Search form

Tu Gimet 1:4

4Habang kakaguman de pabi siya, éy nibilin na dide a “Diyan kam pa huméhektat ta Jerusalem,” kagi na, “éngˈwan uhayén moy pa tu nipangako Nama ko, a kinagi ko dén dikam tungkul ta Espiritu na Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index