Search form

Tu Gimet 1:11

11“Sikam a taga Galilea,” kagi de, “bakit égsina kam san sina a te tangad ta langet? Ti Jesus éy kaya dén ta langet. Pero ta esa a panahun éy sumoli man dén se siya,” kagi de. “Ey késoli na éy kona be to nipaketa moy diya to niontok na.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index