Search form

Mat 5

Yeezu Naŋ Kanne Noba Taŋzu

(Luk 6:20-23)

1A Yeezu naŋ da wa nyɛ a neŋyaga, O da do la taŋ kaŋ zu; O naŋ da wa te zeŋ baare, a O potuuribo da wa la O zie. 2Lɛ la ka O da piili kanna ba, a yele:

3“Banaŋ naŋ dire naŋ a Naaŋmen puoruu eŋɛ nyɛ la maaloo, bonso, bana la so a tenvelaa+ naaloŋ.

4“Banaŋ naŋ kono nyɛ la maaloo, bonso, Naaŋmen na maa la ba suuri.

5“Banaŋ naŋ waa sumaaroŋ deme nyɛ la maaloo, bonso, ba na nyɛ la a teŋɛ na Naaŋmen naŋ eŋ noɔre ka O na ko ba la.

6“Banaŋ yelmennoŋ kɔŋ ane kɔnnyuuri naŋ kpɛ nyɛ la maaloo, bonso, bana la na nyɛ ba bomboɔre zaa.

7“Banaŋ naŋ zoro nembaaloŋ nyɛ la maaloo, bonso, Naaŋmen na zo la ba meŋ nembaaloŋ.

8“Banaŋ naŋ taa sukyiri peɛle nyɛ la maaloo, bonso, bana la na nyɛ Naaŋmen.

9“Banaŋ naŋ boɔrɔ ka maaroŋ be noba zie nyɛ la maaloo, bonso, bana la ka ba na boɔlɔ Naaŋmen biiri.

10“Banaŋ ba naŋ dɔgrɔ, ba naŋ e nemmenne zuiŋ nyɛ la maaloo, bonso, bana la na so a tenvelaa naaloŋ.

11“Banaŋ noba naŋ toorɔ, a dɔgrɔ ba, kyɛ derɛ yelfa-boorɔ zaa duoro ba, a ŋmaara zirii dɔglɔ ba N zuiŋ nyɛ la maaloo. 12Yɛ kyellɛ, kyɛ taa popeɛloŋ, bonso, yɛ san-yɔɔ waa la kpoŋ a tenvelaa poɔ. A lɛ ne o zu la ka ba da dɔgre a Ŋmen-yelmanneba na naŋ da de yɛ weɛ.

Nyɛnnoo Ane Veɛloŋ Yɛlɛ

(Mak 9:50; Luk 14:34-35)

13Yɛnee la a teŋɛzu nyɛnnoo, kyɛ ka a nyɛnnoo noɔŋ wa yi, wola ka ba na e ka a leɛ noma? A ba la taa tɔnɔ, see ka ba de lɔɔ bare yeŋeŋ ka ba neɛrɛ ne gbɛɛ.

14Yɛnee la a teŋɛzu veɛloŋ. Teŋkpoŋ naŋ are taŋzu koŋ baŋ sɔgle. 15Neɛzaa koŋ kyɔŋ fentelɛ a la de laa vɔgle pɔge, kyɛ o maŋ de dɔgle la fentel-daa zu ka o kyaane zie ko a die deme zaa. 16A lɛ ne o zu, yɛ vɛŋ ka yɛ veɛloŋ kyaana yɛ taaba zie ka ba na nyɛ a yɛ tonveɛle kyɛ de puubu ko a yɛ Saa naŋ be tenvelaa poɔ.

A Naaŋmen Begɛ Ane A Ŋmen-yelmanneba Sɛgre Yɛlɛ

17“Yɛ ta teɛrɛ ka N waɛ la ka N wa iri a Naaŋmen begɛ ane a Ŋmen-yelmanneba wuluu lɔɔ bare. N ba wa ka N iri a bare, kyɛ N waɛ la ka N vɛŋ ka a tu a tuubu. 18Yelmeŋɛ zaa la ka N yele korɔ yɛ, sazu ne teŋɛ daŋ na baare la, kyɛ yelbi-yenaa zaa koŋ yi a begɛ poɔ a bɔre, kyɛ te ta a saŋ a yɛlɛ zaa naŋ na e baare. 19Azuiŋ, soba na zaa naŋ na zagre a Naaŋmen nɔɛ yelbi-bile ŋa kanzaa, a wullo o taaba meŋ ka ba erɛ a lɛ, na waa la a tenvelaa naaloŋ noba zaa nembile soba. Kyɛ soba na zaa meŋ naŋ sagra N nɔɛ, a wullo o taaba meŋ a lɛ, o na waa la neŋkpoŋ a tenvelaa naaloŋ poɔ. 20Maa yele korɔ yɛ, ka yɛ yelmennoŋ ba wa zuo a Naaŋmen bege wulwulibo ane a Faraziimine, yɛ daŋ koŋ kpɛ a tenvelaa naaloŋ poɔ.

Suuri Yɛlɛ

(Luk 12:57-59)

21“Yɛ woŋee la ka ba da yeli ko la a dakoroŋ noba, ‘Ta ko neɛ’; kyɛ ‘onaŋ soba zaa naŋ wa ko neɛ, ba na di la o sɛrɛɛ.’ 22Kyɛ maa meŋ yele korɔ yɛ la, ka neɛzaa suuri wa iri ne o yɔɔ bee o yɔɔpuulee, a seŋ ka ba di o sɛrɛɛ. Ka fõõ wa to fo yɔɔ bee fo yɔɔpuulee, a seŋ ka ba zeŋ ne fo nembɛrɛ niŋesogɔ. Ka fõõ boɔle fo tɔsoba, ‘Neŋlaane ŋa’, a seŋ ka ba de fo lɔɔ eŋ dazugovũũ poɔ. 23Azuiŋ, ka fõõ wa taa kyɔɔtaa waana ne Naaŋmen zie kyɛ wa leɛ-teɛre baŋ ka fo ne fo tɔsoba taa la saanaa, 24bare a fo kyɔɔtaa a Naaŋmen bagmaalkuuri niŋeŋ kyɛ daŋ gaa ka fo ne a fo tɔsoba na te maale taa sɛre, kyɛ ka fo pãã leɛ wa tere a fo kyɔɔtaa. 25Vɛŋ ka fo ne neɛ naŋ taa yelbawontaa leɛ maale taa wieouŋ lɛ, ka yɛnee naŋ wa be a sobiriŋ gɛrɛ a sɛrɛɛdiibu zie. Ka lɛnaane o na te de fo la ko a sɛredire, ka a sɛredire meŋ leɛ de fo ko a polisiri ka ba de fo lɔɔ eŋ nempage die poɔ. 26Yelmeŋɛ ka N yele korɔ fo, fo koŋ yi a nempagdie poɔ, te ta lɛ saŋ fo naŋ yɔɔ a sane zaa baare.

Peɛ̃mo Toma Yɛlɛ

27Yɛ woŋee la ka ba da yeli, ‘Ta gaŋ ne fo tɔ pɔge bee serɛ.’ 28Kyɛ maa yele korɔ yɛ la, ka neɛzaa wa kaa pɔge ne peɛ̃mo vɔlaa, o soba gaŋ ne o la o sukyiri poɔ. 29Ka fo duluŋ nimiri wa vɛŋ ka fo e yelbieri, nyɔge o logri iri lɔɔ bare. Ka fõõ taa nimi-yeni anaŋ seɛ fo naŋ taa nimie ayi kyɛ ka fo endaa zaa te kpɛ dazugovũũ poɔ. 30Ka fo nuduluŋ wa vɛŋ ka fo e yelbieri, kyɛ o ŋmaa lɔɔ bare; a seɛɛ la yaga zaa ka fo kɔŋ fo eŋɛ zie kaŋ, a gaŋ ka ba de a fo zaa gbole lɔɔ eŋ dazugovũũ poɔ.

Kultaa Baroo Yɛlɛ

(Mat 19:9; Mak 10:11-12; Luk 16:18)

31“Ba da yelee la meŋ, ‘Dɔɔ zaa naŋ wa boɔrɔ ka o bare o pɔge, a seŋɛɛ la ka o sɛge pɔg-bare gane ko o kyɛ bare o.’ 32Kyɛ maa yele korɔ yɛ la ka ka neɛzaa wa bare o pɔge, ka a ba e moɔrɔ yɛlɛ zuiŋ, o soba vɛŋɛɛ la ka a pɔge toŋ moɔrɔ toma. Dɔɔ zaa meŋ naŋ de pɔge o serɛ naŋ bare meŋ toŋ la moɔrɔ toma.

Noɔre Emmo Yɛlɛ

33“Laboriŋ, yɛ woŋee la ka ba da yeli ko la a dakoroŋ noba, ‘Yɛ ta wa poɔrɔ pɔ-zirii, kyɛ yɛ maŋ iri a pɔɛ zaa yɛ naŋ pɔ ko a Daana.’ 34Kyɛ maa yele korɔ yɛ la, ‘Yɛ ta wa poɔrɔ togitogi zaa. Yɛ ta wa poɔrɔ sazu, bonso, o e la Naaŋmen nakogi, 35bee a poɔrɔ a teŋɛ, bonso, o meŋ waa la a Naaŋmen gbɛɛ-bimmu zie. Yɛ ta wa poɔrɔ Gyɛruzɛlɛm meŋ, bonso, a Nakpoŋ teŋkpoŋ la a be. 36Yɛ ta wa poɔrɔ yɛ zuri, bonso, yɛ kontoɔ̃ e ka a yɛ zukɔɔloŋ kanzaa pɛle bee a sɔɔ. 37Yɛ vɛŋ ka yɛ yelbie waa, ‘Õõ, Õõ’ bee ‘Ai, Ai.’ A ama puoriŋ, yeli zaa yɛ naŋ wa yele dɔglɔ yi la a sebɛlbɛllɛ zie.’

Taaba Sane Yaabo Yɛlɛ

(Luk 6:29-30)

38Yɛ woŋee la ka ba da yeli, ‘Ka neɛŋ wa iri fo nimiri ka fo meŋ iri o meŋ nimiri, bee ka ka neɛŋ wa kɔɔ fo nyenee, meŋ kɔɔ o meŋ nyenee.’ 39Kyɛ maa yele korɔ yɛ la: Ta yɔɔ neɛ naŋ e fo faa ne faaloŋ. Kyɛ ka neɛ wa va fo duluŋ lampɛgreŋ, leɛ a gɔɔ meŋ ko o ka o fale; 40ka neɛzaa wa boɔrɔ ka o sɛ fo naayiri poɔ, a de fo kparbile, de a fo kpar-kpoŋ meŋ ko o poɔ. 41Ka neɛzaa meŋ wa fere fo ka fo tuo o boma kyɛŋ ne mɛle yeni, tuo kyɛŋ ne mɛlɛ ayi. 42Yɛ maŋ ko neɛzaa naŋ sɔre bon yɛ zie. Yɛ ta wa mɔŋnɔ neɛ naŋ boɔrɔ pɛmmo yɛ zie.

Dɔndɔnne Nɔmmo Yɛlɛ

(Luk 6:27-28, 32-36)

43“Yɛ da woŋee la ka ba yeli, ‘Nɔŋ fo tɔsoba, kyɛ kyiiri fo dɔndɔmɔ.’ 44Kyɛ maa yele korɔ yɛ, yɛ nɔŋ yɛ dɔndɔnne, a puoro korɔ banaŋ naŋ dɔgrɔ yɛ, 45ka yɛ na toɔ̃ waa a yɛ Saa naŋ be tenvelaa poɔ biiri. Bonso, ona la maŋ e ka ŋmenaa puri eŋ a nenfaare ane a nemmenne; a kyɛ e ka saa mi eŋ a nemmenne ane a nenfaare zaa. 46Ka yɛneŋ nɔŋ a banaŋ naŋ nɔŋ yɛ yoŋ, boŋ tɔnɔ ka yɛ na nyɛ? A zuyɔɔ-derebɛ meŋ gba nɔnɔ la ba nɔneba wɛ! 47Ka yɛneŋ puoro yɛ yɔɔmine ane yɛ yɔɔpuuli yoŋ, boŋ yeli kpoŋ la ka yɛ erɛ gaŋ yɛ taaba? A Nemboore-yobo+ meŋ ba maŋ erɛ a lɛ be? 48Azuiŋ yɛ e noba naŋ tori aŋa a yɛ Saa naŋ be tenvelaa poɔ naŋ tori lɛ.”

Naaŋmen Nɔpaalaa Gane 2013

First New Testament in Dagaare Language © The Bible Society of Ghana, 2013.

More Info | Version Index