Search form

Tom 25

Pɔɔl Naŋ Da Ŋmɛ Kpɛlle Ko A Nakpoŋ

1A Fɛstu naŋ da wa kpɛ a paaloŋ poɔ, beri ata puoriŋ, o da yi la a Sezaareya a do Gyɛruzɛlɛm, 2be la ka a Naaŋmen bagmaalkare ane a Gyuumine wederebɛ da wa ko o duoro a kyaare ne a Pɔɔl yɛlɛ. Ba da sɔre o la 3ka o soŋ ba a e ka ba leɛ taa a Pɔɔl wa ne a Gyɛruzɛlɛm. Ba da boɔrɔ la yelmeŋɛ zaa ka ba ŋmaa nyɔge o a sori poɔ a ko. 4A Fɛstu da yeli sɔge ba la ka ba pɔge la a Pɔɔl Sezaareya poɔ, kyɛ a koŋ la kɔɔre kyɛ ka o meŋɛ gaa a be. 5“Ka,” o da yeli, “yɛ e ka banaŋ naŋ taa sori tu ma sigi a Sezaareya ka a dɔɔ wa taa saanaa zaa, ka ba yeli.”

6A Fɛstu da be la a ba zie ka a da ba pare beri anii bee beri pie, a lɛ puoriŋ, o da gaa la a Sezaareya; a zie naŋ da wa nyaa, o da kpɛ zeŋ la a sɛredi-kogi zu kyɛ tere noɔre ka ba te taa a Pɔɔl kpɛ wa ne. 7O naŋ da wa ta, a Gyuumine naŋ yi a Gyɛruzɛlɛm sigi wa a be da ŋmaagyili la a Pɔɔl, a da de saanaa naŋ e nimizeɛ yaga ba naŋ da kontoɔ̃ manne wuli ka a waa la yelmeŋɛ a duori ne o. 8A Pɔɔl da yeli la yɛlɛ a wuli ka o ba taa saanaa, a yeli, “N ba sãã a Gyuumine begɛ bee a sãã a Naaŋmen die bee a sãã a nakpoŋ togitogi.” 9Kyɛ a Fɛstu naŋ da boɔrɔ ka o pɛle a Gyuumine poɔ zuiŋ, o da soore la a Pɔɔl, “Fo boɔrɔ la ka fo do a Gyɛruzɛlɛm ka ba te di a fo sɛrɛɛ a n niŋesogɔ be?” 10Ka Pɔɔl yeli, “N are la a nakpoŋ sɛredi-kogi niŋesogɔ; benee a naŋ seŋ ka ba di n sɛrɛɛ. Fo baŋ la velaa ka N ba e yelzaa sãã a Gyuumine. 11Pampana ŋa, ka maa wa sãã, a e yeli zaa naŋ seŋ ne kũũ, N ba boɔrɔ ka N bale kũũ; kyɛ ka a yɛlɛ ama ba naŋ de duoro ne ma ba wa waa lɛ, neɛ kyebe a na de ma ko ba. N boɔrɔ la ka a ta a nakpoŋ zie.” 12A Fɛstu naŋ pãã da wa yeli a yɛlɛ ne o sɛrediribe baare, o da yelee la, “Fo naŋ sɔre ka fo gaa a nakpoŋ zie, o zie la ka fo sereŋ na gaa.”

Pɔɔl Naŋ Are Ageripa Ane Bɛɛnese Niŋesogɔ

13Beri mine puoriŋ, Naa Ageripa ane Bɛɛnese da wa la a Sezaareya ka ba tuori de a Fɛstu. 14Ba naŋ da kpeɛrɛ a be ka a kɔɔre belaa zuiŋ, a Fɛstu da de la a Pɔɔl yɛlɛ lɔɔ ko a naa, a yele, “Neɛ kaŋ Fɛlise naŋ bare a nempagdie poɔ be la a kyɛ. 15N naŋ da be a Gyɛruzɛlɛm poɔ, a Naaŋmen bagmaalkare ane a Gyuumine nembɛrɛ da manne la o yɛlɛ ko ma a boɔrɔ ka N di o sɛrɛɛ ka o le. 16Ka N da yeli ko ba ka a Uroma noba eebo naane ka ba de neɛ tere ka a soba na ba naŋ duori a saanaa ane a banaŋ naŋ duori o ne a saanaa ba tuori taa, ka o toɔ̃ tu o noɔre ka ba woŋ. 17Azuiŋ, ba naŋ da wa lantaa a kyɛ, N da ba vɛŋ ka a kɔɔre, kyɛ a zie naŋ da wa nyaa, N da zeŋ la a sɛredi-kogi zu a e ka ba taa a dɔɔ wa ne. 18Kyɛ a banaŋ naŋ da duori o a saanaa naŋ da wa vaa-iri, ba da ba yeli a yelsaanaa na maa naŋ da teɛrɛ. 19Kyɛ nɔkpeɛne mine ba naŋ da taa ne o, a kyaare ne ba puoruu yɛlɛ ane Yeezu kaŋ naŋ da kpi kyɛ ka a Pɔɔl yeli ka O voorɔ la. 20N naŋ da ba baŋ lɛ N naŋ na e a baŋ a yɛlɛ ama tɛgɛ, N da soore o la ka o na boɔrɔ la ka o gaa Gyɛruzɛlɛm ka ba te di a o sɛrɛɛ a be a yɛlɛ ama zuiŋ be. 21Kyɛ a Pɔɔl naŋ da yeli ka ba pɔge o te ta saŋ na a nakpoŋ naŋ na di o sɛrɛɛ, N da tere la noɔre ka ba gu o te ta saŋ na N naŋ na toɔ̃ taa o gaa ne a nakpoŋ zie.” 22A Ageripa da yeli ko la a Fɛstu, “N na boɔrɔ la ka N woŋ a dɔɔ noɔre yɛlɛ n meŋɛ. Ka Fɛstu yeli: Bieu, fo na woŋ la o noɔre yɛlɛ.”

Ba Naŋ Taa A Pɔɔl Wa Ne Ageripa Niŋesogɔ

23Lɛ la ka a nyaazie daare ka Ageripa ane Bɛɛnese da wa kpɛ a yɛlɛ yeluu die poɔ ne dapaaloŋ, ba ne a sogyɛre nembɛrɛ ane a teŋɛ nenzuri. A Fɛstu pãã da tere la noɔre, ka ba taa a Pɔɔl wa ne. 24Ka a Fɛstu da yeli, “Naa Ageripa ane yɛnee zaa naŋ be a te zie kyɛ, yɛ nyɛ a dɔɔ ŋa, ona la ka a Gyuumine noba zaa naŋ be a Gyɛruzɛlɛm poɔ ane a kyɛ, a da sɔre ma a kyeerɛ yele ka a ba seŋ ka o naŋ kyɛnɛ voorɔ. 25Kyɛ N ba nyɛ yeli zaa o naŋ e a seŋ ne kũũ, kyɛ o naŋ da sɔre ka o gaa a nakpoŋ zie, N da maale la n teɛroŋ ka N taa o gaa ne. 26Kyɛ N ba taa yeli zaa deedee a na sɛge ko a nakpoŋ a kyaare ne o. Azuiŋ, N taa o la wa ne a yɛ zaa niŋesogɔ, a gaŋ a zaa fõõ Naa Ageripa, ka ka tenee wa peɛre a o yɛlɛ nyɛ, N na toɔ̃ nyɛ la yeli kaŋ a sɛge ko a nakpoŋ. 27Bonso, n zie, N nyɛɛ la ka a ba taa tɛgɛ ka N tere nempɔgraa ka ba gaa ne kyɛ ba sɛge a o yelsaanaa tere.”

Naaŋmen Nɔpaalaa Gane 2013

First New Testament in Dagaare Language © The Bible Society of Ghana, 2013.

More Info | Version Index