Search form

Tu Gimet 1:6

To Kéontok Ni Jesus Ta Langet

6To esa a aldew, a kapisan de ti Jesus, éy kinagi de diya, a “Anya wade, Panginoon? Panahun wade dén nadid a mapaibut mo du mégmayor dikame a dayuan, monda libri man dén i banuwan na Israel?”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index