Search form

Gyn 7

A Yeezu Yɔɔmine Naŋ Ba Sage De O Yɛlɛ

1A ŋaa puoriŋ, Yeezu da yɔ yoɔrɔ la a Galili paaloŋ. O da ba sage ka O yɔ a Gyudiya poɔ, bonso, a Gyuumine da boɔrɔ la vuo ka ba ko O. 2A Gyuumine Sege Tigri+ da tara la. 3Lɛ la ka O yɔɔmine da yeli ko O, “Yi a kyɛ a gaa Gyudiya poɔ ka a fo potuuribo meŋ te nyɛ a toma fo naŋ tonɔ. 4Bonso, neɛzaa naŋ boɔrɔ ka noba yaga baŋ o yɛlɛ ba maŋ erɛ o yɛlɛ sɔglɔ. Ka fõõ wa erɛ a yɛlɛ ama, de fo meŋɛ wuli a tendaa deme zaa.” 5(A O yɔɔmine meŋ gba da ba sage de O yɛlɛ) 6A Yeezu da yeli ko ba la, “A N saŋ naŋ ba ta sɛre, kyɛ yɛnee eŋ a yɛ saŋ maŋ ta la tegitegilɛ. 7A tendaa noba koŋ baŋ kyiiri yɛ, kyɛ ba kyiiri ma la, N naŋ dire danseɛ ka ba yel-erre waa la faa zuiŋ. 8Yɛnee yɛ gɛrɛ a tigri zie. Maa eŋ ba gɛrɛ a tigri ŋa zie, bonso, a N saŋ naŋ ba ta sɛre.” 9O naŋ da wa yeli a ŋaa baare, O da naŋ kyɛnɛ be la a Galili poɔ.

Yeezu Naŋ Be A Sigi Tigri Zie

10Kyɛ a Yeezu yɔɔmine naŋ da wa gaa a tigri zie baare, O meŋ pãã da sɔgle gaa la a be. 11A Gyuumine da yɔ boɔrɔ la a Yeezu a tigri zie, a soorɔ, “Yeŋ ka O be?” 12A noba yaga da zɔɔrɔ la yɛlɛ a O zuiŋ. A noba mine da yelee la, “O e la nemmeŋɛ,” ka ba mine meŋ yele, “Ai, O bɛllɛ la a noba.” 13Kyɛ neɛzaa da ba sage yeli O yɛlɛ ka a yi, bonso, ba da zoro la a Gyuumine dabeɛ̃.

14A tigri naŋ da wa te kpɛ sogɔ, Yeezu da te kpɛ la a Naaŋmen die poɔ a piili kanna a noba. 15A Gyuumine nɔɛ da maaɛ la ka ba da soorɔ, “Wola ka a dɔɔ ŋa e baŋ yɛlɛ ŋaa, kyɛ ka neɛzaa daŋ ba wuli O?” 16Lɛ la ka Yeezu da yeli sɔge ba, “A yɛlɛ N naŋ kanna ba waa N meŋɛ yɛlɛ, kyɛ a yi la a soba na naŋ toŋ ma zie.” 17Neɛ na zaa naŋ sereŋ boɔrɔ ka o erɛ Naaŋmen poboɔbo na baŋ ka a N kannoo yi la Naaŋmen zie bee ka N meŋɛ kannoo la. 18Banaŋ naŋ maŋ yele bamenne yɛlɛ maŋ boɔrɛɛ puubu korɔ bamenne, kyɛ neɛ naŋ boɔrɔ puubu korɔ a soba na naŋ toŋ o, ona la taa yelmeŋɛ, ka zirii zaa ba kye o zie.

19“Moozul mɔɔ naane ko yɛ a Naaŋmen begɛ be? Kyɛ ka yɛ kanzaa ba tuuro a begɛ. Boŋ la so ka yɛ boɔrɔ vuo ka yɛ ko ma?” 20Ka a noba da yeli sɔge, “Fo taa la sefaa! Nembuo la boɔrɔ fo koobo?” 21Ka Yeezu da yeli sɔge ba, “Toŋyeni yoŋ ka N toŋ kyɛ ka yɛ zaa nɔɛ maa. 22Moozul la da ko yɛ a bidɔbɔ dɛgre iruu noɔre (Moozul gba zie naane ka a da piili, kyɛ a yɛ sããkommine zie la ka a da piili), ka yɛ pãã maŋ iri a dɔɔ dɛgre a pɛnnoo bebiri daare. 23Ka yɛnee maŋ iri bidɔbɔ dɛgre a pɛnnoo bebiri daare, a na tu a Moozul noɔre ŋa, boŋ la so ka yɛ suuri iri ne ma N naŋ saŋ dɔɔ kaŋ baaloŋ a pɛnnoo bebiri daare? 24Yɛ ta maŋ kaa noba niŋe kyɛ di ba sɛrɛɛ kyɛ yɛ maŋ di noba sɛrɛɛ ne yelmennoŋ.”

A Kirista Mɔɔ La A Ŋa Be?

25Pampana a Gyɛruzɛlɛm noba mine da yele la, “A dɔɔ ŋa naane ka ba boɔrɔ ka ba ko be? 26Kyɛ Ona la be kyɛ a yele yɛlɛ noba poɔ, kyɛ ka ba ba yeli yelzaa ko O! A nembɛrɛ mɔɔ tɔɔ wa baŋ ka a Mɛzaaya+ la a ŋa wɛ? 27Kyɛ te baŋ la zie a dɔɔ ŋa naŋ yi, kyɛ ka a Mɛzaaya wa wa, neɛzaa koŋ baŋ zie O naŋ yi wa.” 28Lɛ la ka Yeezu da yeli ne kɔkɔkpeɛŋaa O naŋ da kanna a noba a Naaŋmen die poɔ, “Yɛ baŋ ma la ane zie N naŋ yi. N meŋɛ waabo naane ka N wa, kyɛ a neɛ na naŋ toŋ ma e la yelmeŋɛ soba, kyɛ ka yɛ ba baŋ O. 29N baŋ O la, bonso O zie la ka N yi wa, Ona la toŋ ma.” 30Lɛ la ka ba da mɔ ka ba nyɔge O, kyɛ neɛzaa da ba de o nu seene O, a O saŋ naŋ da naŋ ba ta sɛre zuiŋ. 31Kyɛ noba yaga naŋ da be a nembeɛoŋ poɔ da sage de la a O yɛlɛ a da yele, “Ka a Mɛzaaya wa te wa, O na e la yelwulii a gaŋ a dɔɔ ŋa naŋ e be?”

Ba Naŋ Toŋ Nembɛrɛ Ka Ba Te Nyɔge A Yeezu

32A Faraziimine da woŋ la a nembeɛoŋ naŋ waala yele a Yeezu yɛlɛ, ka a Naaŋmen bagmaalkare ane a Faraziimine da toŋ a Naaŋmen die polisiri ka ba te nyɔge O. 33Lɛ la ka a Yeezu da yeli, “N koŋ la be a yɛ zie ka a kɔɔre yaga kyɛ ka N leɛ gaa a soba na naŋ toŋ ma zie. 34Yɛ na bɔ ma la kyɛ yɛ koŋ nyɛ ma; bonso, a zie N naŋ na be yɛ kontoɔ̃ wa be.” 35A Gyuumine da soorɔ la taa, “Yeŋ la ka a dɔɔ ŋa boɔrɔ ka O gaa ka te koŋ baŋ nyɛ O? O mɔɔ boɔrɔ la ka O gaa a Gyuumine naŋ yaare be a Giriki noba poɔ a te kanne a Giriki noba be? 36A yɛlɛ ŋa O naŋ yele tɛgɛ la boŋ, ‘Yɛ na bɔ ma la kyɛ yɛ koŋ nyɛ ma’ kyɛ ‘zie na N naŋ be, yɛ koŋ baŋ wa be’?”

Bare Naŋ Taa Nyɔvore Koɔ̃

37A tigri bebi-baaraa daare naŋ e a tigri bebi-kpoŋ, a Yeezu da iri are la a be a yeli yɛlɛ ne kɔkɔkpeɛŋaa, “Yɛ vɛŋ ka neɛzaa kɔŋnyuuri naŋ kpɛ wa N zie, 38ka soba na naŋ sage de N yɛlɛ wa nyu. Aŋa lɛ a gansoŋ naŋ da yeli, ‘A yelderebɛ sukyie poɔ la ka bare naŋ taa nyɔvore koɔ̃ na zoro yire.’ ” 39A ŋaa ka O da yeli kyaare ne a Vooroŋ Soŋ, Ona ka a yelderebɛ naŋ be O poɔ na nyɛ. Kyɛ a Vooroŋ Soŋ da naŋ ba wa sɛre, a Yeezu naŋ da naŋ ba nyɛ a O puubu zuiŋ.

Wɛltaa Naŋ Kpɛ A Noba Poɔ

40Ba naŋ da wa woŋ a yelbie ama, a noba mine da yelee la, “A Ŋmen-yelmanna sereŋ la a ŋa.” 41Ka ba mine da yeli, “A Mɛzaaya la a ŋa.” Ka ba mine da soore, “A Mɛzaaya mɔɔ na baŋ yi la a Galili teŋɛ be? 42A gansoŋ mɔɔ ba yeli ka a Mɛzaaya na e la a Davil bale neɛ kyɛ na yi Bɛtelɛhɛm tembile na poɔ a Davil naŋ da kpeɛrɛ be?” 43Lɛ la ka wɛltaa da kpɛ a noba sogɔ a Yeezu zuiŋ. 44A noba mine da boɔrɔ la ka ba nyɔge O, kyɛ neɛzaa da ba de o nu seene O.

A Gyuumine Nembɛrɛ Da Ba Sage De a Yeezu Yɛlɛ

45Lɛ la ka a Naaŋmen die polisiri da leɛ gaa a Naaŋmen bagmaalkare ane a Faraziimine zie, ka ba da soore ba, “Bonso ka yɛ da ba nyɔge O?” 46Ka a polisiri da yeli sɔge, “Neɛzaa daŋ ba yeli yɛlɛ aŋa lɛ a dɔɔ ŋa naŋ yeli!” 47Lɛ la ka a Faraziimine da leɛ yeli, “Serɛzaa O tɔɔ wa bɛlle yɛ meŋ wɛ? 48A nembɛrɛ bee a Faraziimine kanzaa da sage de la a Yeezu yɛlɛ be? 49Kyɛ a neŋyaga bama naŋ ba baŋ a Naaŋmen begɛ nyɛ la kaa-emmo.” 50A Nikodemu na naŋ da gaa a Yeezu zie daare kaŋ kyɛ meŋ da waa a Faraziimine kaŋ da soorɛɛ la: 51“A te bege poɔ te na baŋ yeli ka neɛ le la sɛrɛɛ poɔ, kyɛ ba daŋ ko o soba sori ka o tu o noɔre yɛlɛ ka te baŋ bonna o naŋ e be?” 52Ka ba leɛ yeli, “Serɛzaa, fo meŋ yi la Galili be? Peɛre nyɛ, fo na nyɛ la ka Ŋmen-yelmanna zaa daŋ ba yi Galili teŋɛ poɔ.”

[53Lɛ la ka ba yeni yeni zaa da iri kuli o yiri.]

Naaŋmen Nɔpaalaa Gane 2013

First New Testament in Dagaare Language © The Bible Society of Ghana, 2013.

More Info | Version Index