Search form

Tu Gimet 10:2

2Mékidiyos siya a lélake, a méniwala side a mététena ta Diyos. Pero éwan de tukoy ti Jesus. Ugali na a méngatéd du Judeo a mahirap, sakay palagi siya a ménalangin ta Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index