Search form

Luk 4

A Yeezu Enyaabo Yɛlɛ

(Mat 4:1-11; Mak 1:12-13)

1Yeezu da paale ne la a Vooroŋ Soŋ, O naŋ da yi a Gyɔɔdan baa poɔ la ka a Vooroŋ Soŋ da taa O te kpɛ ne wɛgyɛŋ poɔ. 2Be la ka a sebɛlbɛllɛ da te e O nyɛ beri lezaayi. O da ba di bonzaa a bebie na zaa poɔ, kyɛ O naŋ da wa te baare, kɔŋ da kpɛ O la yaga. 3A sebɛlbɛllɛ da yeli ko O la, “Ka fõõ sereŋ waa Naaŋmen Bie, e ka a kuuri ŋa leɛ boroboro.” 4Ka Yeezu leɛ yeli sɔge o, “Ba sɛgɛɛ la, ‘Bondiraa yoŋ naane guolo nensaala.’ ”

5Lɛ la ka a sebɛlbɛllɛ da taa O daadaalɛ te do ne zie naŋ zɛge do a te wuli O a tendaa naaloŋ zaa, 6kyɛ yeli ko O, “N na de la a puubu ane a kpeɛ̃õ ŋa zaa ko fo, bonso, ba de a la ko ma, ka N meŋ na toɔ̃ de a ko neɛzaa N poɔ naŋ pɛle ne. 7Ka fooŋ na gbi dumo puori ma, a zaa na e la fo soobo.” 8Ka Yeezu yeli sɔge o, “Ba sɛgɛɛ la,

‘Puoro a Daana a fo Naaŋmen,

kyɛ tonɔ korɔ O yoŋ tɛgɛ.’ ”

9Lɛ la ka a sebɛlbɛllɛ da la taa O gaa ne Gyɛruzɛlɛm, a te do ne O a Naaŋmen die peɛzu, a yeli ko O, “Ka fõõ wa waa Naaŋmen Bie, yi a kyɛ ɛge kyinni, 10bonso, ba sɛgɛɛ la:

‘Naaŋmen na toŋ la O malekere fo zuiŋ,

ka ba gu fo,’

11kyɛ la sɛge:

‘Ba na sogi nyɔge fo la eŋ ba nuuri poɔ,

ka fo gbɛre na ta wa ŋmɛ kuuri.’ ”

12Ka Yeezu yeli sɔge o, “Ba yelee la, ‘Ta e a fo Daana fo Naaŋmen nyɛ.’ ” 13A sebɛlbɛllɛ naŋ da e a o bammo zaa baare, o da bare la a Yeezu kyɛ gaa, a te kyɛllɛ saŋ na o naŋ na la nyɛ vuo.

Yeezu Naŋ Piili O Toma A Galili Paaloŋ Poɔ

(Mat 4:12-17; Mak 1:14-15)

14A Yeezu pãã da paale ne la a Vooroŋ Soŋ kpeɛ̃õ, a da leɛ gaa a Galili paaloŋ, ka a O yɛlɛ da yaare a paaloŋ zaa poɔ. 15O da piili kanna la a noba a ba puoruuderi poore, ka neɛzaa da puuro O.

Ba Naŋ Zagre Yeezu A Naazɛrɛ Poɔ

(Mat 13:53-58; Mak 6:1-6)

16A Yeezu naŋ da wa a Naazɛrɛ teŋɛ poɔ, be O naŋ baa, O da gaa kpɛ la a puoruudie poɔ a pɛnnoo bebiri daare, a seŋ O naŋ da maŋ erɛ lɛ. O da iri arɛɛ la ka O sɔre, 17ka ba de a Ŋmen-yelmanna Azaaya gansɛgraa ko O. O da yuo la a gane, a nyɛ zie na ba naŋ sɛge:

18“A Daana Vooroŋ sigi ma la,

bonso, O sɔ ma la ne kããsoŋ

ka N moɔle a Ŋmen-yelnoore ko a nembaalba.

O toŋ ma la ka N moɔle a faabo yɛlɛ ko a gbaŋgbaare

kyɛ vɛŋ ka zɔnne nimie yuo,

a e ka noba ba naŋ dɔgrɔ so bamenne,

19a kyɛ moɔle a yuoni na a Daana naŋ na maale a O noba.”

20O da nyɔge la a gane pɔge kyɛ de ko a puoruudie tontonɔ, kyɛ te zeŋ. A noba zaa naŋ da be a puoruudie poɔ da yage la ba nimie kaara ne O. 21Lɛ la ka O da piili yele korɔ ba, “A gansoŋ ŋa yɛlɛ N naŋ sɔre ka yɛ woŋ nyɛ la eebo a zenɛ.” 22A noba zaa da pore la O yosoŋ kyɛ ka ba nɔɛ zaa da maa ane a yelveɛle naŋ yi O noɔreŋ, ka ba yeli, “A Yuzɛb bidɔɔ mɔɔ naane a ŋa be?” 23Ka Yeezu yeli ko ba, “A ba e bonnoo ka yɛ na lɔɔ la a sekpɔgre ŋa ko ma, ‘Tegetegrɛ, saŋ fo meŋɛ!’ Kyɛ naŋ yeli, ‘Toŋ a fo toŋkpeɛne a fo teŋɛ kyɛ meŋ aŋa lɛ te naŋ woŋ ka fo da toŋɛɛ la a Kapanum teŋɛ poɔ.’ ” 24Ka Yeezu yeli, “Serɛzaa ka N yele korɔ yɛ, Ŋmen-yelmanna zaa ba kyebe ka ba sage de o yɛlɛ o meŋɛ teŋɛ poɔ. 25Kyɛ a yelmeŋɛ la ŋa, pɔg-kɔbɔ yaga da be la a Izerayɛl poɔ a Elaagya saŋ, a saŋ na a ware naŋ da le yuomo ata ane kyuuri ayoɔbo, ka kɔŋ kpoŋ da le a teŋɛ na zaa poɔ. 26Kyɛ ba da ba toŋ Elaagya ka o gaa a pɔg-kɔbɔ bama kanzaa zie, ka a pɔgekoɔre na naŋ be a Zarefa, a Sedɔŋ paaloŋ poɔ yoŋ naane. 27Kɔŋkɔnne yaga meŋ da be la a Izerayɛl teŋɛ poɔ, a Ŋmen-yelmanna Eliisa saŋ na, kyɛ kanzaa da ba nyɛ sammo, ka Neeman naŋ yi a Seeriya paaloŋ yoŋ naane.” 28A banaŋ zaa naŋ da be a puoruudie poɔ naŋ da woŋ a ŋaa, ba suuri da iree la yaga. 29Ka ba da vaa-iri a digi a Yeezu yi ne a teŋɛ poɔ, a taa O te do ne taŋ wogi kaŋ, ba teŋɛ naŋ are o zu, a na te daa O lɔɔ. 30Kyɛ O da kyɛŋ tu la a ba poɔ a yi te gɛrɛ.

Dɔɔ Kaŋ Naŋ Da Taa Sefaa Yɛlɛ

(Mak 1:21-28)

31A Yeezu da sigi gaa la Kapanum, teŋkpoŋ kaŋ naŋ be Galili paaloŋ, a da te kanna noba a pɛnnoo bebiri daare. 32A noba zaa nɔɛ da maaɛ la ne a O kannoo, bonso, O da kanna la ne kpeɛ̃õ. 33Dɔɔ kaŋ da be la a puoruudie poɔ a da taa sefaare. O da ŋmɛ la kpɛlle ne kɔkɔkpeɛŋaa, a yele: 34“Naŋ bare te! Yeezu naŋ yi Naazɛrɛ, boŋ ka fo boɔrɔ ka fo e te? Fo waɛ la ka fo sãã te be? N baŋ la neɛ na fo naŋ waa. Fõõ la a Naaŋmen Nensoŋ na.” 35Ka Yeezu tanne o a yele, “Bare gɔnne kyɛ wa yi be a dɔɔ eŋɛ!” A sefaa naŋ da wa zeɛ a dɔɔ lɔɔ teŋɛ a ba niŋesogɔ, o da wa yie la, kyɛ da ba ko a dɔɔ woloŋ zaa. 36A noba zaa nɔɛ da maaɛ la ka ba da yele korɔ taa, “Boŋ yelbie la ama? O deɛ maŋ tanne la a sefaare ne faŋ ane kpeɛ̃õ ka a deɛ wa yi!” 37Ka a Yeezu yɛlɛ da piili yaara a paaloŋ ziiri zaa poɔ.

Yeezu Naŋ Da Saŋ Noba Saamon Yiri Poɔ

(Mat 8:14-17; Mak 1:29-34)

38Yeezu naŋ da wa yi a puoruudie poɔ, O da gaa la Saamon yiri. A Saamon deɛmpɔge da beɛrɛ la ne entol-faa ka ba da yeli ko Yeezu. 39Lɛ la ka Yeezu te are o zie a kyɛ tanne a entoloŋ, ka o deɛ bare o. Ka a pɔge deɛ iri a daadaalɛ a piili ka o kaa ba zie.

40A ŋmenaa naŋ da wa te kpeɛrɛ, banaŋ zaa naŋ da taa noba ka ba beɛrɛ baaloŋ boorɔ zaa, da taa ba la wa ne O zie, ka O de O nu pare ba yeni yeni zaa zu, a saŋ ba. 41Sefaare meŋ da yi la noba enneŋ, a kyeerɛ yele, “Fõõ la a Naaŋmen Bie!” Kyɛ Yeezu da tanne a la, a da ba sage ka a yeli yɛlɛ, bonso, a da baŋ ka Ona la a Mɛzaaya.+

Yeezu Naŋ Kanna Noba A Puoruuderi Poore

(Mak 1:35-39)

42Zie naŋ da wa te nyaa, Yeezu da yi gaa la zie kaŋ a te be a be O yoŋ. Neŋyaga da yɔ boɔrɔ O la, kyɛ ba naŋ da wa te nyɛ O, ba da boɔrɔ ka ba pigi O sori ka O na ta bare ba kyɛ gaa. 43Kyɛ ka O da yeli ko ba, “A ferɛɛ la ka N moɔle a Naaŋmen naaloŋ yelnoore ko a tenne anaŋ meŋ; bonso, a lɛ zuiŋ la ka ba toŋ ma.” 44Lɛ la ka O pãã da naŋ yɔ moɔlɔ a yelbiri a puoruuderi poore a Gyudiya paaloŋ poɔ.

Naaŋmen Nɔpaalaa Gane 2013

First New Testament in Dagaare Language © The Bible Society of Ghana, 2013.

More Info | Version Index