Search form

Tom 10

A Piita Ane Konelio Yɛlɛ

1Dɔɔ kaŋ da be la a Sezaareya teŋɛ poɔ ka o yuori di Konelio. O da waa la a Itali sogyɛre kɔɔ neŋkpoŋ aŋa ba naŋ da boɔlɔ a sogyɛre lɛ. 2O ne o yideme zaa da waa la puoruu nimizeɛ deme a kyɛ da zoro Naaŋmen. O da maŋ soŋnɔ la nembaalba yaga zaa a kyɛ puoro Naaŋmen tegitegilɛ. 3Daare kaŋ, anaŋ da wa e ŋa ŋmenaa gbelli ata saŋ, o da nyɛ la Naaŋmen maleke o nyaabo poɔ weliweli lɛ, ka o wa o zie a wa boɔlɔ o, “Konelio.” 4Ka o kaa o polipoli ane dabeɛ̃ kyɛ soore, “Daana, boŋ yeli la?” Ka a maleke da yeli sɔge, “A fo puoruu ane a fo kyɔɔtaare do ta la Naaŋmen, a e bon naŋ vɛŋ ka O taa fo teɛroŋ. 5Pampana ŋa, toŋ noba ka ba gaa Gyopa a te taa dɔɔ kaŋ ba naŋ boɔlɔ Saamon, ka o yuori kaŋ di Piita, wa ne. 6O kpeɛrɛ la Saamon naŋ nɔnɔ gama yiri poɔ. A yiri are la a mane noɔre.” 7A maleke naŋ da wa leɛ gaa baare, o da boɔle la o gbaŋgbaare bayi ane o sogyɛ kaŋ naŋ waa puoruu nimizeɛ soba a be a banaŋ naŋ tonɔ korɔ o poɔ, 8kyɛ o naŋ da wa manne a yɛlɛ zaa ko ba baare, o da toŋ ba la ka ba gaa a Gyopa.

9A nyaazie daare, ba naŋ da wa te tara a teŋɛ, Piita da do la peɛzu ŋmentantuo saŋ, ka o te puori. 10Kɔŋ da kpɛ o la ka o da boɔrɔ bonkaŋ ka o di, kyɛ ba naŋ da naŋ kyɛnɛ maala a bondirii, o da nyɛ la nyaabo kaŋ. 11O da nyɛ la a saluoni ka o yuo, ka bonkaŋ naŋ waa yɛloŋ lɛ sigre waana a teŋɛ, ka ba nyɔge o nɔɛ anaare taa. 12Don-parɛɛ parɛɛ zaa da be la o poɔ: doŋgbɛɛ anaare, bonvuuri ane bon-ɛgre boorɔ zaa. 13Lɛ la ka o woŋ kɔkɔre kaŋ ka o yele, “Piita; iri nyɔge ko ɔɔ.” 14Ka a Piita yeli, “Ai Daana; bonso N daŋ ba di bonweɛ bee bondɛgre zaa.” 15Ka a kɔkɔre la maaleŋ yeli ko o, “Bon Naaŋmen naŋ maale ka o veɛlɛ, fo kontoɔ̃ yeli ka o waa la bondɛgre.” 16A yeli ŋa da eɛɛ lɛ gbɛre bota kyɛ ka a bon leɛ do a saluoni wieouŋ zaa.

17A Piita naŋ da bugi zeŋ a ŋmeɛrɛ o gyɛŋ a na baŋ a nyaabo ŋa tɛgɛ, lɛ la ka a noba na a Konelio naŋ da toŋ a Saamon yiri deɛ wa ta. Ba da wa are la a dendɔreŋ a soorɔ a Saamon yiri zie. 18Ba da boɔlɛɛ la a soorɔ ka ba baŋ ka a Saamon ba naŋ boɔlɔ Piita da kpeɛrɛ la a bebe. 19A Piita naŋ da naŋ kyɛnɛ ŋmeɛrɛ a yelnyɛraa ŋa o naŋ nyɛ gyɛŋ, a Vooroŋ Soŋ da yeli ko o la, “Nyɛ, noba mine bata boɔrɔ fo la. 20Iri pampana ŋa sigi te tu ba gaa. Ta bonnɔ, bonso, maa la toŋ ba.” 21Lɛ la ka a Piita da iri sigi a noba na zie a te yeli, “Maa la a soba na yɛ naŋ boɔrɔ, boŋ eŋɛ la ka yɛ wa?” 22Ka ba da yeli sɔge, “Konelio, a sogyɛre kɔɔ neŋkpoŋ, la toŋ te. O waa la nemmeŋɛ, a zoro Naaŋmen kyɛ taa yosoŋ a Gyuumine zaa zie. Ona la ka maleke soŋ da wa yeli ka o toŋ boɔle fo ka fo wa o yiri, ka ka o woŋ bonna yeli fo naŋ taa na yeli.” 23A Piita da boɔle ba la kpɛ ne a te de ba saanoŋ.

A nyaazie daare o da iree la ka o ne ba gaa, ka a yelderebɛ mine naŋ yi a Gyopa teŋɛ meŋ da beɛle o. 24Ba naŋ da yi a sori a nyaazie, ba da ta la Sezaareya. A Konelio da boɔle la o dɔgrebɔ ane o bamine lantaa, a da kyɛllɛ a Piita mine. 25A Piita naŋ da wa tara, a Konelio da iri tuori o la a gbi dumo o niŋesogɔ kyɛ puori o. 26Kyɛ a Piita da eɛɛ la ka o iri are kyɛ ka o yele, “Are dendeŋ, N meŋ waa la nensaala.” 27O naŋ da naŋ yele a yɛlɛ ne o, o da tu o la te kpɛ a die, a nyɛ noba yaga ka ba lantaa; 28ka o yeli ko ba, “Yɛmenne baŋɛɛ la ka a ba tu sori ka Gyuu neɛ na laŋna ne, bee a gaa Nemboore-yuo yiri; kyɛ Naaŋmen wuli ma la ka N ta boɔle neɛzaa neŋweɛ bee nendɛgre. 29Lɛnso ka ba da toŋ boɔle ma ka N da ba zagre. Pampana, ka N soore fo, boŋ eŋɛ la ka fo toŋ boɔle ma?”

30Ka a Konelio yeli sɔge, “Beri anaare naŋ tɔle, a saŋ ŋa meŋɛ tɔ ne o zu, gbelli ata saŋ, N da be la n die poɔ puoro, a wa berɛ ka dɔɔ kaŋ naŋ su kparoo naŋ pɛle parepare zaa a wa are n niŋesogɔ, 31kyɛ yeli, ‘Konelio, a fo puoruu ane a fo kyɔɔtaare ta la Naaŋmen zie a e bonna naŋ vɛŋ ka O taa fo teɛroŋ. 32A lɛ zuiŋ toŋ boɔle a Saamon ba naŋ boɔlɔ Piita; o kpeɛrɛ la Saamon naŋ nɔnɔ gama yiri, naŋ are a mane noɔreŋ.’ 33Azuiŋ ka N da toŋ boɔle fo a daadaalɛ, ka fo meŋ sage a boɔlɔ a wa a kyɛ. Pampana ŋa, te zaa be la kyɛ a Naaŋmen niŋesogɔ ka te woŋ bonna a Daana naŋ ko fo noɔre ka fo yeli ko te.”

A Nemboore-yobo Naŋ Woŋ A Yelnoore

34Lɛ la ka Piita da piili yele korɔ ba, “Yelmeŋɛ zaa, N nyɛɛ la ka Naaŋmen ba erɛ nɔnne, 35kyɛ paaloŋ zaa poɔ, ka neɛzaa wa zoro O kyɛ erɛ yɛlɛ naŋ waa meŋɛ, O poɔ maŋ pɛle ne la o soba. 36Yɛ baŋ la a yelbiri na O naŋ ko a Izerayɛl noba, a moɔlɔ a yelnoore naŋ terɛ emmaaroŋ naŋ yi a Yeezu Kirista zie. Ona la a noba zaa Daana. 37A yeli ŋa da yaare la a Gyudiya paaloŋ zaa, a piili ne Galili, a Gyɔɔn suobu kannoo puoriŋ: 38lɛnɛɛ Naaŋmen naŋ da paale a Yeezu, a Naazɛrɛ Bie, ne a Vooroŋ Soŋ ane kpeɛ̃õ; lɛnɛɛ o naŋ da yɔ tonɔ tonsonne kyɛ saŋna banaŋ zaa a sebɛlbɛllɛ naŋ da dɔgrɔ, bonso, Naaŋmen da be la O zie. 39Tenee la di a yɛlɛ ama zaa O naŋ da e danseɛ, a Gyudiya ane Gyɛruzɛlɛm tenne poore. Ba da kpa O la teɛ zu ka O kpi; 40kyɛ Naaŋmen da eɛɛ la ka O leɛ-iri a kuuni poɔ a beri ata daare, a da e ka O de O meŋɛ wuli, 41kyɛ a noba zaa naane da nyɛ O, kyɛ te banaŋ Naaŋmen naŋ da kaa-iri ka te e dansediribe yoŋ la da nyɛ O. Tenee la da laŋne O a di kyɛ nyu a O kuuni poɔ leɛ-iruu puoriŋ. 42O da ko te la noɔre ka te moɔle ko noba kyɛ di danseɛ ka ona la ka Naaŋmen kaa-iri ka O di a voba ane a kuuni sɛrɛɛ. 43A Ŋmen-yelmanneba zaa di la O danseɛ ka neɛzaa naŋ de O yɛlɛ na nyɛ la yelbebe sudi a O yuori eŋɛ.”

A Nemboore-yobo Naŋ De A Vooroŋ Soŋ

44A Piita naŋ da naŋ kyɛnɛ yele a yɛlɛ, a Vooroŋ Soŋ da sigi wa kpɛ la a banaŋ zaa naŋ da woŋ a yelbiri. 45A yelderebɛ na naŋ da iri ba dɛgre a kyɛ da yi tu a Piita wa, nɔɛ zaa da maaɛ la ne a Vooroŋ Soŋ kyɔɔtaa naŋ kyiri paale a Nemboore-yobo+ meŋ, 46bonso, ba da woŋee la ka ba yele kɔkɔsaama a kyɛ danna Naaŋmen. Lɛ la ka Piita da yeli: 47“Neɛ kaŋ bebe la a na toɔ̃ mɔŋ a noba bama koɔ̃ suobu teroo ane ba meŋ naŋ de a Vooroŋ Soŋ aŋa te naŋ da de lɛ?” 48A lɛ la ka o da tere noɔre ka ba ko ba suobu a Yeezu Kirista yuori eŋɛ. Lɛ la ka ba da sɔre o ka o zeŋ ba zie ka a e beri ayi.

Naaŋmen Nɔpaalaa Gane 2013

First New Testament in Dagaare Language © The Bible Society of Ghana, 2013.

More Info | Version Index