Search form

Tu Gimet 1:15

Tu Kalewas Ni Judas

15Nadid, nakalipas i sénganya a aldew, éy nagpisan dén i meadu a méniwala ni Jesus. Manga sandaan éy ta duwapulu side. Ey tinumaknég ti Pedro ta harap dia a mégkagi dide.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index