Search form

Romanos 9:11-12

11-12Eropirã erã porã erã masa dehyoaboro core, õarire, ñeri sãre erã iibiricʉ̃ ta Goãmʉ erã pago árĩbore õpa arĩmʉriñumi: “Ĩgʉ pagʉ magʉpʉ ĩgʉ tĩgʉre doregʉcumi. Eropigʉ ĩgʉ opʉ árĩgʉcumi,” arĩmʉriñumi igore igo porãcʉboro core. Goãmʉ ĩgʉ gamero dopa ta beyemi ĩgʉ. Eropa árĩgʉ, árĩgʉ ĩgʉ dehyoaboro core Jacobore Esaú pagʉ magʉ árĩgʉre opʉ árĩbure beyemʉriñumi. Eropigʉ masa erã iirire ĩaboro core ĩgʉ gamero dopa ta ĩgʉ yarã árĩmorãre beyemi. 13Eropa ta arĩ gojañuma ĩgʉ yare erã gojarapũgue: “Jacobopʉre mahimʉribʉ. Eropigʉ Esaúpʉre mahibirimʉribʉ,” arĩmi Goãmʉ, arĩ gojañuma iribojeguere.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index