Search form

Tom 12

Ba Naŋ Ko Gyimisi Kyɛ Nyɔge Piita Pɔge

1A saŋ na Naa Hɛrɔde da iri la o nimiri eŋ a puoruu laŋne deme mine eŋɛ a da dɔgrɔ ba. 2O da eɛɛ la ka ba ko Gyimisi, a Gyɔɔn yɔɔ, ne zɔɔzɔɔ-soɔ. 3O naŋ da wa nyɛ ka a lɛ pɛle la a Gyuumine poɔ, o da nyɔge la Piita meŋ. (A da waa la a Boroboro Dambo tigri saŋ.) 4O naŋ da nyɔge a Piita, o da eɛɛ la ka ba pɔge o, kyɛ e ka sogyɛre banaare ziiri anaare a guuro o. A Hɛrɔde da boɔrɔ la ka a Ista tigri wa di yi baare kyɛ ka o pãã taa o yi ne a noba zie. 5Kyɛ a Piita naŋ da be a nempagdie poɔ, a puoruu laŋne deme da moɔ la nimiri a puoro Naaŋmen a korɔ o.

Maleke Naŋ Iri A Piita Yi Ne A Nempɔgdie Poɔ

6A tensogɔ na anaŋ na nyaazie ka a Hɛrɔde iri a Piita wa ne a noba zie, ba da leŋ la Piita ne banzɔlɔ ayi ka o gaŋ sogyɛre bayi sogɔŋ, kyɛ ka guguribo are guuro a nempagdie dendɔre. 7Ba wa berɛ ka a Daana maleke la deɛ wa uri sãã kyɛ ka veɛloŋ puri kyaane a nempagdie poɔ. A maleke da peɛre la a Piita lamboriŋ a seŋ o, a yele, “Vaa-iri wieouŋ.” Ka a banzɔlɔ yi o nuuriŋ fo le. 8A maleke da yeli ko o la, “Leŋ a fo kpagre+ , a eŋ a fo nɔɔteɛ.” Ka o e a lɛ. Ka a maleke yeli ko o, “De a fo kpar-kpoŋ su, a tuuro ma.” 9A Piita da yi tuuro la a maleke; kyɛ o da ba baŋ ka bonna a maleke naŋ da erɛ da waa la yelmeŋɛ, o da teɛrɛ ka nyaabo kaŋ la ka o da nyɛrɛ. 10Ba naŋ da wa te zuo a dendɔre guuribo dɛndɛŋ deme bare, a la wa gaŋ a ayi soba bare, ba da wa ta la a kurdendɔre na ba naŋ maŋ tu kpɛ a teŋkpoŋ poɔ. A dendɔre da yuo la o meŋɛ ka ba tu yi, a te tu sobiri kaŋ kyɛnɛ a wa berɛ ka a maleke deɛ more kyɛ bare a Piita. 11Lɛ la ka a Piita niŋe da vɛlle ka o yeli, “Pampana ŋa, N pãã baŋ la velaa ka a Daana la toŋ a O maleke ka o wa faa ma yi a Hɛrɔde nuuri poɔ ane a yɛlɛ na zaa a Gyuu noba naŋ da kyɛllɛ ka a e.”

12O niŋe naŋ da wa vɛlle, o da gaa la Gyɔɔn ba naŋ boɔlɔ Marko ma, Mareya yiri, a be la ka noba yaga da lantaa a puoro. 13O naŋ da wa te kpaare a dendɔkpoŋ pane, tonton-pɔgsarlee kaŋ yuori naŋ di Uroda da waɛ la ka o yuo a pane. 14O naŋ da wa te woŋ a Piita kɔkɔre a baŋ ka ona la, o poɔ da pɛlɛɛ la yaga, ka a naŋ da seŋ ka o yuo a dendɔre, o da ba yuo, kyɛ leɛ zo kpɛ te yeli ka Piita la are a dendɔreŋ. 15Ka ba da yeli ko o, “Fo zu ba kyebe!” Ka o kpãã toori a yele ka a sereŋ waa la lɛ. Ka ba da yeli, “A o maleke la.” 16Kyɛ ka Piita da naŋ kyɛnɛ kpaara a pane; kyɛ ba naŋ da wa yuo a pane, ba da nyɛ o la ka ba nɔɛ zaa da maa. 17A Piita da lɔɔ la nu ka ba bare gɔmɔ, kyɛ ka o manne ko ba lɛnɛɛ a Daana maleke naŋ iri o yi a nempagdie poɔ. O da la yelee la, “Yɛ manne a yeli ŋa ko Gyimisi ane a yɔɔmine.” A lɛ puoriŋ, o da bare ba la kyɛ gaa ziyuo.

18Zie naŋ da wa te nyaa, dɔɔne kpoŋ da kpɛ la a sogyɛre sogɔ, bonso, ba da ba baŋ a Piita naŋ e lɛ. 19A Hɛrɔde naŋ da e ka ba bɔ a Piita kyɛ ba nyɛ o, o da peɛre la a guguribo a soore ba a naŋ ta lɛ. A lɛ puoriŋ, o da tere la noɔre ka ba ko ba. A Hɛrɔde pãã da yi la Gyudiya a sigi gaa te kpeɛrɛ Sezaareya teŋɛ poɔ.

A Hɛrɔde Kũũ Yɛlɛ

20A Hɛrɔde suuri da iri ne la a Taaya ane Sedɔŋ tenne noba. Lɛ la ka a Taaya ane a Sedɔŋ tenne noba da lantaa wa o zie, a wa sɔre Bilasetu, a neɛ na naŋ da kaara a naa diganaa zu, ka o te mɔgle a naa ka ka ba leɛ maale taa. Bonso, a Taaya ane a Sedɔŋ deme bondirii da yire la a Hɛrɔde paaloŋ poɔ. 21A bebiri naŋ da wa ta, a Hɛrɔde da su la o nakparre a do zeŋ o nakogi zu kyɛ yeli yɛlɛ ko ba. 22A noba da kyaara la a yele, “Ŋmen kɔkɔre la a ŋa, o ba e nensaala kɔkɔre!” 23A paretɛloŋ lɛ ka a Daana maleke deɛ da ŋmɛ a Hɛrɔde lɔɔ, o naŋ da ba de a puubu ko Naaŋmen zuiŋ. Dandulo da di o la ka o kpi.

24Kyɛ a Naaŋmen yelbiri da naŋ kyɛnɛ yɛllɛ la ka noba poɔrɔ a puoruu poɔ. 25Banabase ane a Sɔɔl naŋ da wa toŋ a ba toma baare, ba da leɛ gaa la Gyɛruzɛlɛm, a da taa Gyɔɔn na yuori kaŋ naŋ da di Marko gaa ne.

Naaŋmen Nɔpaalaa Gane 2013

First New Testament in Dagaare Language © The Bible Society of Ghana, 2013.

More Info | Version Index