Search form

Mak 12

Wɛkaareba Naŋ Taa Potuo Sekpɔgre

(Mat 21:33-46; Luk 20:9-19)

1Lɛ la ka a Yeezu da piili lɔɔrɔ sekpɔgɔ korɔ a noba, “Dɔɔ kaŋ la da kɔ weɛ a sɛle dããteere o poɔ, a mele o zaa gyeere kyɛ mɛ dãã maaloo zie a o poɔ. O da mɛ la guguribo zemmo zie a be, kyɛ pãã da de a weɛ ko noba mine ka ba kaara kyɛ ka o gaa paaloŋ kaŋ. 2A tewɔmɔ pɔroo saŋ naŋ da wa ta, o da toŋ la o gbaŋgbaa kaŋ ka o gaa a wɛkaareba zie ka ba pɔre o deme tere ka o taa wa ko o. 3Ka a wɛkaareba da nyɔge o la ŋmɛ, kyɛ bare o ka o leɛ gaa ne nuzaglaa. 4Ka a weɛ soba laboreŋ toŋ a gbaŋgbaa kaŋ a wɛkaareba zie, ka ba da la nyɔge o meŋ a ŋmɛ o zu puo kyɛ to o zoma. 5Lɛ la ka a weɛ soba la toŋ a gbaŋgbaa kaŋ, ka ba da te nyɔge ona eŋ ko. A lɛ ka o da toŋ gbaŋgbaare yaga, ka ba nyɔge ba mine ŋmɛ kyɛ ko ba mine meŋ. 6A weɛ soba da naŋ taa la neŋyenaa kaŋ, a o poyɛŋ bie. A baaraa zaa o da toŋ o la, a yele, ‘Ba na ko la a n bidɔɔ gyeremɛ.’ 7Kyɛ a wɛkaareba bama naŋ da wa nyɛ a bie la ka ba da yeli ko taa, ‘A gbandire la a ŋa; yɛ wa ka te ko o kyɛ de a o gbandiruŋ+ boma.’ 8Lɛ la ka ba nyɔge o a ko kyɛ de o yi ne a weɛ poɔ a te lɔɔ bare. 9Wola pãã ka a weɛ soba na e a wɛkaareba ŋa? O na wa ko la a wɛkaareba bama, kyɛ de a weɛ ko neŋyobo. 10Yɛ mɔɔ daŋ ba sɔre a gansoŋ poɔ nyɛ be:

‘A kuuri na a mɛmeɛrebɛ naŋ zagre bare,

la leɛ a yiri pare kuuri.

11A Daana tontonne la,

a e la nɔmaa ko te te niŋesogɔŋ’?”

12A noba naŋ da wa kyɛlle baŋ ka bana la ka O lɔɔ a sekpɔgre ŋa kyaara ne, ba da boɔrɔ la ka ba nyɔge O, kyɛ ba da zoro la a nembeɛoŋ dabeɛ̃. Azuiŋ ka ba da bare O kyɛ te gɛrɛ.

Zuyɔɔ Yɛlɛ

(Mat 22:15-22; Luk 20:20-26)

13Lɛ la ka ba da toŋ a Faraziimine ane a Hɛrɔde noba mine ka ba gaa a Yeezu zie a te gyenne nyɔge O a O yelyelii poɔ. 14Ka ba da wa soore O, “Wulwullo, te baŋ ka fo waa la nemmeŋɛ, a ba zoro neɛzaa, bonso, fo ba ogro; kyɛ kanna a noba Naaŋmen sori ne yelmeŋɛ. A tu la sori ka te yɔɔrɔ te zuyɔɔ korɔ a Naa Siiza bee a ba seŋ? 15Te yɔɔ bee te ta yɔɔ?” Kyɛ Yeezu naŋ da baŋ a ba gagarre yɛlɛ zuiŋ, O da soore ba la, “Bonso ka yɛ boɔrɔ ka yɛ e ma nyɛ? Yɛ iri warbiri wa ne ka N nyɛ.” 16Lɛ la ka ba da iri a warbiri kaŋ wa ko O. Ka O pãã da soore ba, “Nembuo zu ane o yuori la be a warbiri zu?” Ka ba yeli sɔge, “A Naa Siiza la.” 17Lɛ la ka a Yeezu yeli ko ba, “Yɛ de boma naŋ e Naa Siiza soobo a ko a Naa Siiza, kyɛ de boma naŋ e Naaŋmen soobo meŋ ko Naaŋmen.” Ka ba nɔɛ zaa da maa ne a O yɛlɛ.

A Kuuni Poɔ Leɛ-iruu Yɛlɛ

(Mat 22:23-33; Luk 20:27-40)

18A Sadusii noba mine naŋ da maŋ yele ka kuuni poɔ leɛ-iruu kyebe da wa la a Yeezu zie, a da wa soore O a yele: 19“Wulwullo, Moozul da sɛge la noɔre ŋa ko te, ‘Ka dɔɔ wa kpi kyɛ bare o pɔge, kyɛ ba taa bie, a o yɔɔ na de la a pɔgekoɔre dɔge ne biiri ko a o yɔɔ naŋ kpi.’ 20Yɔɔmine bayopoi la da bebe, ka a ba kpoŋ soba da de pɔge a ba taa bie ne o kyɛ kpi, 21ka a ba bayi soba na meŋ de a pɔge, kyɛ meŋ kpi ka o ba taa bie ne o, ka a ba bata soba meŋ de o, ka a la waa lɛ o meŋ zie. 22A yɔɔmine bayopoi bama kanzaa ne a pɔgɔ da ba dɔge bie kyɛ ka ba zaa kpi. A baaraa zaa a pɔge meŋ da kpie la. 23A kuuni poɔ leɛ-iruu saŋ, a bama buo soba pɔge na la a pɔge ŋa, ba zaa naŋ pãã da de o?”

24Ka a Yeezu yeli ko ba, “Yɛ naŋ ba baŋ a Naaŋmen gansoŋ yɛlɛ kyɛ bee a baŋ a Naaŋmen kpeɛ̃õ naane so ka yɛ tuli be? 25Bonso, ka a kuuni wa leɛ-iri, ba koŋ la derɛ pɔgeba bee a kulo serebɛ kyɛ ba na waa ŋa malekere naŋ be tenvelaa+ poɔ. 26A kuuni naŋ na leɛ-iri yɛlɛ yɛ naŋ yele, yɛ mɔɔ ba sɔre a Moozul gane poɔ, a tuu naŋ da dire vũũ yɛlɛ, lɛnɛɛ Naaŋmen naŋ da yeli ko o, ‘Maa la a Aboraham Naaŋmen, a Aziki Naaŋmen ane a Gyekɔb Naaŋmen’? 27O ba waa kuuni Naaŋmen, kyɛ O waa la voba Naaŋmen; yɛ sereŋ tulee la.”

A Naaŋmen Nɔ-dɛndɛŋ Soba

(Mat 22:34-40; Luk 10:25-28)

28A Naaŋmen begɛ wulwullo kaŋ naŋ da wa are peɛle a woŋ ka ba ŋmeɛrɛ nɔkpeɛne ne taa, kyɛ nyɛ ka a Yeezu da yeli sɔge ba velaa lɛ, o da soore O la, “A Naaŋmen nɔɛ buo soba la a dɛndɛŋ soba?” 29Ka a Yeezu yeli sɔge, “A dɛndɛŋ soba la, ‘Kyɛlle woŋ, Izerayɛl: a Daana te Naaŋmen, e la Naaŋmen yeni yoŋ; 30nɔŋ a Daana fo Naaŋmen ne fo sukyiri zaa, ane fo seɛ zaa, ane fo yɛŋ zaa, ane fo faŋ zaa.’ 31A ayi soba meŋ la ŋa, ‘Nɔŋ fo tɔ a seŋ fo meŋɛ.’ Noɔre zaa ba kyebe naŋ la gaŋ a nɔɛ ama.” 32Lɛ la ka a Naaŋmen begɛ wulwullo yeli ko O, “Fo yeli la yelmeŋɛ, Wulwullo; yelmeŋɛ la ka fo yeli ka ‘O waa la yeni, a yi O puoriŋ kanzaa ba la kyebe’; 33kyɛ ‘nɔŋ O ne fo sukyiri zaa, ane fo bammo zaa, ane fo faŋ zaa, kyɛ nɔŋ fo tɔ a seŋ fo meŋɛ’; a ama la taa tɔnɔ kpoŋ a gaŋ maale-kondi bagre+ ane bagmaale zaa.” 34A Yeezu naŋ wa nyɛ ka a dɔɔ yeli sɔge la velaa, O da yeli ko o la, “Fo ba waa tɔɔre ne a Naaŋmen naaloŋ.” A ŋaa puoriŋ, neɛzaa da ba la sage soore O soorebiri zaa.

Ba Naŋ Soore Kyaare Ne A Davil Bidɔɔ Yɛlɛ

(Mat 22:41-46; Luk 20:41-44)

35A Yeezu naŋ da naŋ kyɛnɛ kanna a noba a Naaŋmen die poɔ la ka O da yeli, “Wola ka a Naaŋmen bege wulwulibo na baŋ yeli ka a Mɛzaaya+ waa la Davil bidɔɔ? 36Davil meŋɛ da tu la a Vooroŋ Soŋ zie, kyɛ yeli:

‘A Daana Naaŋmen da yeli ko la a N Daana,

“Zeŋ a N nuduluŋ seŋ,

te ta lɛ saŋ N naŋ na biŋ fo dɔndɔnne fo gbɛɛ puliŋ.” ’

37Davil meŋɛ da boɔlɔ O la o Daana; a zuiŋ wola ka a Mɛzaaya na baŋ la e a Davil bie?” A nembeɛoŋ da kyɛllɛ la a Yeezu yɛlɛ ne popeɛloŋ.

Yeezu Naŋ Zagre A Naaŋmen Begɛ Wulwulibo Yɛlɛ

(Mat 23:1-36; Luk 20:45-47)

38A Yeezu naŋ da kanna a noba la ka O yeli, “Yɛ gu yɛmenne velaa a Naaŋmen bege wulwulibo zie, ba nɔŋ ka ba maŋ su kpar-wogri yɔ yoɔrɔ ne, a nɔŋ ka noba puoro ba ane emmo a dare poore, 39a nɔŋ ka ba maŋ zeŋ a dakog-veɛle zu a puoruuderi poore; a nɔŋ ka ba zenɛ a nembɛrɛ zeŋ ziiri tige ziiri! 40Ba maŋ di la nɔkpog-boma a fa pɔg-kɔbɔ yie, kyɛ puoro puor-wogri ka noba na nyɛ. Ba dɔgroŋ na waa la kpoŋ yaga.”

A Kopɔge Kyɔɔtaare Teroo Yɛlɛ

(Luk 21:1-4)

41A Yeezu da zeŋ tori la a Naaŋmen die libie emmo zie kyɛ kaara lɛ a nembeɛoŋ naŋ da eŋnɛ a libie. Bondaanema yaga da eŋnɛ la libi-yaga. 42Pɔgekɔ-nandaana kaŋ meŋ da wa eŋ la warbie ayi naŋ lantaa e kobo. 43Lɛ la ka a Yeezu da boɔle O potuuribo, a yeli ko ba, “Yelmeŋɛ ka N yele korɔ yɛ, a pɔgekɔ-nandaana ŋa eŋ gaŋ la banaŋ zaa naŋ eŋnɛ a ba libie. 44Bonso, ba zaa bondaanoŋ poɔ la ka ba da tere, kyɛ a pɔgekoɔre ŋa ne o nandaanoŋ zaa, tere la o bondiraa zaa ane bonzaa o naŋ da taa.”

Naaŋmen Nɔpaalaa Gane 2013

First New Testament in Dagaare Language © The Bible Society of Ghana, 2013.

More Info | Version Index