Search form

Tu Gimet 10:4

4Ey ti Kornelio, linumameng siya a méganteng a tahod, a kinagi na, a “Anya, Amo?” Ey kinagi no anghel, a “Nabati dén na Diyos, Kornelio, tu panalangin mo, sakay tinandaan na be tu kagbi mo du mahirap.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index