Search form

Tu Gimet 1:13

13Diden ya éy de Pedro, Juan, Santiago, Andres, Pelipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago a anak ni Alpeo, ti Simon a metapang, sakay ti Hudas a anak ni Santiago. Nagsoli dén side to kuwarto ta ontok no bile a tinulusan de ta Jerusalem.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index