Search form

Romanos 2

Masare erã ñero iira dipuwaja moadoregʉ irire diaye ta iigʉcumi Goãmʉ, arĩ were gojañumi Pablo

1Erã eropa ñerire iicʉ̃ ĩarã gajirã õpa arĩbocoma: “Erã ñetariarã ãhrima. Goãmʉ erãre dipuwaja moaporo,” arĩbocoma. Eropa arĩrãre õpa arĩ werediaca. Mʉa sã erã iiro dopa ta iiaa. Eropirã “Erã ñetariarã ãhrima,” gajirãre arĩ werewʉabiricãro gahmea mʉare. Eropa arĩ wererã mʉa basi ta erã ñerire iiro dopa ta iirã dipuwajacʉrãca. Iri ñerire masiquererã iirã mʉa ñero dipuwajacʉrãca. 2“Goãmʉ diaye ta dipuwaja moagʉ ãhrimi,” arĩ masia mari. Árĩpehrerãre ñerire iirãre dipuwaja moagʉcumi. 3Eropigʉ mʉa ñero iira dipuwaja árĩcʉ̃ mʉa sãre dipuwaja moagʉcumi. “Gajirã dipuwajacʉrãcoma,” arĩ werewʉarã, “Gʉapʉre dipuwaja moasome,” arĩ pepiboca mʉa. Árĩbeaa. Mʉa sãre mʉa ñero iira pʉhrʉ dipuwaja moagʉcumi. 4Goãmʉ mʉare mojomoro ĩagʉ mata dipuwaja moabeami. Eropirã “Goãmʉ yʉ mera guabeami,” arĩ pepiboca mʉa ñerire iira pʉhrʉ. Árĩbeaa. Goãmʉ mʉare mojomoro ĩagʉ mata mʉa ñero iira pʉhrʉre dipuwaja moabeami. Mʉa ñero iirire bʉjawerecʉ̃ ĩadiagʉ, ĩgʉre mʉa yʉhricʉ̃ gamegʉ mata dipuwaja moabeami. 5Eropa mata dipuwaja moabiriqueregʉ. mʉa Goãmʉre peebiriniguicãcʉ̃, mʉa ñero iirire bʉjawerebiricʉ̃ ĩagʉ dipuwaja moagʉcumi. Mʉa eropa ñero iiniguirãre ĩgʉ dipuwaja moarinʉ árĩcʉ̃ bʉrigã dipuwaja moagʉcumi mʉare Goãmʉ. Irinʉre Goãmʉ masare dipuwaja moacʉ̃ árĩpehrerã ĩarã “Diaye ta erã ya dipuwaja ãhraa,” arĩ masirãcoma. 6Eropigʉ árĩpehrerã nʉcʉ erã ñero iira dipuwajare dipuwaja moagʉcumi Goãmʉ. Eropigʉ erã õarire iirã sãre õarire erãre ogʉcumi. 7Yujurãyeri õarire iima. Erã õarã árĩdiarã, Goãmʉ ĩgʉ gamero dopa iidiarã ʉmʉri nʉcʉ Goãmʉ mera árĩdiarã ãhrima. Erã tamerare ʉmʉri nʉcʉ ĩgʉ mera erã árĩborore iigʉcumi Goãmʉ. 8Gajirãpʉ erã iro dopa árĩbeama. Erã erã gamero iirã árĩcãma. Diaye majare gamebirã ñerire iiniguirã ãhrima. Goãmʉ erã mera turaro guagʉcumi. 9Árĩpehrerã ñerire iirã ñero tarirãcoma. Judio masare eropa wamʉhtaroca. Eropirã judio masa árĩbirã sãre eropa ta waroca. 10Árĩpehrerã õarire iirãpʉre “Õaro mʉa iiaa,” arĩ ĩagʉcumi Goãmʉ. Eropirã erãpʉ Goãmʉ mera õaro mera árĩrãcoma. Judio masare eropa ta wamʉhtaroca. Eropiro judio masa árĩbirã sãre eropa ta waroca.

11Goãmʉ mari iirare ĩagʉ queoro beyemi árĩpehrerãre. Judio masare, judio masa árĩbirãre Goãmʉ yujuropa ĩhami marire. 12Gajirã Moise dorerire erã mooquerecʉ̃ erã ñerire iicʉ̃ erãre dipuwaja moagʉcumi Goãmʉ. Iri doreri oparãpʉ ñerire erã iicʉ̃ erã dorerire erã tarinʉgari waja dipuwaja moagʉcumi Goãmʉ erã sãre. 13Moise dorerire peequererã ta yʉhribirãre “Õarã ãhrima,” arĩbeami Goãmʉ. Ĩgʉ dorerire iirãpʉre “Õarã ãhrima,” arĩ ĩhami Goãmʉ. 14Judio masa árĩbirã Moise dorerire mooquererã erã pepiro mera õarire iirã Goãmʉ dorerire iirã iima. Eropirã Moise dorerire gojarapũre mooquererã erã, erã pepirigue iri dorerire opama. 15Eropirã Goãmʉ dorerire erã pepirigue diaye opama. Eropa oparã ñerire ii mata erã ñero iirare masima erã basi. Eropigʉ ñerire iidigʉ, “¿Duhpigʉ ñerire iiayuri yʉhʉ?” arĩ pepimi ĩgʉ. Eropigʉ õari sãre ĩgʉ iirare masimi ĩgʉ. 16Eropigʉ Goãmʉ Jesucristore ĩgʉ obeocʉ̃ masa erã iirare ĩagʉcumi. Masa erã iiricʉrire gajirãre werebirirare erã duhrare Jesucristo masipehogʉ ĩgʉ erã iiricʉrare ĩagʉcumi. Eropa ta ĩha beyegʉcumi, arĩ buhea yʉhʉ ĩgʉ ya õari buherire buhegʉ.

Goãmʉ Moisere ĩgʉ apira dorerire were gojañumi Pablo

17Mʉapʉ judio masa árĩrã, Goãmʉ Moisere ĩgʉ apira dorerire umupeorã árĩrã, “Goãmʉ yarã ãhraa gʉa,” arĩ pepiraa mʉa. 18Eropirã Goãmʉ dorerire masirã árĩrã, ĩgʉ gamerire masia mʉa. Eropa masirã árĩrã “Õarire gʉa iiborore beyemasia,” arĩ pepiraa mʉa. 19Eropa arĩ pepirã õpa arĩ pepinemoa mʉa judio masa: “Gajirã ne masibirãre õaro masicʉ̃ iiaa gʉa. Erãre gʉa buhebiricʉ̃ ne Goãmʉre masibiriboñuma. Eropirã ñerire ne duhubiriboñuma,” arĩ pepiraa mʉa. 20Eropirã “Pee masibirãre õarire buhea gʉa judio masa. Majirãgã sãre buherã ãhraa gʉa,” arĩ pepiraa mʉa. Eropirã “Goãmʉ dorerire oparã diaye árĩrire masipehoa gʉa,” arĩ pepiraa mʉa. 21¿Mʉa eropa arĩ pepirã árĩquererã ta duhpirã mʉapʉ mʉa buhediro dopa ta iibeari? ¿Gajirãre yajadorebiriquererã duhpirã mʉapʉ yajari? 22¿Gajigʉ marapo mera ñero iidorebiriquererã duhpirã mʉapʉ gajigʉ marapo mera ñero iiri? “Goãmʉ ãhrimi,” erã arĩ wéanirãre umupeorire doorã árĩquererã ¿duhpirã Goãmʉ gohrapʉre õaro umupeobeari mʉapʉ? 23“Goãmʉ Moisere ĩgʉ apira dorerire opaa gʉapʉ,” arĩrã árĩquererã ta ĩgʉ dorerire tarinʉgaa mʉa. Eropa tarinʉgarã Goãmʉre erã umupeobiricʉ̃ iirã iica mʉa gajirãre. 24Eropa ta werea Goãmʉ yare erã gojarapũgue: “Judio masa árĩbirãpʉre ñero Goãmʉre wereniguicʉ̃ iiaa mʉa judio masapʉ,” arĩ gojañuma Goãmʉ yare erã gojarapũgue.

25Mʉa judio masa Goãmʉ dorerire iiniguirã árĩrã gasiro merogã wiri aĩsũnirã circuncisión iinirã árĩcʉ̃ õapũrica. Ĩgʉ dorerire iibiricʉ̃ mʉa judio masa árĩricʉri duhpiburi árĩbeaa. 26Eropiro judio masa árĩbirã merogã gasirogãre wiri aĩsũbirinirã erã árĩquerecʉ̃ ta Goãmʉ dorerire erã iirã árĩcʉ̃ ĩagʉ, “Yaharã masa ta ãhrima,” arĩ ĩabocumi Goãmʉ erãre. Judio masapʉre ĩgʉ eropa arĩ ĩadiro dopa ta judio masa árĩbirã sãre eropa ta arĩ ĩabocumi. 27Bajarã judio masa Goãmʉ yare gojarapũre Moise dorerire opaquererã irire iibeama erã. Eropirã gajirã judio masa árĩbirãpʉ Moise dorerire opabiriquererã gasiro merogã wiri aĩsũbirinirã árĩquerera Goãmʉ dorero dopa ta iima. Eropa iirã árĩrã judio masare erã ñero iirire masicʉ̃ iirã iima. 28“Gʉa judio masa Goãmʉ yarã ãhraa,” arĩ pepiraa mʉa. Eropigʉ Goãmʉ yagʉ gohra árĩgʉre weregʉra mʉare. Ĩgʉ dʉpʉpʉre merogã gasirogãre wiri aĩsũdigʉ árĩqueregʉ ta Goãmʉre umupeobigʉ árĩgʉ diaye ta Goãmʉ yagʉ árĩbeami. Judio masʉ gohra árĩbeami. 29Espíritu Santore opagʉpʉ, ĩgʉre yʉhrigʉ ĩgʉ ta judio masʉ gohra Goãmʉ yagʉ gohra ãhrimi. Eropirã Goãmʉ yarã gasiro merogã wiri aĩsũnirã dihta árĩbeama. Erã Espíritu Santo mera erã pepirigue õari mera gohrotorã ãhrima Goãmʉ yarã. Eropa árĩrãre “Õarã ãhrima,” arĩ ĩhami Goãmʉ. Masa erãre eropa arĩ ĩabiriquerecʉ̃ ta eropa arĩ ĩhami Goãmʉpʉ erãre.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index