Search form

Mat 22

Pɔgebeɛle Tigri Sekpɔgre

(Luk 14:15-24)

1A Yeezu da la maaleŋ lɔɔ la sekpɔgɔ a ko ba, a yele: 2“A tenvelaa+ naaloŋ na baŋ de manne ne la naa kaŋ naŋ maale o bidɔɔ pɔgebeɛle tigri. 3O da toŋ la o gbaŋgbaare ka ba te boɔle a banaŋ ba naŋ tomboɔle ka ba wa a pɔgebeɛle tigri. Kyɛ ka ba da zagre ka ba wa. 4Ka a naa laboreŋ toŋ o gbaŋgbaare mine, a yele, ‘Yɛ gaa te yeli ko a noba na te naŋ tomboɔle na, ka N nare la n bondirii baare. N ko la n naadɛɛ ane n naabilkããne, ka a yɛlɛ zaa nare baare; ba wa a pɔgebeɛle tigri.’ 5Kyɛ ka a noba ba de a naa yɛlɛ ne nimizeɛ kyɛ da te gɛrɛ, ka kaŋ te gɛrɛ o weɛ, ka kaŋ meŋ gaa o yɛroŋ zie, 6kyɛ ka ba kyɛlɛɛ na nyɔge a naa gbaŋgbaare a dɔgre, kyɛ ko ba. 7A naa suuri da iree la yaga, ka o toŋ o sogyɛre ka ba te ko a neŋkooreba na, kyɛ nyege ba teŋkpoŋ. 8Lɛ la ka o pãã yeli ko a o gbaŋgbaare, ‘A pɔgebeɛle tigri eŋ nare baarɛɛ la, kyɛ a noba te naŋ tomboɔle ba seŋ ne a diibu. 9Azuiŋ yɛ yi gaa a sobɛrɛ zu, a te boɔle neɛzaa yɛ naŋ nyɛ ka ba wa a pɔgebeɛle tigri.’ 10A gbaŋgbaare bama da yi gaa la a sobɛrɛ zu a te boɔle neɛzaa ba naŋ da nyɛ, nemmenne ane nenfaare zaa, ka a tigri die da pa ne saama.”

11“Kyɛ a naa naŋ da wa kpɛ a die ka o nyɛ a saama, o da nyɛ la dɔɔ kaŋ a be ka o ba su a pɔgde tigri kparoo, 12ka o soore o, ‘N ba, wola ka fo e kpɛ a kyɛ, kyɛ ba su a pɔgde tigri kparoo?’ Ka a dɔɔ ba taa yelzaa na yeli. 13Lɛ la ka a naa yeli ko a tontonema, ‘Yɛ leŋ o nuuri ane o gbɛɛ, a zɛle o lɔɔ eŋ yeŋ lige poɔ, zie na konni ane nyemɛ nyeroo naŋ na be.’ 14Bonso ba boɔle la neŋyaga, kyɛ kaa-iri nembelaa.”

Zuyɔɔ Yɛlɛ

(Mak 12:13-17; Luk 20:20-26)

15Lɛ la ka a Faraziimine da gaa lantaa a bo kyaare ne lɛ ba naŋ na tu a bɛre nyɔge a Yeezu O yelyelii poɔ. 16Azuiŋ, ba da toŋ la ba potuuribo ane Hɛrɔde noba mine a Yeezu zie a yele, “Wulwullo, te baŋ ka fo waa la nemmeŋɛ, a wullo a Naaŋmen sori ne yelmeŋɛ, a ba zoro neɛ kanzaa bonso, fo ba ogro. 17Pãã yeli ko te lɛ fo naŋ teɛre. A tu la sori ka te yɔɔrɔ te zuyɔɔ korɔ a Naa Siiza bee a ba seŋ?” 18Kyɛ a Yeezu naŋ da baŋ a ba teɛroŋ faa yɛlɛ la ka O da yeli, “Bonso ka yɛ boɔrɔ ka yɛ e ma nyɛ, yɛnee bampuori-kombampoɔ mine? 19Yɛ wuli ma a warbiri yɛ naŋ maŋ de yɔɔ ne a zuyɔɔ.” Ka a noba da de ko O. 20Lɛ la ka O soore ba, “Nembuo zu ne o yuori la be a warbiri eŋɛ?” 21Ka ba yeli sɔge, “A Naa Siiza la.” Ka a Yeezu pãã yeli ko ba, “Yɛ de boma naŋ e a Naa Siiza soobo a ko a Naa Siiza, kyɛ de boma naŋ e Naaŋmen soobo meŋ ko Naaŋmen.” 22Ba naŋ da wa woŋ a ŋaa ba nɔɛ da maaɛ la, ka ba bare O kyɛ te gɛrɛ.

Kuuni Poɔ Leɛ-iruu Yɛlɛ

(Mak 12:18-27; Luk 20:27-40)

23A bebiri na zaa daare, a Sadusiimine da wa la a Yeezu zie, a wa yele ka kuuni poɔ leɛ-iruu kyebe; a da soore O soorebiri, a yele: 24“Wulwullo, Moozul da yelee la, ‘Ka dɔɔ ba dɔge bie ne o pɔge kyɛ kpi, a o yɔɔ na de la a pɔgekoɔre dɔge ne biiri ko a o yɔɔ.’ 25Yɔɔmine bayopoi da be la te poɔ, ka a ba kpoŋ soba da de pɔge a ba taa bie kyɛ kpi, a kyɛ bare a pɔgekoɔre ko o yɔɔ. 26Ka a bayi soba da de a pɔgekoɔre, a meŋ da ba dɔge bie ne o kyɛ kpi; ka a e a lɛ a bata soba meŋ zie, a te ta a bayopoi soba. 27A baaraa zaa, a pɔge meŋ da kpie la. 28A kuuni leɛ-iruu poɔ, a ba buo soba pɔge na la a pɔge ŋa? Ba zaa naŋ pãã da de o.”

29Ka a Yeezu yeli sɔge ba, “Yɛ tulee la, bonso, yɛ ba baŋ a ŋmen gane yelbie, bee a baŋ a Naaŋmen kpeɛ̃õ naŋ seŋ lɛ. 30Bonso a kuuni leɛ-iruu poɔ, serkuli ane pɔgde koŋ kyebe, a noba na waa ŋa malekere naŋ be tenvelaa poɔ. 31A kyaare ne a kuuni poɔ leɛ-iruu yɛlɛ, yɛ ba sɔre a yeli na Naaŋmen naŋ yeli ko yɛ be? 32‘Maa la a Aboraham Naaŋmen, a Aziki Naaŋmen, ane a Gyekɔb Naaŋmen’? O ba e kuuni Naaŋmen, O waa la voba Naaŋmen.” 33A nembeɛoŋ naŋ da woŋ a O wuluu, nɔmaa da kpɛ ba la yaga.

A Naaŋmen Nɔɛ Zaa Poɔ Nɔkpoŋ

(Mak 12:28-34; Luk 10:25-28)

34A Faraziimine naŋ da woŋ ka Yeezu eɛɛ la ka a Sadusiimine nɔɛ da kpɛ kpore, ba da laŋ la taa, 35ka ba kaŋ naŋ waa bege baŋna+ , soore O soorebiri a na e O nyɛ. 36“Wulwullo, a noɔre buo la e kpoŋ a Naaŋmen begɛ poɔ?” 37Ka O yeli ko o, “ ‘Nɔŋ a Daana fo Naaŋmen ne fo poɔ zaa, ane fo seɛ zaa, ane fo yɛŋ zaa.’ 38A ŋa la a nɔɛ zaa poɔ nɔkpoŋ, kyɛ la waa a dɛndɛŋ soba. 39A ayi soba meŋ waa ŋa a dɛndɛŋ soba, ‘Nɔŋ fo tɔ a seŋ fo meŋɛ.’ 40A nɔɛ ama ayi zu la ka a Naaŋmen begɛ zaa ane a Ŋmen-yelmanneba wuluu dɔgle.”

Ba Naŋ Soore Kyaare Ne A Davil Bidɔɔ Yɛlɛ

(Mak 12:35-37; Luk 20:41-44)

41A Faraziimine naŋ da wa lantaa, a Yeezu da soore ba la soorebiri ŋa: 42“Wola ka yɛ teɛre kyaare ne a Mɛzaaya+ yɛlɛ? Nembuo bie la?” Ka ba yeli ko O, “Davil bie la.” 43Ka a Yeezu la soore ba, “Ka boŋ pãã so ka a Vooroŋ Soŋ wuli a Davil ka o boɔle O Daana, a yele,

44‘A Daana Naaŋmen da yeli ko la N Daana,

“Zeŋ a N nuduluŋ seŋ,

te ta lɛ saŋ N naŋ na biŋ a fo dɔndɔnne fo gbɛɛ puliŋ.” ’?

45Ka a Davil pãã da boɔle O Daana, wola ka O pãã na la e waa o bie?” 46Neɛzaa da ba toɔ̃ yeli yelbiri zaa sɔge a Yeezu, kyɛ a yi a lɛ daare a gɛrɛ, neɛzaa da ba la sage ŋmɛ nyaa kyɛ soore O yeli zaa.

Naaŋmen Nɔpaalaa Gane 2013

First New Testament in Dagaare Language © The Bible Society of Ghana, 2013.

More Info | Version Index