Search form

Tu Gimet 10:43

43Siya i nikékagia na étanan a purupeta to péngipahayag de a maski ti ésiya i méniwalaa diya éy pagpasensiyaan side na Diyos ta kasalanan de, dahil ta kapangyarian ni Jesus.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index