turaro buhediabʉ. Yʉ mera majarã erã buhenirãguere buhediabiribʉ. 21Eropa arĩ gojañuma Goãmʉ yare erã gojarapũguere. Õpa arĩ gojañuma:

Iribojegue ĩgʉre ne masibirinirã ĩgʉre masirãcoma. Eropirã ĩgʉre ne peebirinirã ĩgʉ yare õaro peerãcoma, arĩ gojañuma Goãmʉ yare erã gojarapũgue.

Pablo Romague ĩgʉ waborore wereñumi

22Eropigʉ árĩpehrero majarãre buhegʉ árĩgʉ bajasuburi mʉa pohro wadiaqueregʉ ta wamasibirimʉrabʉ. 23Dohpaguere i yebaguere a árĩbirã Jesure umupeorãcoyʉ mohmeri pehrea wahaa. Eropa pehrecʉ̃ ĩagʉ baja bojori mʉa pohro wadianiguigʉ árĩgʉ, mʉa pohrogue wagʉra. 24Eropigʉ Españague wagʉ mʉare ero ĩhatari wahgãgʉra. Eropigʉ mʉa mera mucubirigʉra. Eropigʉ mʉa mera árĩdigʉ wagʉ mʉa yʉre itamuri mera wagʉra daja. 25Dohpaguere Jerusaléngue wanibu iiaa. Ero majarãre yʉ acawererãre Jesu yarãre niyeru sonigʉ wagʉ iiaa. 26Macedonia majarã, Acaya majarã, õaro mera Jesu yarã Jerusaléngue árĩrãre mojomorocʉrãre niyerure obeoama erãre itamurã. Eropigʉ erãre obeorare sogʉ wagʉ iiaa. 27Iri niyerure orã õaro mera oháma. Erã eropiicʉ̃ õapũrica yʉ pepicʉ̃. Erãre judio masa árĩbirãre, gʉa judio masapʉ Goãmʉ yare buhemʉhtabʉ. Eropirã erãre ĩgʉ tauboro sãre buhemʉhtabʉ gʉa judio masa erãre. Gʉa eropa buhecʉ̃ ĩagʉ, Macedonia majarã, Acaya majarã mera judio masapʉre Jerusalén majarãre itamucʉ̃ õapũrica yʉre. Erãre erã buhera waja ãhraa iri niyeru yʉ pepicʉ̃. 28Eropigʉ Jerusalén majarãre iri niyerure yʉ ora pʉhrʉ Españague wagʉca. Erogue wagʉ mʉare ĩhatari wahgãgʉra. 29Eropigʉ mʉa pohrogue yʉ wacʉ̃ Cristo yare yʉ mʉare buhecʉ̃ Cristo marire õaro sĩporãcʉcʉ̃ iigʉcumi.

30Mʉa, yʉ acawererã, mari Opʉre Jesucristore umupeoa. Eropirã Espíritu Santo ĩgʉ turari mera gajirãre umupeoca mʉa. Mʉa eropiirã árĩrã yʉ sãre turaro serẽbasaque Goãmʉre. 31Õpa arĩ serẽbasaque: Judea yeba majarã Jesure umupeobirã yʉre erã ñero iidiacʉ̃ Goãmʉ yʉre itamuboro dopa serẽque. Eropirã Jerusalén majarãre iri niyerure yʉ ocʉ̃ erã irire mucubiriri mera erã ñeaboro dopa serẽque. 32Mʉa eropa serẽcʉ̃ Goãmʉ gamecʉ̃ mucubiriri mera mʉa pohrogue wagʉca. Eropigʉ mʉa mera árĩgʉ mucubiriri mera soogʉra. 33Goãmʉ marire õaro árĩcãgʉ ĩgʉ mʉa mera árĩporo. Eropa ta iiporo.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index