Search form

Mat 16

Noba Naŋ Boɔrɔ Ka Yeezu Toŋ Toŋkpeɛne Ka Ba Nyɛ

(Mak 8:11-13; Luk 12:54-56)

1A Faraziimine ane a Sadusiimine da wa la a Yeezu zie, ba naŋ da boɔrɔ ka ba e o nyɛ la so ka ba da yeli ka O e yelmannaa naŋ yi tenvelaa+ wuli ba. 2Ka O yeli sɔge ba, “Zimaane saŋ, yɛ maŋ yeli la, ‘A zie na soma la, bonso, a saluoni moɔɛ la.’ 3Ka baguo saŋ meŋ, ka yɛ yeli, ‘Sakpoŋ na wa la, bonso, a saluoni mɔrɔ la.’ Yɛ baŋ la lɛ yɛ naŋ maŋ toɔ̃ kaa a saluoni a baŋ bon naŋ na e, kyɛ pãã kontoɔ̃ kaa a baŋ a bebie ŋa yelwulii. 4A zenɛ noba yelbe-erebɛ ane noba naŋ ba zoro Naaŋmen la boɔrɔ yelmannaa ka ba nyɛ, kyɛ ba koŋ nyɛ yelmannaa zaa, ka a Gyona yelmannaa naane.” Lɛ la ka O da bare ba kyɛ gaa.

A Faraziimine Ane A Sadusiimine Wulfaare Yɛlɛ

(Mak 8:14-21)

5A potuuribo naŋ da wa ta a mane konkoori na kaŋ, ba da innee la ka ba de boroboro. 6Yeezu da yeli ko ba la, “Yɛ gu yɛmenne velaa a baŋ ne a Faraziimine ane a Sadusiimine gagarre yɛlɛ.” 7Ka a potuuribo da leɛ yeli ko taa, “Te naŋ ba taa boroboro la so ka o yeli a ŋaa.” 8Kyɛ a Yeezu naŋ da baŋ bonna ba naŋ yele la ka O yeli, “Yɛnee yelde-fẽẽ deme, bonso ka yɛ yele yɛ naŋ ba taa boroboro yɛlɛ? 9Yɛ naŋ ba baŋ a tɛgɛ be? Yɛ ba teɛre a boroboro anuu N naŋ da de ko a noba turi anuu, ane pɛre awola yɛ naŋ da wuo a boŋkpaa ka a pa? 10Bee a boroboro ayopoĩ N naŋ da de ko noba turi anaare, pɛre awola la ka yɛ da wuo? 11Bonso ka yɛ ba toɔ̃ baŋ ka boroboro yɛlɛnaane ka N yele? Yɛ gu yɛmenne a Faraziimine ane a Sadusiimine gagarre yɛlɛ!” 12Lɛ la ka ba pãã da baŋ ka a Yeezu da ba yeli ko ba ka ba baŋ ne a boroboro dããbelɛ yɛlɛ, kyɛ ba guuro bamenne velaa a yi a Faraziimine ane a Sadusiimine wuluu.

Piita Naŋ Yeli Kyaare Ne Neɛ Yeezu Naŋ Waa

(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21)

13A Yeezu naŋ da wa te kpɛ Sezaareya Filipae teŋɛ paaloŋ, O da soore la a O potuuribo, “A noba yeli ka nembuo la a Nensaala Bie?” 14Ka ba yeli, “Ba mine yeli ka Gyɔɔn Bati la, ka ba mine ka fo waa la Elaagya, ka ba mine meŋ naŋ yeli ka fo waa la Gyɛremaaya, bee a Ŋmen-yelmanneba na kaŋ.” 15Ka a Yeezu leɛ soore ba, “Kyɛ yɛ meŋ yeli ka nembuo la ma?” 16Ka Saamon Piita yeli sɔge, “Fõõ la a Mɛzaaya,+ a Naaŋmen-vore Bidɔɔ.” 17Ka Yeezu yeli ko o, “Fo nyɛ la maaloo, Saamon, Gyona bidɔɔ! Bonso, eŋgane ane zẽẽ naane wuli fo a yeli ŋa tɛgɛ, kyɛ N Saa naŋ be tenvelaa poɔ la wuli fo. 18Maa yele korɔ fo, fõõ la Piita,+ kyɛ a piiri ŋa zu la ka N na mɛ a N puoruu laŋne, ka Dazugovũũ kpeɛ̃õ zaa kontoɔ̃ o. 19N na ko fo la a tenvelaa naaloŋ safobie, bonna zaa fo naŋ na leŋ a teŋɛzu kyɛ, ba na leŋ o la a tenvelaa poɔ, bonzaa meŋ fo naŋ na lori a teŋɛzu kyɛ ba na lori o la a tenvelaa poɔ.” 20A Yeezu pãã da kpãã la a potuuribo ka ba ta wa yele korɔ neɛzaa ka Ona la a Mɛzaaya.

Yeezu Naŋ Yeli O Kũũ Ane O Leɛ-iruu Yɛlɛ

(Mak 8:31—9:1; Luk 9:22-27)

21A yi a lɛ saŋ gɛrɛ, Yeezu da piili yele la weliweli korɔ a O potuuribo, ka feroo la ka O gaa Gyɛruzɛlɛm, a te nyɛ dɔgɛɛ yaga a nembɛrɛ ane a Naaŋmen bagmaalkare ane a Naaŋmen bege wulwulibo nuuri poɔ, ka ba ko O, kyɛ a beri ata daare ka O leɛ-iri yi a kũũ poɔ. 22Lɛ la ka Piita boɔle a Yeezu tage yi ne a noba poɔ a te nyare O zu a yele, “Daana! Naaŋmen ta sage ka a e a lɛ. Ka a yeli ŋa daŋ ta pɔge fo zaa.” 23Ka a Yeezu leɛ yeli ko a Piita, “Tage yi be N zie, Setaana! Fo waa la begraa N zie, bonso, fo ba de fo teɛroŋ eŋ Naaŋmen boma eŋɛ, kyɛ fo de eŋ la nensaala boma eŋɛ.”

A Dagaraa Ne Meŋɛ Zagroo Yɛlɛ

24Lɛ la ka a Yeezu da yeli ko a O potuuribo, “Ka neɛzaa wa boɔrɔ ka o tuuro ma, o daŋ zagre o meŋɛ yɛlɛ bare, kyɛ de o dagaraa tuo tuuro ne ma. 25Bonso, banaŋ zaa naŋ boɔrɔ ka ba faa ba nyɔvoɛ na wɛ la. Kyɛ banaŋ zaa meŋ naŋ sage ka ba kɔŋ ba nyɔvoɛ N zuiŋ, ba na nyɛ la ba nyɔvoɛ. 26Boŋ tɔnɔ ka ba na nyɛ ka ba naŋ so a tendaa zaa kyɛ ba taa nyɔvore? Bee boŋ ka ba na toɔ̃ de tɛgɛ ne ba nyɔvoɛ?”

27“A Nensaala Bie ne O malekere na wa la a O Saa veɛloŋ poɔ. A pãã wa ko neɛzaa san-yɔɔ a seŋ lɛ o naŋ toŋ. 28Yelmeŋɛ ka N yele korɔ yɛ, yɛ mine be la kyɛ a naŋ koŋ kpi sɛre, kyɛ nyɛ a Nensaala Bie ka O waana ne O naaloŋ.”

Naaŋmen Nɔpaalaa Gane 2013

First New Testament in Dagaare Language © The Bible Society of Ghana, 2013.

More Info | Version Index