Search form

Tu Gimet 1:21-22

21-22“Kanya nadid,” kagi ni Pedro, “éy dapat kitam a magpile ta kalewas ni Hudas, monda te kaguman kame a magpatunay a nabuhay dén ti Panginoon Jesus. Kailangan éy pilién tam i esa du kaguman me sapul to péngkuyoyog dikame ni Jesus, sapul to nipangbinyag diya ni Juan a hanggan éwan siya inumontok ta langet.”

23Nadid, pékabati de ni Pedro ta éya, éy namili side ta éduwa a lélake: ti Matias sakay ti Hose (i palayaw ni Hose éy ti Barsabas Hustu).

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index