Search form

Luk 2

A Yeezu Dɔgebo Yɛlɛ

(Mat 1:18-25)

1A bebie na poɔ a Nakpoŋ Ɔgɔtu da tere la noɔre ka ba sɛge a o paaloŋ noba zaa yoe. 2A noba yosɛge dɛndɛŋ da la a ŋa a saŋ na Kirino naŋ da waa a Siiriya gɔbena. 3A noba zaa da leɛ gaa la ba tenne poore ka ba na te sɛge ba yoe. 4A Yuzɛb meŋ da yi la a Naazɛrɛ teŋɛ naŋ be a Galili paaloŋ, a gaa Gyudiya teŋɛ kaŋ naŋ di Bɛtelɛhɛm, a Davil teŋkpoŋ, bonso, o da waa la a Davil yiri neɛ ane o bale. 5O ne Mareya da gaaɛ la ka ba na te sɔre ba. O ne a Mareya da eŋ la noɔre ka ba kuli taa, kyɛ a Mareya da taa la poɔ a seŋ dɔgebo. 6Ba naŋ da naŋ be a be la ka a Mareya dɔgebo saŋ da ta. 7Ka o da dɔge o bidɔɔ dɛndɛŋ, a pilli O ne pɛmɛ, a gaale O donne bondi gbori poɔ, zie naŋ da ba kyebe a saama kpɛzie zuiŋ.

A Pekyeemɛ Ane A Malekere Yɛlɛ

8A fɔŋ na poɔ, pekyeemɛ da kpeɛrɛ la a duoraa poɔ a guuro ba peere tensogɔ saŋ. 9Lɛ la ka a Daana maleke da wa are ba niŋesogɔ, ka a Daana veɛloŋ da puri laare ba, ka dabeɛ̃ da kpɛ ba yaga. 10Kyɛ a maleke da yeli ko ba la, “Yɛ ta zoro dabeɛ̃, yɛ nyɛ, N waana la ka N yeli yelnoore ko yɛ, yelnoore naŋ na e kyelloo kpoŋ ko a noba zaa. 11A zenɛ ŋa, ba dɔge la a yɛ Faara a Davil teŋkpoŋ poɔ, Ona la a Mɛzaaya,+ a Daana. 12A yelwulaa yɛ naŋ na nyɛ la ŋa: yɛ na nyɛ la bie ba naŋ pilli ne bipɛmɛ a gaale O donne bondi gbori poɔ.” 13A tɔntɔbaalɛ ka maleke beɛoŋ deɛ daa yi wa are ane a maleke na, ka ba puuro Naaŋmen, a yele:

14“Ka Naaŋmen nyɛ puubu a sazu tɔɔre zaa,

kyɛ ka teŋɛzu kyɛ ka banaŋ O poɔ naŋ pɛle ne nyɛ emmaaroŋ!”

15A malekere naŋ da wa bare ba kyɛ leɛ gaa tenvelaa,+ a pekyeemɛ da yeli ko la taa, “Yɛ e ka te gaa a Bɛtelɛhɛm pampana ŋa, a te nyɛ a yeli ŋa naŋ e, ka a Daana iri wuli te.” 16A lɛ la ka ba page wieouŋ zaa gaa te nyɛ Mareya ane Yuzɛb ane a bie naŋ gaŋ donne bondi gbori poɔ. 17Ba naŋ da wa nyɛ a ŋaa, ba da manne la a yɛlɛ na a maleke naŋ da yeli ko ba a kyaare ne a bie ŋa. 18Ka banaŋ zaa naŋ da woŋ a yɛlɛ a pekyeemɛ naŋ yeli ko ba nɔɛ da maa yaga. 19Kyɛ Mareya eŋ da taa la a yɛlɛ ama zaa o sukyiri poɔ a teɛrɛ. 20A pekyeemɛ da leɛ kulee la, a danna Naaŋmen kyɛ ire O yuori ane a yɛlɛ na zaa ba naŋ da woŋ kyɛ nyɛ, ka a tu a lɛ ba naŋ da yeli ko ba.

Ba Naŋ Pore Yeezu Yuori

21Beri anii naŋ da wa tɔle, a saŋ da taɛ la ka ba iri a bie dɛgre, ba da pore la O yuori ka Yeezu, a yuori na a maleke naŋ da tere kyɛ ka O ma wa ŋmaa seɛ.

Ba Naŋ De Yeezu Ko Naaŋmen A Ŋmendie Poɔ

22A saŋ naŋ da wa ta ka ba tu a maaloo tuuluŋ a seŋ lɛ a Moozul begɛ naŋ wuli, ba da taa la a Yeezu wa ne a Gyɛruzɛlɛm poɔ, ka ba de O ko a Daana 23(aŋa ba naŋ sɛge a Daana begɛ poɔ lɛ, “Bidɔɔ dɛndɛŋ zaa na waa la a Daana soobo”), 24kyɛ ka ba da tere kyɔɔtaa a seŋ lɛ a Daana nɔɛ naŋ biŋ, “Ŋmama ayi bee naŋmambilii ayi.”

25A saŋ na dɔɔ kaŋ da be la a Gyɛruzɛlɛm poɔ ka o yuori di Simeon. A dɔɔ ŋa da waa la nemmeŋɛ naŋ puoro Naaŋmen ne o poɔ zaa, a da kyɛllɛ a Izerayɛl faabo bebiri yɛlɛ kyɛ ka a Vooroŋ Soŋ da be o zie. 26A Vooroŋ Soŋ da iri wuli o la ka o koŋ kpi kyɛ te ta lɛ saŋ o nimiri naŋ na nyɛ a Daana Mɛzaaya. 27A Vooroŋ Soŋ da taa la a Simeon wa ne a Naaŋmen die poɔ, saŋ na a bie dɔgrebɔ naŋ da taa a bie wa ne ka ba wa tu ne O a tuuluŋ a seŋ lɛ a puoruu nɔɛ naŋ biŋ. 28A Simeon da de la a bie eŋ o nuuri poɔ, a kyɛ puori Naaŋmen ameseɛrɛ a yele:

29“Daana, ŋaa fo pãã bara la a fo tontonɔ ka o gɛrɛ ne emmaaroŋ,

a seŋ fo yelbiri naŋ yeli;

30bonso, a n nimie nyɛ la a fo faabo na,

31fo naŋ nare biŋ a andonɛɛ zaa niŋesogɔ,

32a e kyaane ko a Nemboore-yobo+ yɛŋ,

kyɛ e puubu ko a Izerayɛl noba.”

33A bie saa ne O ma nɔɛ da maaɛ la yaga ne a lɛ a Simeon naŋ da yeli kyaare ne a bie. 34A Simeon pãã da maale ba la, kyɛ yeli ko a O ma Mareya, “Naaŋmen iri la a bie ŋa ka ka noba yaga na le bee a iri a Izerayɛl poɔ, kyɛ na e yelwulaa ba naŋ na de ŋmeɛrɛ ne nɔkpeɛne, 35ka lɛ na e ka noba yaga poteɛrɛ sãã gbaŋgbale, kyɛ ka soɔ na kyɔge a fo meŋɛ sukyiri meŋ.”

36Ŋmen-yelmanna kaŋ yuori naŋ da di Ana, naŋ da waa a Fanuwɛl naŋ yi a Asɛ bale pɔgeyaa, meŋ da be la a be. A pɔge ŋa da korɛɛ la yaga. O da kuli la serɛ yuomo ayopoĩ kyɛ ka a serɛ kpi. 37Lɛ la ka o da leɛ pɔgekoɔre te ta yuomo lezaanaare ne anaare. O da ba yire a Naaŋmen die poɔ, kyɛ da maŋ leŋ noɔre, a puoro Naaŋmen ŋmenaa ane tensogɔ. 38A wagre na poɔ la ka o da wa, a piili puuro Naaŋmen a kyɛ manna a bie yɛlɛ korɔ banaŋ zaa naŋ da kyɛllɛ a Gyɛruzɛlɛm faabo.

Ba Naŋ Leɛ Gaa Naazɛrɛ Teŋɛ

39A Yuzɛb ne a Mareya naŋ da wa te tu a tuuluŋ zaa naŋ seŋ a Daana begɛ naŋ wuli lɛ baare, ba da leɛ kuli la a ba teŋɛ Naazɛrɛ naŋ be Galili poɔ. 40A bie da baaɛ la, a taa faŋ ane yɛŋ kyɛ ka Naaŋmen maaloo da be O zie.

Yeezu Ne O Dɔgrebɔ Naŋ Gaa Ŋmendie A Gyɛruzɛlɛm Poɔ

41Yuoni zaa poɔ a Yeezu dɔgrebɔ da maŋ gaa la Gyɛruzɛlɛm a te di a Ista tigri. 42A Yeezu naŋ da wa ta yuomo pie ne ayi, ba da gaa la a tigri a Gyɛruzɛlɛm poɔ a seŋ ba naŋ da maŋ erɛ lɛ. 43A tigri naŋ da wa di baare, ka ba da leɛ kulo, a ba bie Yeezu da zeŋ la a Gyɛruzɛlɛm poɔ kyɛ ka O saa ne O ma da ba baŋ ne a. 44Ba da teɛre ka O be la a noba poɔ ka ba zaa kyɛnɛ a sori poɔ. Ba da kyɛŋ la bebi-gbuli zaa baare kyɛ pãã da piili soorɔ O yɛlɛ a ba noba ane ba nembaŋne zie. 45Ba naŋ da ba nyɛ O, ba da leɛ gaa la a Gyɛruzɛlɛm ka ba te bɔ O. 46A beri ata puoriŋ la ka ba da nyɛ O a Naaŋmen die poɔ, ka O ne a wulwulibo laŋ zeŋ ka O kyɛllɛ ba yɛlɛ kyɛ meŋ soorɔ ba soorebie. 47Banaŋ zaa naŋ da woŋ a O yɛlɛ nɔɛ da maaɛ la yaga ne O yelbammo ane lɛ O naŋ maŋ iri a ba soorebie nɔɛ. 48A O saa ne O ma naŋ da wa nyɛ O, ba nɔɛ zaa da maaɛ la, ka O ma da soore O, “N bie, wola ka fo e te lɛ? Nyɛ! Maa ne fo saa bɔ fo la ne pɔlteɛ.” 49Ka O yeli sɔge ba, “Bonso ka yɛ yɔ boɔrɔ ma? Yɛ ba baŋ ka a seŋ ka N be N Saa yiri poɔ be?” 50Kyɛ ba da ba baŋ a yɛlɛ O naŋ yeli ko ba tɛgɛ. 51A Yeezu pãã da tu ba la gaa a Naazɛrɛ, a da sagra ba wuluu. A O ma da taa la a yɛlɛ ama zaa o teɛroŋ poɔ ne nimizeɛ. 52A Yeezu da baara la, ka O yɛŋ meŋ yɛllɛ, kyɛ ka O nyɛrɛ yuori Naaŋmen ane nensaalba zie.

Naaŋmen Nɔpaalaa Gane 2013

First New Testament in Dagaare Language © The Bible Society of Ghana, 2013.

More Info | Version Index