Search form

Romanos 9

Judio masa Goãmʉ ĩgʉ beyenirã ãhrima, arĩ gojañumi Pablo

1-2Yʉ acawererã Israe masare guñagʉ bʉrigã bʉjawerea. Cristore gamebeama erã. Eropigʉ ñero sĩporãcʉ pepia yʉhʉ. Iri yʉ eropa arĩri diaye ta ãhraa. Yʉhʉ Cristo yagʉ ãhraa. Eropigʉ mʉare diaye arĩgʉ iiaa. Espíritu Santo yʉ mera árĩcʉ̃ dohpaguere yʉ acawererãre yʉ arĩri iri diaye árĩcʉ̃ õaro masia yʉhʉ. Ĩgʉ yʉre irire õaro masicʉ̃ iimi. 3Israe masa yʉ acawererã, yaha curu majarã Jesucristore gamebirã peamegue warãcoma, arĩ guñaricʉa. Eropigʉ yʉhʉ erãre peamegue wamorãre taumasigʉ õpa arĩboya Goãmʉre. “Erã ya dipuwajare yʉpʉre peamegue wadoreque,” arĩboya. Eropigʉ “Erã ya dipuwajare yʉpʉre cóãporo Cristo,” arĩboya. Yʉ eropa arĩborañe wajaye masiya mara erã ya dipuwajare. 4Erã yʉ acawererã Goãmʉ yare õarire mata opamʉhtanirã árĩma. Israe mʉrʉ pãramerã árĩturiarã ãhrima. Eropigʉ Goãmʉ ĩgʉ porã erã árĩburire mata apiñumi Goãmʉ erãre. Eropigʉ Goãmʉ ĩgʉ gosesiriri mera erã watope árĩñumi. Eropiro árĩpehrerire ĩgʉ masare õaro iiburire weremʉriñumi erãre. Eropigʉ Moisere ĩgʉ dorerare mata apimʉhtañumi Israe masare. Eropirã Goãmʉre umupeoburi wihire iimʉhtañuma erã. Eropigʉ erãre ĩgʉ õaro itamuborore weremʉriñumi Goãmʉ. 5Gʉa ya cururi gohra doce cururi ãhraa. Eropirã gʉa ñecʉ sʉmarã Abrahã sã mʉrague, erã pãramerã árĩturiarãgue ãhraa gʉa Israe masa. Eropigʉ Cristo masa dehyoanijagʉ gʉa acaweregʉ Israe masʉ gohra árĩmi Cristo. Ĩgʉ Goãmʉ ta ãhrimi. Eropigʉ ĩgʉ árĩpehrerã weca opʉ ãhrimi. Árĩpehrerinʉri ĩgʉre õaro umupeorã mari. Eropa ta iirã.

6Israe mʉrʉ ĩgʉ pãramerã árĩturiarã árĩquererã árĩpehrerã Goãmʉ yarã gohra árĩbeama. Eropirã árĩpehrerã Goãmʉ õaro oburire opamorã árĩbeama. Eropirã Israe masare “Õaro iigʉra,” arĩdigʉ árĩqueregʉ Goãmʉ erãre árĩpehrerãre õaro iibiricʉ̃ ĩarã “Goãmʉ ĩgʉ arĩdiro dopa ta iibeami,” arĩ pepibiricãro gahmea. 7Õpa ãhraa: Gajirã Israe masa Abrahã pãramerã árĩturiarã erã árĩquerecʉ̃ ta, “Abrahã pãramerã gohra yaharã gohra ãhrima,” arĩ ĩabeami Goãmʉ erãre. Eropigʉ õpa arĩñumi Goãmʉ Abrahãre. “Mʉ magʉ Isaa pãramerã árĩturiarã erã tamera diaye ta mʉ pãramerã árĩturiarã árĩrãcoma,” arĩmʉriñumi Goãmʉ Abrahãre. 8Ĩgʉ eropa arĩ werecʉ̃ ire masirãca mari: Árĩpehrerã Abrahã pãramerã erã masa dehyoara pʉhrʉ, mata Goãmʉ porã wasome erã. Goãmʉ ĩgʉ arĩ werepirare õaro peerã ĩgʉre umupeorãpʉ erã dihta árĩrãcoma Goãmʉ porã. Eropirã erã ta ãhrima Abrahã pãramerã árĩturiarã gohra. 9Õpa arĩñumi Goãmʉ Abrahãre: “Gaji bojori inosubu ta yʉ dujaricʉ̃ mʉ marapo Sara majigʉgãre opagocumo mʉ magʉre,” arĩñumi Goãmʉ Abrahãre. Eropa ta arĩ werepiñumi ĩgʉre Abrahã magʉ Isaa masa dehyoaborore. Eropigʉ ĩgʉ magʉ Isaa masa dehyoañumi. 10Pʉhrʉ Isaa Rebeca mera marapocʉcʉ̃ igo ʉma perã sʉhrʉanirã porãcʉñumo. Erã pagʉ Isaa gʉa ñecʉ mʉrʉ árĩñumi. 11-12Eropirã erã porã erã masa dehyoaboro core, õarire, ñeri sãre erã iibiricʉ̃ ta Goãmʉ erã pago árĩbore õpa arĩmʉriñumi: “Ĩgʉ pagʉ magʉpʉ ĩgʉ tĩgʉre doregʉcumi. Eropigʉ ĩgʉ opʉ árĩgʉcumi,” arĩmʉriñumi igore igo porãcʉboro core. Goãmʉ ĩgʉ gamero dopa ta beyemi ĩgʉ. Eropa árĩgʉ, árĩgʉ ĩgʉ dehyoaboro core Jacobore Esaú pagʉ magʉ árĩgʉre opʉ árĩbure beyemʉriñumi. Eropigʉ masa erã iirire ĩaboro core ĩgʉ gamero dopa ta ĩgʉ yarã árĩmorãre beyemi. 13Eropa ta arĩ gojañuma ĩgʉ yare erã gojarapũgue: “Jacobopʉre mahimʉribʉ. Eropigʉ Esaúpʉre mahibirimʉribʉ,” arĩmi Goãmʉ, arĩ gojañuma iribojeguere.

14¿Irire peerã dohpa arĩ pepibocuri mari? “¿Erã iiricʉrire ĩaboro core yujugʉre eropa beyegʉ Goãmʉ queoro iibeami,” ¿arĩ pepibocuri?” Árĩbeaa. Queoro iigʉ ta ãhrimi. 15Õpa arĩñumi Goãmʉ Moise sãre: “Yʉ gamegʉ dihtare mojomoro ĩagʉra,” arĩmʉriñumi ĩgʉ Moisere. Eropigʉ yujugʉ̃re ĩgʉ gamero beyegʉ queoro iigʉ iimi Goãmʉ. 16Eropirã mari gamero Goãmʉre marire mojomoro ĩadoremasibeaa mari. Eropirã mari õarire iira waja sãre ne mojomoro ĩabeami ĩgʉ. Ĩgʉ gamero dopa ta mojomoro ĩhami. 17Eropigʉ eropa ta ĩgʉ gamero dopa iiñumi Egipto majarã opʉ sãre. Õpa arĩñumi Goãmʉ ĩgʉre faraõre: “Egipto majarã opʉ árĩbure apigʉ iibʉ mʉre yʉ turarire árĩpehrerãre ĩhmubure. Eropigʉ árĩpehreri yeba majarãre, yʉre erã masiborore opʉ acugʉ iibʉ yʉhʉ mʉre,” arĩñumi Goãmʉ ĩgʉre, arĩ gojara ãhraa Goãmʉ yare erã gojarapũgue. 18Eropigʉ ĩgʉ gamerãre mojomoro ĩhami ĩgʉ mari masare. Eropigʉ ĩgʉre erã gamebiricʉ̃ ĩagʉ ĩgʉ gamero erãre yʉhribiricʉ̃ iimi ĩgʉ. Eropigʉ Goãmʉ ĩgʉ gamero dopa ta iimi.

19Ĩgʉ eropiigʉ árĩcʉ̃ ĩarã õpa arĩboca mʉa: “¿Goãmʉ erãre ĩgʉre yʉhribiricʉ̃ iidigʉ duhpigʉ ero pʉhrʉ erã ĩgʉre yʉhribirira dipuwaja moayuri erãre?” arĩ papũri serẽpiboca mʉa. 20Eropa arĩbiricãque. Mari masa bu árĩrã ãhraa. Goãmʉ mera papũrimasibeaa. Mátasoro wéagore “¿Duhpigo yʉre eropa iiri mʉhʉ?” iri soro arĩ serẽpimasibeaa. Eropa ta mʉa sã Goãmʉre ĩgʉ gamero iigʉre “¿Duhpigʉ eropa iiri mʉhʉ?” arĩ serẽpimasibeaa. 21Mátasoro wéago máta mera igo gamero dopa iimo. Eropigo õarire dibuburi sorore iimasimo igo. Iri máta mera ta bu árĩri dibuburi soro sãre iimasimo igoa. Igo iiro dopa ta Goãmʉ sã ĩgʉ iidiaro dopa ta iimi.

22Eropigʉ Goãmʉ peamegue ĩgʉ cóãmorãre erã ñero iirare ĩha guagʉ, erãre dipuwaja moadiaqueregʉ ta yoari boje erã ñeri iirire eropa ĩacãnimi. Árĩpehrerãre ĩgʉ turarire ĩhmubu, mata erãre dipuwaja moanibirimi. 23Eropa ta iimi marire ĩgʉ mojomoro ĩarãre, ĩgʉ õatariagʉ ĩgʉ árĩrire, ĩgʉ turari sãre marire masidorebu. Matague ta marire, “Erãre mojomoro ĩagʉra yʉhʉ. Yʉ õarire ogʉra erãre,” arĩ apiñumi Goãmʉ marire. 24Eropirã maripʉ ĩgʉ beyenirã árĩrã iiaa. Eropirã ĩgʉ beyenirã judio masa dihta árĩbeama. Judio masa árĩbirã sã ãhrima ĩgʉ beyenirã. 25Eropa ta ãhraa judio masa árĩbirãre Goãmʉ yare Osea waĩcʉgʉ ĩgʉ õpa arĩ gojadiro dopa ta:

Ero coregue yaharã árĩbirinirãre pʉhrʉ erãre “Yaharã ãhrima,” arĩgʉra. Eropigʉ ero coregue yʉ mahibirinirãre pʉhrʉgue erãre “Yʉ mahirã ãhraa mʉa,” arĩgʉra, arĩpʉ Goãmʉ. 26“Yaharã árĩbeaa mʉa,” Goãmʉ ĩgʉ arĩra yeba majarã Goãmʉ ojocariniguicãgʉ porã ta árĩrãcoma, arĩ gojamʉhtamʉriñumi Osea iribojeguere.

27-28Eropigʉ iribojegue majagʉ Isaia Israe masare õpa wereñumi: “Mari Opʉ i yeba majarãre bajarã masare yojaro mera diaye ta dipuwaja moa purumujugʉcumi. Eropirã wʉariya maja imipayeri iro dopa Israe masa bajarã gohra erã árĩquerecʉ̃ ta bajamerãgã tarirãcoma erã,” arĩmʉriñumi Isaia. 29Eropigʉ dipaturi ta wereyugʉ õpa arĩ gojañumi Isaia:

Mari Opʉ árĩpehrerã weca opʉ bajamerãgã mari mera majarãre taubigʉ, marire judio masare árĩpehrerãre dederecʉ̃ iiboñumi ĩgʉ. Sodoma majarãre, Gomorra majarã sãre ĩgʉ dedeopehocʉ̃ iidiro dopa ta mari sãre dederecʉ̃ iiboñumi ĩgʉ, arĩ gojamʉriñumi Isaia.

Judio masa õari buherire gamebirima, arĩ gojañumi Pablo

30Eropa ta ãhraa. Eropirã ire masique mʉa: Judio masa árĩbirãpʉ Goãmʉre amabiriquererã ĩgʉre bocama. Jesucristore erã umupeocʉ̃, “Õarã ãhrima,” arĩ ĩhami Goãmʉ erãre. 31“Goãmʉ dorerire Moisere ĩgʉ apirare mari iicʉ̃ ĩgʉ marire õarã ĩagʉcumi,” arĩriñorã judio masapʉ. Eropa ĩgʉ dorerire erã iiquerecʉ̃ ta Goãmʉ ĩha sʉabirimʉripʉ erãre. Eropirã õarã árĩdiaquererã bocatĩubirimʉriñorã. 32Erã Jesucristore umupeoro mariro erã gamero Moise dorerire iidiarima Goãmʉ mera õaro árĩdiarã. Eropirã Cristore erã ñeri iirare cóãbure gamebirã Goãmʉ pohrogue ne ejasome. 33Eropa ta arĩ gojamʉhtañuma Goãmʉ ĩgʉ magʉre wereyurire:

Ʉtãye iro dopa árĩgʉre, yʉ beyedigʉre dohpague Jerusaléngue apigʉ iiaa. Ĩgʉre umupeobirã, ĩgʉre tarinʉgarã yʉ pohrogue ne ejasome. Eropirã ĩgʉre umupeorãpʉ ĩgʉ mera õaro mucubiriniguirãcoma. Yʉ pohro warãcoma, arĩmi Goãmʉ, arĩ gojañuma Goãmʉ yare erã gojarapũguere.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index