Search form

Tu Gimet 12

Mangloko Man Dén Side Du Méniwala

1Nadid, to panahun a éya, éy ti Hari Herod éy nékialam siya du sénganya a méniwala ni Jesus. 2Pinutulan na pa ti Santiago a aka ni Juan. 3Ey nadid, péketa na a mésahat du Judeo ta éya, éy ti Pedro man dén i nipadikép naa. Nanyari ya to piyesta a péngan de ta melapis a tinapay. 4Pékadikép na ni Pedro, éy nipihesu na siya, a pinaguwardia na siya ta sapulu éy ta éném a sundalu. Tu plano ni Herod éy iluwas na ti Pedro ta kétapos na piyesta, monda ipabuno na siya ta harap du tolay. 5Kanya binantayan de ti Pedro to pégpihesuan. Pero du kakaguman na a méniwala, éy mahigpit a iyépanalangin de siya.

Pinaluwas No Anghel Ti Pedro

6To esa a kélép éy tidug ti Pedro ta sélat na éduwa a sundalu, a ginapus siya ta éduwa a kadena. Sakay te guwardia be a mégbantay to pintuan no pégpihesuan. Ta gagabi éy saya i takdaa a aldew a ipabuno siya no hari. 7Nadid, bigla a dinumemlag tu kuwarto a te katidugen ni Pedro, a te taknég sa i esa a anghel na Diyos. Kembilan na ti Pedro a linukag, a kinagi na, a “Nay, Pedro, umikat ka dén.” Nadid, kéégkat ni Pedro, éy basta nalékbes tu kadena ta kamét naa. 8“Nay,” kagi no anghel, “magbadu ka dén, sakay magsolot ka dén ta sapatus mua.” Kétapos na éya, éy kinagi na, a “Nay, magalikébkéb ka ta ulés mua, a umunonod ka diyakén.” 9Ey inumunonod ti Pedro to anghel a linumwas to pégpihesuan. Ey éwan tukoy ni Pedro éng tunay ya a nanyari. Akala na éy tagenép na san. 10Péglakad de, éy sinalinan de san tu éduwa a guwardia. Sakay kédemét de to pintuan a bakal, éy basta binumukas dide, a tulos nakaluwas dén side. Péglakad de to esa a karsada, éy bigla a linompés tu anghel. 11Ey ta éya san naisipan ni Pedro i nanyaria diya. “Tutuhanan bale,” kagi na, “a pinaange se na Diyos tu anghel na a mangagaw diyakén ni Herod, sakay tu asaan du Judeo a manyari diyakén.”

12Nadid, to pékaisip ni Pedro ta éya, éy nagtulos siya to bile ni Maria a ina ni Juan a dédulawén de a Markos. Te meadu sa nadid a napisan a nanalangin. 13Tinumuktuk ti Pedro to pintuan, éy inumange tu bataan to pintuan a inentan na éng ti ésiya ya. 14Siya, pékatukoy na to boses ni Pedro, éy éwan na siya binukasan, dahil ta pagés na; éngˈwan naginan siya ta lubuk a kinagi na du ménalangin sa a kéye dén ti Pedro to pintuan. 15“Oy!” kagi de, “nabang-aw ka wade.” Pero iyépilit na a siya ngani dén. Kanya kagi de a makay anghel na. 16Samantala ti Pedro éy mégtuktuk a mégtuktuk. Ey to péngbukas de éy neta de a siya bale dén. Ey nagtaka side. 17Pero pinéypéy na side. Sakay nilagip na dide éng kodya siya a pinaluwas na Panginoon to pégpihesuan. Sakay nibilin na dide a ibaheta de de Santiago i nanyaria. Sakay hinumektat siya dide a inumange ta iba a lugar.

18Nadid, to gagabi dén, éy naligalig dén a tahod du sundalu, da éwan de tukoy éng ahe ti Pedro. 19Ey ti Hari Herod, éy pinaahayok na siya, pero éwan de neta. Kanya siniyasat na du nagbantay, sakay nipabunu na side. Ey kétapos na éya, éy nagkobu ti Herod ta Sesarea.

Tu Kéte Ni Herod

20Nadid, nale ti Hari Herod a mégingél du tolay ta Tiro sakay ta Sidon. Kanya nadid éy nagkasundu side a umange diya. Nékiohon pa side ni Blasto a bisi na, a aguman na side a mékiohon ni Herod. Gustu de a bumate ni Herod, da gébwat ta banuwan na i kabuhayan de. 21Nadid, kédemét no katugunan de a aldew, éy nagbihis ti Herod to badu na a memahal, sakay inumeknud siya to bangko na ta harap du tolay, sakay nagtalumpati siya dide. 22Ey du tolay, pékabati de diya éy kinagi de ta médegsén, a “Ewan siya tolay, éngˈwan diyos siya a talaga!” 23Ey nadid, da éwan kinagi ni Herod a Diyos i nangtulunga diya, éy bigla a pinasakitan siya no anghel a gébwat ta Diyos. Sakay enhés siya a tulos minate dén.

24Ey tu kagi na Diyos, éy lalo a nagkabahibaheta dén. 25Ey ti Bernabe sakay ti Saulo, da natapos dén tu gimet de ta Jerusalem, éy nagsoli dén side ta Antiokia, a kinuyog de nadid ti Juan Markos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index