Search form

Tu Gimet 11

1Nadid, du apostol sakay du iba a Judeo a méniwala ta Hudea, éy nabaheta de a te éwan Judeo a nipasakup dén ta kagi na Diyos, dahil to pégtoldu ni Pedro. 2Kanya du Judeo a méniwala ni Jesus, éy pinintasan de ti Pedro to kédemét na ta Jerusalem. 3“Bakit,” kagi de, “tinumulos ka ta bile na dayuan a éwan Judeo, a nékidipon ka pa dide? Ewan beman ya bawal ta ugali tam?”

4Kanya ti Pedro, éy kinagi na dide i katuwiran na, a nisalaysay na dide i étanan a nanyari. 5“To esa a bulan,” kagi na, “éy égseék ta Hope. Ey to pénalangin ko, éy naketaék ta himala. Te komanék i tagenép, a mineta ko i dikél a koman i manta ta langet a iyétostos. Te igut tu épat a iskina na. Ey dinumibi a hanggan ta tapat kua. 6Nadid, tinitigen ko éy meadu bale a kalakalase a hayup i lasén naa, sakay ulag éy ta manok. 7Sakay nabati ko i boses a kinagi na diyakén, a ‘Nay, Pedro, alapén mo dén.’ 8Ey ‘Ewan, Panginoon,’ kagi ko, ‘bawal ina side a kanén me.’ 9Pero kinagi diyakén a huway no boses ta langet, a ‘Diyan mo kagin a bawal tu kinagi na Diyos a mahusay.’ 10Pentélo a beses a nanyari i éya, sakay inapén tu manta ta langet.

11“Nadid, ta éya a mismo a oras,” kagi ni Pedro, “éy dinumemét to bile a tinulusan ko i étélo a lélake a gébwat ta Sesarea, a manguwet diyakén. 12Ey inutusanék na Espiritu a diyanék mégalanganin a kumuyog dide. Kanya kinumuyogék dide to bile no esa a lélake a éwan Judeo, a ti Kornelio i ngahen naa. Sakay kinuyog ko be di énémae a kaguman ko. 13Ey ti Kornelio, éy nibaheta na dikame a pinumeta kan diya i esa a anghel to bile de, a inutusan na kan siya a pauweték na ta Hope. 14Kinagi kan no anghel diya a sakén i magbahetaa diya ta kagi a méngiligtas diya, sakay du anak na. 15Ey nadid,” kagi ni Pedro, “to pégkagi ko pabi dide, éy dinumibi bale dide i Banal a Espiritu a kona to nanyari dikitam to sapul. 16Ey sakén, éy naala-ala ko tu kinagi na Panginoon, a mégbinyag ti Juan ta dinom, pero sikitam éy mabinyagen kitam kan ta Banal a Espiritu. 17Ey nadid, éy magenyaék? Eng inatdinan side na Diyos ta Espiritu na a kona to nipéngiatéd na dikitam to nipagpasakup tam diya, éy anya, sawayén ko beman i gimet na Diyos? Kanya tinumulusék dide.”

18Nadid, du pinégkagian ni Pedro, pékabati de to katuwiran na, éy éwan dén side mégpintas diya. Nagpasalamat side ta Diyos, a kinagi de, a “Inatdinan bale be side na Diyos ta pagkékataon de a magsisi ta kasalanan de, a baguén de tu ugali de a monda mabuhay side; maski éwan Judeo a tolay!”

Du Méniwala Ta Antiokia

19Nadid, du méniwala ni Jesus a minasiwéd-sewéd to pémunu de ni Esteban, éy nakaabut i sénganya dide ta Penisia, sakay ta Sipre, a hanggan ta Antiokia. Nipahayag de sa i baheta ni Jesus, pero Judeo san i néngibahetaan dia. 20Pero te séngasénganya a Judeo a méniwala a taga Sipre sakay ta Sirene. Diden ya, kédemét de ta Antiokia, éy nibaheta de ti Cristo du tolay sa a éwan Judeo. 21Ey inaguman side na Panginoon, monda meadu sa a tolay i ipasakup ta Panginoon.

22Nadid, pékabaheta du alagad ta Jerusalem ta éya, éy pinaange de ti Bernabe ta Antiokia. 23Ey kédemét na sa, éy neta na i mahusay a gimet na Diyos dide, éy masaya siya. Tulos hinatulan na side a manatili side a matapat ta péniwala de ta Panginoon. 24Ti Bernabe éy mahusay a lélake, a égse diya i Banal a Espiritu, sakay uméasa siya a tahod ta Diyos. Ey meadu i tolay a nipasakup ta Panginoon.

25Kanya inumange ti Bernabe ta Tarso a ahayukén na ti Saulo. 26Ey to péketa na diya, éy kinuyog na siya a soli ta Antiokia. Esa a taon side a négiyan ta Antiokia, sakay nagtoldu side ta éya ta meadu a tolay to gurupu du méniwala. Du méniwala sa, éy side ya du neditol a ngéngahinan na tolay a Kristiano.

27Nadid, ta éya a panahun éy te purupeta a dinumemét ta Antiokia, a gébwat side ta Jerusalem. 28Tinumaknég i esa dide, a ti Agabo i ngahen na, sakay naghula siya ta pamag-itan na Espiritu, a te dikél kan a alép a dumemét ta mundua. I éya a hula, éy natupad ngani dén to panahun ni Hari Klaudio. 29Kanya du méniwala sa, éy naisipan de a ipatawed de i tulung de du tétotop de ta péniwala ta Hudea, sigun ta kaya na bawat esa dide. 30Ey kona ngani sa i ginamet dia. Nipatawed de tu tulung de du matétanda sa, a ti Bernabe sakay ti Saulo i bahala a nagkébil.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index