Search form

Tu Gimet 1:8

8Pero sikam, ta kéogsad dikam na Banal a Espiritu, éy égse dén dikam i kapangyarian na Diyos. Tulos magpatunay kam diyakén ta Jerusalem, sakay ta Hudea, sakay ta Samaria, a hanggan ta buu a mundu.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index