Search form

Romanos 3

1Yʉ eropa arĩquerecʉ̃ judio masa erã árĩricʉri, gasiro merogã wiri aĩsũnirã erã árĩri õapũricãa. 2Judio masa erã árĩri yuju diaye gohra árĩbeaa. Goãmʉ ĩgʉ wereniguiri judio masare were apimʉhtatuhañumi. Erã ĩgʉ yare erã gojarapũre opamʉhtañuma. Eropirã judio masa erã árĩcʉ̃ õapũricãa erãre. 3Eropirã bajarã judio masa Goãmʉre erã peebiriquerecʉ̃ ta ĩgʉ werera diaye ta ãhraa. Eropigʉ ĩgʉ arĩ werediro dopa ta iigʉcumi ĩgʉ. 4Eropa ta ãhraa. Árĩpehrerã masa erã gʉyaricʉrã erã árĩquerecʉ̃ ta Goãmʉpʉ ne gʉyabeami. Ĩgʉ yare gojarapũgue eropa ta arĩ gojara ãhraa: Diaye ta eropa ta arĩ wereniguigʉ ãhraa mʉhʉ Goãmʉ. Eropirã masa mʉre ne weresãmasibeama, arĩ gojañuma iribojeguere.

5Masa erã pepiri mera õpa arĩ pepimaacãbocoma: “Mari ñeri iiri árĩcʉ̃, Goãmʉ ĩgʉ õari iiripʉ deserea. Eropiro mari ñeri iiri mera Goãmʉ ĩgʉ õaro iiri deserecʉ̃ ĩgʉ marire mari ñeri iiri dipuwaja moagʉ queoro iibeami,” arĩ pepimaacãbocoma. 6Eropa árĩbeaa. Mari ñeri iirapʉ õari árĩcʉ̃ Goãmʉ mari ñeri iira waja dipuwaja moamasibiriboañumi.

7Masapʉ gʉyaricʉrã ãhrima. Goãmʉpʉ ne gʉyari marigʉ ãhrimi. Gʉyari marigʉ ĩgʉ árĩcʉ̃ õaro masia mari. Eropirã masa yujurãyeri õpa arĩ pepirima: “Gʉa gʉyari mera Goãmʉ ĩgʉ diaye árĩripʉ deserea. Eropiro gʉa gʉyaripʉ õha ãhraa. ¿Eropiro gʉa gʉyari õacʉ̃ duhpigʉ gʉa gʉyari waja dipuwaja moabocuri gʉare Goãmʉ?” arĩ pepimaacãma yujurãyeri erã basi. 8Eropirã õpa arĩ gʉyama yujurãyeri gʉare: “Mari ñerire iiri mera Goãmʉ ĩgʉ õagʉ árĩripʉ deserea. Eropirã ñerire iiro gahmea,” arĩma. “Pablo sã eropa ta arĩ buhemi,” arĩ gʉya weresãma erã gʉare. Erã eropa arĩ gʉyari dipuwaja Goãmʉ erãre dipuwaja moagʉcumi. Eropa ta iiporo erãre.

Árĩpehrerã ñeri iira dipuwajacʉrã ãhraa mari, arĩ gojañumi Pablo

9¿Eropirã dohpa pepiri mʉa? ¿Mari judio masa gajirã tauro õarã árĩcuri? Árĩbeaa mari. Judio masa, judio masa árĩbirã sã árĩpehrerã dipuwajacʉrã ãhraa mari. Eropa ta ãhraa yʉ árĩpehrerãre arĩ buhediro dopa ta. 10Eropa ta arĩ gojara ãhraa Goãmʉ yare erã gojarapũgue sã. Õpa arĩ gojañuma:

Ne yujugʉ masʉ õagʉ marimi. 11Mari árĩpehrerã masa peediabirã dihta ãhraa. Eropirã árĩpehrerã mari masa Goãmʉre ne guñabeaa. 12Eropirã mari Goãmʉ yare gamebirã árĩpehrerã ñerire iirã ãhraa. Ne yujugʉ õarire iigʉ marimi. 13Mari wereniguiri, ñeri dihta wiria mari disirore. Bʉrigã gʉyaricʉa. Eropa wereniguirã aña gʉcʉrire ĩgʉ pũriri wiuro dopa ta pũriro mera wereniguiwiua mari. 14Eropirã mari gajirãre ñero wereniguirã, papũro wereniguirã ãhraa. 15Eropirã mata guarã masare mata wejẽa mari. 16Eropirã noho mari waro, masare ñero ii, ñero taricʉ̃ iiaa mari gajirãre. 17Eropirã gajirã masa mera õaro árĩbeaa mari. 18Eropirã Goãmʉre ne umupeobeaa, arĩ gojamʉriñuma iribojeguere mari masare.

19-20Eropirã õpa masia mari: “Mari masa ñerã ãhraa,” eropa arĩ gojarã judio masa sãre Moise doreri iirã sãre arĩ wereniguimʉriñuma. Eropirã árĩpehrerã mari judio masa sã “Gʉa tamera ñeri dipuwaja mara gʉare,” arĩmasibeaa. Goãmʉ doreripʉre mari masa ne iibeaa. Eropirã iri dorerire iibirã Goãmʉ mera õamasibeaa mari. Ĩgʉ dipuwaja moamorã ãhraa. Eropiro mari ñerã árĩrire ĩgʉ doreripʉ masicʉ̃ iiaa marire. Iri dorerire masirã “Gʉa iiricʉri ñeri ãhraa,” arĩ masia.

Jesucristore õaro umupeocʉ̃ Goãmʉ marire “Õarã ãhrima,” arĩ ĩhami, arĩ gojañumi Pablo

21Dohpaguere Jesucristore umupeorãre “Dipuwaja moorã, õarã ãhrima,” arĩ ĩhami Goãmʉ pare. Ĩgʉ eropa arĩ ĩaborore Goãmʉ yare weremʉhtanirã Moise sã weremʉhtañuma. Eropigʉ masare erã ñero iira wajare ĩgʉ taurare weremi marire Goãmʉ. Moise dorerire mari iira mera mari ñerire taubeami. Õpa ãhraa: 22Árĩpehrerã Jesucristore umupeorãre, ĩgʉ yare peerãre, “Õarã ãhrima,” arĩ ĩhami Goãmʉ. Erã ñero iira dipuwajare taumi. Eropa iigʉ árĩpehrerãre yujuropa õaro iimi. 23Mari masa árĩpehrerã ñerire iirã ãhraa. Eropirã Goãmʉ ĩgʉ gamero dopa ne iibeaa mari. 24Mari eropa iiquerecʉ̃ Goãmʉ árĩpehrerã masare ĩgʉ mojomoro ĩadigʉ árĩmi. Eropigʉ Jesucristo mari masa ñeri iirare wajayebasadi árĩmi. Ĩgʉ eropa iira pʉhrʉ “Dipuwaja moorã ãhrima,” arĩ ĩhami Goãmʉ Jesure umupeorãre. Waja gamero mariro mari ñerire cohãmi. 25Iribojegue majarã erã ñero iirare ĩagʉ Goãmʉ mata dipuwaja moabiriñumi erãre. Ĩgʉ eropa dipuwaja moabigʉ erã ñero iirare bu gohra pepicãgʉ iibiriñumi. Eropigʉ erã ñerire cãdijibu ĩgʉ Jesucristore obeodigʉ árĩmi árĩpehrerã masa erã ñeri dipuwajare sĩribasabure ĩgʉ di cóãbure. Eropigʉ mari masa Jesucristore umupeocʉ̃ Goãmʉ mari ñeri iirare cãdijigʉcumi. Eropa iigʉ “Ĩgʉ diaye iigʉ ãhrimi,” marire arĩ masicʉ̃ iidi árĩmi. 26Ĩgʉ magʉre obeodigʉ árĩmi dohpague majarã sã erã ñeri iira dipuwajare wajayebasabure. Eropiidigʉ árĩmi “Ĩgʉ õaro diaye iigʉ ãhrimi,” mari masa arĩ masiborore. Jesure umupeorãre “Õarã ãhrima,” ĩgʉ arĩ ĩaborore eropiidi árĩmi.

27Eropirã dohpaguere mari ejatuharo “Õarã ãhraa mari,” ne arĩmasibeaa mari. “Moise dorerire iirã õarã ãhraa,” iri sãre arĩmasibeaa mari. Õpa arĩmasia mari: “‘Diaye ta yʉ ñerire ĩgʉ cohãmi,’ mari Jesucristore arĩ umupeocʉ̃, ‘Õarã ãhrima,’ arĩ ĩagʉcumi marire Goãmʉpʉ,” arĩmasia mari. 28Õpa masia mari: Moise dorerire mari iiquerecʉ̃, iri mera “Õarã ãhrima,” Goãmʉ arĩ ĩabeami marire. Jesucristore mari umupeocʉ̃ ĩagʉ marire “Õarã ãhrima,” arĩ ĩhami ĩgʉ.

29Goãmʉ judio masa opʉ dihta árĩbeami. Judio masa árĩbirã opʉ sã ãhrimi. 30Eropa árĩgʉ Goãmʉ yujugʉ ta árĩgʉ, árĩpehrerã wecague opʉ ãhrimi. Eropa árĩgʉ judio masa Jesure erã umupeocʉ̃, “Erã dipuwaja moorã ãhrima,” arĩ ĩagʉcumi. Eropigʉ judio masa árĩbirã sãre Jesure erã umupeocʉ̃, erã sãre “Dipuwaja moorã ãhrima,” arĩ ĩagʉcumi Goãmʉ. 31¿Eropirã Jesucristore umupeoturarã Goãmʉ Moisere ĩgʉ dorerire cóãrã iibocuri mari? Irire cóãbeaa mari. Jesure umupeorã tamera Goãmʉ dorerire diaye ta iirã iiaa mari.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index