Search form

Tu Gimet 10

Ti Pedro Sakay Ti Kornelio

1Nadid, ta Sesarea éy te esa a sundalu a éwan Judeo, a ti Kornelio i ngahen naa. Kapitan siya na gurupu na sundalu a Italiyano. 2Mékidiyos siya a lélake, a méniwala side a mététena ta Diyos. Pero éwan de tukoy ti Jesus. Ugali na a méngatéd du Judeo a mahirap, sakay palagi siya a ménalangin ta Diyos. 3To esa a aldew, a alas tres tu bilag, éy te anghel a gébwat ta Diyos a pinumeta ni Kornelio. Sinomdép tu anghel, a kinagi na diya, a “Kornelio.” 4Ey ti Kornelio, linumameng siya a méganteng a tahod, a kinagi na, a “Anya, Amo?” Ey kinagi no anghel, a “Nabati dén na Diyos, Kornelio, tu panalangin mo, sakay tinandaan na be tu kagbi mo du mahirap. 5-6Kanya nadid, Kornelio,” kagi na, “éy te lélake ta Hope a ti Simon Pedro, a tinumulos siya ta bile no Simon a esa, a méglinis ta katat, a i bile dia éy égse ta digdig na diget. Ey nadid siko, Kornelio,” kagi no anghel, “éy pauwet mo siya.” 7Nadid, kéhektat no anghel, éy dinulawan ni Kornelio du utusan na a éduwa, sakay tu badigad na a sundalu, a mékidiyos be. 8Ey nibaheta na dide i nanyaria diya, sakay pinaglakad na side ta Hope.

9Nadid, to kagagabian na éya, éy adene dén du étélo a utusan ta Hope. Ey to tanghali, éy sinumangkay ti Pedro to atép no bile a manalangin. (Tu atép no bile éy pantay.) 10To pénalangin na éy mégalép siya. Habang méglutu pabi side ta kanén na, éy naketa ti Pedro ta himala. 11Te koman i tagenép ti Pedro, a mineta na a binumukas i langet, sakay te koman i dikél a manta a iyétostos de ta lutaa, a te igut tu épat a iskina na. 12I lasén naa éy meadu a kalakalase a hayup, sakay ulag, sakay manok. Diden ya éy bawal a kanén na Judeo. 13Ey nabati nadid ni Pedro i boses a kinagi na, a “Nay, Pedro, alapén mo dén. Bunon mo side, sakay kanén mo dén.” 14Pero “Ewan, Panginoon,” kagi ni Pedro, “bawal ina side a kanén me.” 15Ey kinagi man dén no boses, a “Diyan mo kagin a bawal tu kagi na Diyos a mahusay.” 16Pentélo a beses a nanyari i éya, sakay inapén tu manta a dikél ta langet.

17Nadid, mégisip ti Pedro éng anya i kahulugina na éya a nanyari, éy dinumemét dén du étélo a utusan ni Kornelio, a nagpakelagip side éng ahe tu bile ni Simon. Te taknég side nadid to harap no bile, 18sakay nipakelagip de éng tinumulos ta éya ti Simon Pedro. 19Ey ti Pedro, égse pabi siya to atép a mégisip, éy kinagi diya na Espiritu na Diyos, a “Entan mo, Pedro, te étélo a lélake ta sidung a mégahayok diko. 20Umogsad ka dén, Pedro, sakay diyan ka magalanganin a kumuyog dide, da sakén ngani dén i nagpaangea dide ta éye diko.” 21Kanya inumogsad ti Pedro, a kinagi na du lélake, a “Sakén ti Simon Pedro. Anya i gustu moya?” 22Ey kinagi de, a “Pinaange kame se ni Kapitan Kornelio a manguwet diko. Siya éy mahusay a lélake a mékidiyos,” kagi de, “sakay iyégalang siya na étanan a Judeo. Ey nadid éy inutusan siya no esa a anghel a nipauwet na ka, monda mabati na i kagi mua diya.” 23Nadid, pékabati ni Pedro ta éya, éy pinatulos na side to bile.

Nadid, to kagagabian na, éy hinumektat side, a kaguman de ti Pedro. Sakay kinumuyog be i sénganya a Judeo a méniwala ni Jesus. 24Ey to kagagabian na éya, éy dinumemét dén side ta Sesarea. Ey naguhay ti Kornelio dide. Sakay égse be to bile na du tétotop na, sakay du kékadimoy na, da inakit na side a umange sa a maguhay dide. 25Nadid, kédemét ni Pedro to bile, éy linumuhud ti Korneilo diya a sumamba diya. 26Pero ti Pedro, éy pinaégkat na, a kinagi na, a “Soh, diyan ka sina mégkona. Tolayék san a kapareho mo.” 27Ey tulos side a néguhon a sinomdép to bile. Ey késdép de, éy mineta ni Pedro i meadu a napisan sa a tolay a éwan Judeo. 28Ey kinagi ni Pedro dide, a “Tukoy moy dén a bawal i Judeo a mékiagum ta éwan Judeo, ayun ta rilihiyon me. Pero nikagi diyakén na Diyos a diyan ko ibilang a medukés i maski anya a kalase a tolay. 29Kanya,” kagi ni Pedro, “to nipanguwet moy diyakén éy éwanék inumidél. Ey nadid, kagi moy éng bakit nipauweték moy.”

30Nadid, kinagi ni Kornelio, a “To ikaépat a aldew, a alas tres i bilag, éy nanalanginék ta bile miae. Ey bigla a te taknég ta harap kua i lélake a méngislap i badu naa. 31‘Kornelio,’ kagi na, ‘nabati dén na Diyos tu panalangin mo sakay tinandaan na be tu kagbi mo du mahirap.’ 32Tulos inutusanék na a pauwet ta ka ta Hope, Pedro. Sakay kinagi na be diyakén a égse ka to bile ni Simon a méglinis ta katat, ta digdig kan na diget. 33Kanya nipauwet ta ka agad,” kagi ni Kornelio, “éy salamat, da inumange kam dén se. Ey nadid, éy meta dén na Diyos a kéye kitam dén se, monda baten me éng anya i nibilina diko na Panginoon.”

Tu Kagi Ni Pedro Du Ewan Judeo

34Nadid, pékabati ni Pedro to kinagi ni Kornelio, éy kinagi na dide, a “Tukoy ko dén nadid a maski bale éwan Judeo éy gustu na Diyos, 35sakay tanggapén na i tolay na maski ahe a lahe, éng méganteng side diya, sakay éng gumamet side ta mahusay. 36Ey sikam,” kagi ni Pedro, “éy nabaheta moy wade dén tu kagi na Diyos du Judeo, da nipahayag na dén i Mahusay a Baheta a tungkul ta pégkasundu dahil to gimet ni Jesu Cristo. Siya i Panginoon ta étanan. 37I éya a baheta, éy minepahayag dén ta buu a Hudea. Nagsapul i éya a nanyari ta Galilea, to pégtoldu ni Juan tungkul ta pégbinyag. 38I kagin kua éy tungkul ni Jesus a taga Nasaret. Nipagkaluub diya na Diyos i Banal a Espiritu sakay ta kapangyarian. Maski ahe i inangayan naa, éy nagimet siya ta mahusay, sakay pinahusay na du tolay a linoko ni Satanas; da kaguman siya na Diyos. 39Sikame i sistigua ta étanan a ginimet na ta banuwan na Judeo, sakay ta Jerusalem. Kona man sa éy binunu de siya to kudos. 40Pero binuhay siya na Diyos to ikatélo a aldew, tulos pinumeta ti Jesus du tolay. 41Pero éwan siya pinumeta ta étanan a tolay, éngˈwan sikame san a pinili dén na Diyos a mégpatunay diya. Sakay kaguman na kame be a néngan to nikabuhay na dén. 42Inutusan na kame,” kagi ni Pedro, “a magpahayag diya ta tolay, a siya i pinilia na Diyos a maghukum ta tolay a minate, sakay ta tolay a buhay. 43Siya i nikékagia na étanan a purupeta to péngipahayag de a maski ti ésiya i méniwalaa diya éy pagpasensiyaan side na Diyos ta kasalanan de, dahil ta kapangyarian ni Jesus.”

Umasék Tu Espiritu Du Ewan Judeo

44Nadid, mégkagi pabi ti Pedro, éy dinumibi dén i Banal a Espiritu du étanan a édse to bile. 45Ey du kakaguman ni Pedro a Judeo, éy mégtaka side, da uméasék bale be i Banal a Espiritu ta maski éwan Judeo a tolay. 46Dahilan nabati de du éwan Judeo a mégkagi ta iba-iba a kagi, sakay mégpuri side ta Diyos. Ey kinagi ni Pedro, a 47“Kapareho tam bale di tolayae a dayuan, da tétanggapén de be i Banal a Espiritu! Ti ésiya i makasawaya dide a ipabinyag?” 48Tulos niutus ni Pedro a binyagen side ta ngahen ni Jesu Cristo. Ey kétapos na éya, éy inakit de ti Pedro a égsa pa side a sénganya a aldew.

Tu Katuwiran Ni Pedro Eng Bakit

Bininyagen Na Du Ewan Judeo

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index