Search form

Tu Gimet 10:28

28Ey kinagi ni Pedro dide, a “Tukoy moy dén a bawal i Judeo a mékiagum ta éwan Judeo, ayun ta rilihiyon me. Pero nikagi diyakén na Diyos a diyan ko ibilang a medukés i maski anya a kalase a tolay.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index