Search form

Luk 24

A Yeezu Kuuni Poɔ Leɛ-iruu Yɛlɛ

(Mat 28:1-10; Mak 16:1-8; Gyn 20:1-10)

1A Koseɛraa bebi-dɛndɛŋ daare, bagu-pipi saŋ, a pɔgeba da taa la a turaali ba naŋ nare a gaa ne a yaa zie. 2Ba da te nyɛ la a yaa noɔre kuuri ka ba billi bare, 3kyɛ ba naŋ da te kpɛ a yaa poɔ, ba da ba nyɛ a Daana Yeezu eŋɛ. 4Ba nɔɛ naŋ da maa ka ba bugi are la ka dɔbɔ mine bayi deɛ wa uri sãã, a wa are peɛle ba. A dɔbɔ bonsuuri da pɛle la a zaa parepare lɛ. 5Dabeɛ̃ da kpɛ la a pɔgeba yaga zaa ka ba levɔgle teŋɛ. Ka a dɔbɔ soore ba, “Bonso ka yɛ boɔrɔ nenvore kuuni poɔ? O ba kye kyɛ, O leɛ-iri la a kuuni poɔ. 6Yɛ leɛ-teɛre lɛ O naŋ da yeli ko yɛ, a saŋ na O naŋ da be a Galili poɔ, 7ka a ferɛɛ la ka ba de a Nensaala Bie eŋ a nenfaare nuuriŋ ka ba kpa O dagaraa zu, kyɛ ka a beri ata daare ka O leɛ-iri a kuuni poɔ.” 8Lɛ la ka a pɔgeba leɛ-teɛre a Yeezu yɛlɛ O naŋ da yeli. 9Ba naŋ da leɛ yi a yaa zie gaa la, ka ba te manne a yɛlɛ na zaa ko a Yeezu potuuribo pie ne yeni na ane ba kyɛlɛɛ na zaa. 10Mareya Magdalina, Yuwana, Mareya a Gyimisi ma, a laŋne a pɔgeba banaŋ zaa naŋ da poɔ ba poɔ la da manne a yɛlɛ ama ko a Yeezu potuuribo. 11Kyɛ a Yeezu potuuribo da de la a yɛlɛ ka a e pɔgeba yelfoglo, a lɛ zuiŋ ba da ba sage de. 12Kyɛ Piita da iri zo gaa la a yaa zie a te zuuni, a muuli kaa a yaa poɔ. O da nyɛ la a kũũ pɛmɛ ka a biŋ a yoŋ zie, ka o leɛ kuli ne nɔmaa ane lɛ a yɛlɛ naŋ e.

A Emmawuse Sori Yɛlɛ

(Mak 16:12-13)

13A daare na zaa, a Yeezu potuuribo mine bayi da yi gɛrɛ la teŋɛ kaŋ naŋ di Emmawuse. A teŋɛ na ne Gyɛruzɛlɛm tɔɔre ta la mɛlɛ ayopoĩ. 14Ba da kyɛnɛ la kyɛ manna a yɛlɛ zaa naŋ e a korɔ taa. 15Ba naŋ da naŋ manna a yɛlɛ la ka Yeezu meŋ kyɛŋ wa ta ba, ka ba zaa laŋ kyɛnɛ. 16Kyɛ ba niŋe da ba vɛle ka ba na baŋ ka a Yeezu la. 17Ka a Yeezu soore ba, “Boŋ yɛlɛ la ka yɛ kyɛnɛ manna a ŋaa?” Ka ba leɛ are seretete, a sãã niŋe. 18Lɛ la ka ba kaŋ yuori naŋ di Kilopa leɛ soore a Yeezu, “Fo yoŋ la saana naŋ be a Gyɛruzɛlɛm poɔ a ba baŋ a yɛlɛ naŋ e a bebie ŋa poɔ be?” 19Ka a Yeezu soore ba, “Boŋ yɛlɛ?” Ka ba yeli sɔge, “A Yeezu naŋ yi a Naazɛrɛ yɛlɛ wɛ. A dɔɔ ŋa da e la Ŋmen-yelmanna naŋ e gandaa, O tontonne poɔ ane O kannoo poɔ a Naaŋmen niŋesogɔ ane a noba zaa niŋesogɔ, 20ane lɛ a Naaŋmen bagmaalkare ane a teŋɛ nembɛrɛ naŋ da de O tere ka ba kpa O a dagaraa zu. 21Kyɛ te da teɛrɛ la ka Ona la na faa a Izerayɛl biiri. A beri ata la ŋaa a yɛlɛ ama naŋ e. 22A gaŋ a zaa, pɔgeba mine naŋ be te poɔ vɛŋɛɛ la ka te noɔre maa. Ba da gaa la a yaa zie a bagu-pipi ŋa, 23kyɛ ba naŋ da ba nyɛ a Yeezu eŋɛ a yaa poɔ, ba da leɛ wa yeli ko te la ka ba nyɛ la malekere ka ba yeli ko ba ka a Yeezu leɛ-iri la a kuuni poɔ. 24Lɛ la ka te taaba mine da gaa a yaa zie a te nyɛ ka a sereŋ waa a lɛ a pɔgeba naŋ da yeli, kyɛ ba da ba nyɛ O meŋɛ.” 25Lɛ la ka a Yeezu yeli ko ba, “Wola ka yɛ boli lɛ, kyɛ ba e nyagroŋ ka yɛ sage de a yɛlɛ zaa a Ŋmen-yelmanneba naŋ da yeli! 26A da ba seŋ ka a Mɛzaaya+ di a dɔgɛɛ ama kyɛ pãã kpɛ a O naaloŋ poɔ be?” 27O pãã da piili ne la a Moozul yelsɛgre gama poɔ yɛlɛ ane a Ŋmen-yelmanneba sɛgre gama zaa, a manne yɛlɛ zaa naŋ kyaare ne O meŋɛ a gansonne poɔ a ko ba.

28Ba naŋ da wa te peɛlɛ a teŋɛ na ba naŋ da gɛrɛ, a Yeezu da kyɛŋ de la ba weɛ aŋa O naŋ tɔlɔ gɛrɛ. 29Ka ba sɔre O a yele, “Ta gaa, e ka te zaa be a kyɛ, bonso, zie sɔgrɔ la, ka saŋ faa.” Lɛ la ka a Yeezu da tu ba kpɛ die. 30O naŋ da wa zeŋ ne ba ka ba di diibu, O da de la boroboro, a puori maale, kyɛ nyɔge ŋmaa, a de ko ba. 31Lɛ la ka ba nimie deɛ vɛle ka ba pãã baŋ ka a Yeezu la, kyɛ ka O deɛ more. 32Ka ba yele korɔ taa, “A te sukyie da ba kpɛ dire ne vũũ a saŋ na O naŋ da manna a yɛlɛ korɔ te a sori poɔ a yi a ŋmen gama poɔ.” 33Ba da iree la a paretɛloŋ na poɔ a leɛ gaa Gyɛruzɛlɛm a te nyɛ a potuuribo pie ne yeni na ka ba laŋne a ba taaba. 34Ka ba da yele, “A Daana sereŋ leɛ-iri la a yi a kuuni poɔ. O de la O meŋɛ wuli Saamon!” 35Lɛ la ka a sokyɛnemɛ da manne a yɛlɛ na zaa naŋ da e a sori poɔ ko a potuuribo a kyaare ne lɛ O naŋ da wa ŋmaa a boroboro ka ba niŋe pãã vɛle ka ba baŋ ka a Yeezu la.

Yeezu Naŋ De O Meŋɛ Wuli A Potuuribo

(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Gyn 20:19-23; Tom 1:6-8)

36Ba naŋ da naŋ manna a yɛlɛ la ka Yeezu meŋɛ la lɛ deɛ wa are a ba sogɔŋ, a yeli ko ba, “Ka maaroŋ be yɛ zie.” 37Ba pɔlle da teɛɛ la ka ba miine yaga zaa, ka ba da teɛre ka nenseɛ la ka ba nyɛ. 38Ka Yeezu da soore ba, “Bonso ka yɛ zoro dabeɛ̃ kyɛ ka bonnoo be yɛ teɛroŋ poɔ? 39Yɛ kaa nyɛ a N nuuri ane a N gbɛɛ, a baŋ ka maa meŋɛ sereŋ la. Yɛ seene ma nyɛ; nenseɛ ba taa eŋnɛne ane kɔbɔ aŋa N naŋ taa lɛ.” 40Kyɛ O naŋ wa yeli a lɛ baare la ka O da wuli ba a O nuuri ane O gbɛɛ. 41Ba naŋ da naŋ kyellɛ ne noɔ, a kyɛ bonnɔ a ba teɛroŋ poɔ la so ka Yeezu da soore ba, “Yɛ ba taa bonzaa kyɛ a na di be?” 42Ba da de la zoma ba naŋ ɔnne ko a Yeezu, 43ka O de ɔɔ a ba niŋesogɔ.

44Lɛ la ka O da yeli ko ba, “A N yelbie N naŋ da yeli ko yɛ saŋ na N naŋ da naŋ be a yɛ zie la lɛ; ka a yɛlɛ zaa ba naŋ sɛge kyaare ne ma a Moozul sɛgre gane poɔ ane a Ŋmen-yelmanneba sɛgre gama poɔ ane a yiele gane poɔ na nyɛ la eebo.” 45O pãã da vɛle la ba yɛŋ ka ba baŋ a ŋmen gane poɔ yɛlɛ velaa, 46kyɛ ka O da yeli ko ba, “A lɛ la ka ba sɛge ka a Mɛzaaya na nyɛ la dɔgɛɛ kyɛ leɛ-iri a kuuni poɔ a beri ata daare. 47Ba na piili la a Gyɛruzɛlɛm poɔ a moɔlɔ korɔ a tendaa nemboorɔ zaa ka ba leɛ ba eebo kyɛ nyɛ yelbebe sudi a Yeezu yuori eŋɛ. 48Yɛnee la a yɛlɛ ama danseɛ deme. 49Kyɛ yɛ nyɛ, N na e la ka bonna N Saa naŋ da eŋ noɔre ka O na tere la wa yɛ zie. Azuiŋ yɛ kpeɛrɛ a Gyɛruzɛlɛm poɔ a te ta saŋ na yɛ naŋ nyɛ a Vooroŋ Soŋ kpeɛ̃õ yi sazu.”

A Yeezu Tenvelaa Leɛ Duobu Yɛlɛ

(Mak 16:19-20; Tom 1:9-11)

50O pãã da taa ba la yi ne, a gaa te ta Bɛtani, a zɛge O nuuri a maale ba. 51O naŋ da naŋ maala ba, O da gyɛŋ yi la ba poɔ ka ba wa de O do ne tenvelaa+ 52Ba da puori O la ne emmo kyɛ leɛ gaa a Gyɛruzɛlɛm ane kyelloo kpoŋ, 53a da te be a Naaŋmen die poɔ a puuro Naaŋmen tegitegilɛ.

Naaŋmen Nɔpaalaa Gane 2013

First New Testament in Dagaare Language © The Bible Society of Ghana, 2013.

More Info | Version Index