Search form

Tu Gimet 1:2

2a hanggan to aldew a niontok na ta langet. Pero bagu siya inumontok, éy nibilin na pa du lélake a pinili na a apostol na. Hinatulan na side ta pamag-itan na kapangyarian na Banal a Espiritu na Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index