Search form

Mat 18

Neŋkponnoŋ Yɛlɛ

(Mak 9:33-37; Luk 9:46-48)

1A saŋ na poɔ, a potuuribo da wa la Yeezu zie a wa soore O, “A tenvelaa+ naaloŋ poɔ, nembuo la ba zaa poɔ neŋkpoŋ?” 2O da boɔle la bibile kaŋ, a e ka o are ba sogɔŋ, 3kyɛ ka O yeli, “Yelmeŋɛ ka N yele korɔ yɛ, ka yɛnee ba leɛ waa ŋa bibiiri, yɛ koŋ baŋ kpɛ a tenvelaa naaloŋ poɔ. 4Soba na zaa naŋ sigri o meŋɛ aŋa a bibile ŋa, la a neŋkpoŋ a tenvelaa naaloŋ poɔ. 5Soba na zaa naŋ de a bie ŋa tɔ saanoŋ N yuori zuiŋ, maa la ka o soba de saanoŋ.”

Enyaabo Naŋ Na Baŋ Vɛŋ Ka Neɛ E Yelbieri

(Mak 9:42-48; Luk 17:1-2)

6“Ka yɛ kanzaa yelfaare wa vɛŋ ka a bibiiri bama kanzaa naŋ sage de N yɛlɛ wa ŋmɛ gbɛre le, a da na seɛ la ka ba de neɛre kuuri leŋ o soba kɔkɔreŋ, a daa o lɔɔ eŋ mane poɔ ka o nyu koɔ̃ kpi. 7Andonɛɛ, yɛ yuori la we, a gbɛŋmɛ le boma zuiŋ! A ferɛɛ la ka gbɛŋmɛ leebu saŋ wa, kyɛ soba na zaa zie a naŋ na tu kyɛ wa yuori la we!”

8“Ka fo nu bee fo gbɛre wa vɛŋ ka fo ŋmeɛrɛ gbɛɛ lere, kyɛ o ŋmaa lɔɔ bare! Ka fõõ taa nuyeni bee gbɛyeni kpɛ ne nyɔvore poɔ, a naŋ seɛ ka ba de fo zaa gbuli lɔɔ eŋ vũũ naŋ dire a ba kpiire poɔ. 9Ka fo nimiri wa vɛŋ ka fo ŋmeɛrɛ gbɛɛ lere, nyɔge o logi iri bare. A na seɛ la yaga ka fõõ taa nimi-yeni kpɛ ne nyɔvore poɔ a gaŋ ka fo taa nimie ayi te kpɛ ne dazugovũũ poɔ.”

A Peroo Naŋ Bɔre Sekpɔgre

10“Yɛ gu yɛ menne velaa a ta wa gyegre a bibiiri bama kanzaa. N yele korɔ yɛ la, a bibiiri malekere maŋ nyɛrɛ la a N Saa naŋ be tenvelaa poɔ niŋe tegitegilɛ. 11[A Nensaala Bie waɛ la ka O faa banaŋ naŋ bɔre.] 12Wola ka yɛ teɛre? Ka pekyeenɛ taa peere kɔɔ ka kaŋ bɔre, o koŋ bare a lezaanaare ne pie ne awae na a tanne zu kyɛ gaa te bɔ a onaŋ naŋ bɔre be? 13Ka o naŋ wa gaa te bɔ nyɛ o, serɛzaa, maa yeli yɛ, o poɔ na pɛle la yaga ne o a gaŋ a lezaanaare ne pie ne awae na naŋ ba bɔre. 14Azuiŋ a ba e yɛ Saa naŋ be tenvelaa poɔ poboɔbo ka a bibiiri bama kanzaa na bɔre.”

Taaba Wuluu Yɛlɛ

15“Ka a puoruu laŋne neɛ kanzaa wa e yeli kaŋ sãã fo poɔ, gaa ka fo ne o yoŋ te zeŋ ka fo wuli o fo posaanaa. Ka o naŋ wa sage saanaa, fo faa o la. 16Kyɛ ka o naŋ ba wa de a fo wuluu, bɔ neŋyeni, bee noba bayi poɔ fo eŋɛ. Ka noba bayi bee noba bata wa di danseɛ kyaare ne a fo yɛlɛ, lɛ ka a fo yɛlɛ na taa yelmeŋɛ. 17Ka o naŋ wa zagre ka o kyɛlle ba yɛlɛ, te yeli ko a puoruu laŋne deme. Ka o naŋ wa zagre ka o kyɛlle woŋ a puoruu laŋne deme yɛlɛ, yɛ de o ka o waa ŋa Nemboore-yuo bee zuyɔɔ-derɛ. 18Serɛzaa ka N yele korɔ yɛ, bonna zaa yɛ naŋ leŋ a teŋɛzu kyɛ, ba na leŋ o la a tenvelaa poɔ, kyɛ bonna zaa meŋ yɛ naŋ lori a teŋɛzu, ba na lori o la a tenvelaa poɔ. 19Laboreŋ, yelmeŋɛ ka N yele korɔ yɛ, ka yɛ bayi wa laŋ noɔre a sɔre bonzaa a teŋɛzu kyɛ, a N Saa naŋ be tenvelaa poɔ na e ko yɛ la. 20Bonso, zie na noba bayi bee noba bata naŋ lantaa N yuori eŋɛ, N be la ba sogɔŋ.”

Sudi Yɛlɛ

21Lɛ la ka Piita da wa soore O, “Daana, ka a puoruu laŋne neɛ kaŋ wa e ma yelfaa, gbɛre bowola ka N na di suuri ko o? Gbɛre boyopoi be?” 22Ka a Yeezu yeli ko o, “A ba e ka fo di suuri gbɛre boyopoi yoŋ, kyɛ maa yele korɔ fo, di suuri ko o gbɛre lezaata ne pie ane ayopoĩ, gbɛre boyopoi.”

Tontonɔ Naŋ Zagre Ka O Di Suuri Ko O Tɔ Sekpɔgre

23“A ŋaa zuiŋ, a tenvelaa naaloŋ na baŋ de manne seŋ ŋa naa kaŋ naŋ da boɔrɔ ka o sɛgre o libi-yɛlɛ ne o gbaŋgbaare. 24O naŋ wa piili peɛrɛ ba, ba da taa la a gbaŋgbaa kaŋ naŋ di o warbie turi pie sane wa ne o zie; 25o naŋ da kontoɔ̃ yɔɔ a sane zuiŋ, a o daana da tere la noɔre ka ba koɔre a gbaŋgbaa a laŋne o pɔge ne o biiri ane o boma zaa a wa yɔɔ ne a sane. 26Lɛ la ka a gbaŋgbaa da le gbi dumo o niŋeŋ, a yele, ‘Di kannyiri ne ma, N na yɔɔ la a fo sane zaa.’ 27Kyɛ o naŋ da zo o nyonono zuiŋ, a gbaŋgbaa ŋa daana da bare la a sane ko o, kyɛ e ka o gɛrɛ. 28Kyɛ a gbaŋgbaa ŋa ne o zu naŋ da wa yi gɛrɛ la ka o te nyɛ o sandire kaŋ naŋ e o gbaŋgba-tɔ, a di o warbie kɔɔ sane. Ka o te nyɔge o, a feere o kɔkɔreŋ, a yele, ‘Yɔɔ a sane fo naŋ di.’ 29Lɛ la ka a o gbaŋgba-tɔ na da le gbi dumo a sɔre o, ‘Di kannyiri ko ma, N na yɔɔ fo la.’ 30Kyɛ ka o da zagre, kyɛ de o te lɔɔ eŋ nempagdie poɔ a na te ta saŋ na o naŋ na toɔ̃ yɔɔ a sane. 31A o gbaŋgba-taaba naŋ da wa nyɛ a lɛ, ba poore da sããɛ la yaga, ka ba gaa te yeli ko a ba daana yɛlɛ na zaa naŋ da e. 32Lɛ la ka a o daana boɔle o a yeli ko o, ‘Fõõ gbaŋgba-potuo soba ŋa! N da vɛŋ la n sane fo naŋ di ko fo, fo naŋ da sɔre ma zuiŋ. 33Fo meŋ da kontoɔ̃ zo a fo gbaŋgba-tɔ ŋa nyonono, aŋa N naŋ da zo a fo nyonono lɛ be?’ 34Kyɛ a o daana suuri iruu poɔ la ka o da de a gbaŋgbaa ŋa tere ka ba dɔgre o a te ta saŋ na o naŋ na toɔ̃ yɔɔ a sane zaa. 35A lɛ la ka N Saa naŋ be a tenvelaa poɔ meŋ na e ko yɛ kanzaa, ka yɛnee ba dire suuri korɔ yɛ yɔɔmine ane yɛ yɔɔpuuli ne yɛ sukyie zaa.”

Naaŋmen Nɔpaalaa Gane 2013

First New Testament in Dagaare Language © The Bible Society of Ghana, 2013.

More Info | Version Index