Search form

Tu Gimet 13

Tu Péglakad De Bernabe Ta Adeyo

1Nadid, du méniwala ta Antiokia éy te sénganya dide a purupeta, sakay te séngasénganya be a mégtoldu. I ngahen dia éy ti Bernabe, sakay ti Simion Niger, ti Lusio a taga Sirene, ti Saulo, sakay ti Manaen (ti Manaen éy kaguman ni Herod to kéanak de). 2To esa a aldew éy nagpisan side a nagkulasiyon, monda sumamba side ta Diyos. Ey kinagi dide na Banal a Espiritu, a “Pilién moy ti Bernabe sakay ti Saulo, a ibukod moy side, monda gemtén de i tarabaho a nihanda ko dide.” 3Ey kétapos de a nagkulasiyon sakay nanalangin, éy nitupu de dide tu kamét de, sakay pinéglakad de side.

Mégtoldu Side Ta Sipre

4Ti Bernabe sakay ti Saulo, éy inutusan side na Banal a Espiritu. Kanya inumange pa side ta Selusia, sakay sinumakay side ta paraw a inumahabes side ta puduka na Sipre. 5Ey kédemét de ta Salamina, éy nipahayag de du kapilya sa na Judeo i kagi na Diyos. Kaguman de be ti Juan Markos a katulung de.

6Nilebut de i éya a puduk, a hanggan ta Papus. Ta éya éy netaunan de sa i esa a mégsalamangka a Judeo a mégwari-wari a purupeta siya. Ti Barhesus i ngahen naa. 7Kadimoy siya no gubernador ta éya, a ti Sergio Paulo, a matalinung a lélake. Siya éy nipauwet na ti Bernabe sakay ti Saulo, da gustu na éy mabati na i kagi na Diyos dide. 8Pero tu mégsalamangka, éy talaga na a sawayén de Bernabe, da sala na a tumanggap tu gubernador ta péniwala de. (Tu palayaw no mégsalamangka éy ti Elimas.) 9Pero ti Saulo, éy édse diya i Banal a Espiritu. (Tu palayaw ni Saulo éy ti Pablo.) Ey linameng na tu mégsalamangka, 10a kinagi na diya, a “Utusan ka ni Satanas! Bakit kontara ka ta mahusay a gimet? Loko ka, a medukés ka a ugali! Bakit pakiwélén mo i katutuhanan tungkul ta Diyos? 11Pero nadid,” kagi ni Pablo, “éy parusaan ka na Diyos. Maging buhék ka, a male a panahun éy éwan ka maketa.” Nadid, bigla a naramdaman ni Elimas a dinumiklém i mata naa, tulos nagkapa-kapa siya ta mangkabit diya. 12Ey tu gubernador, péketa na ta éya, éy naniwala siya; da néganteng siya ta pégtoldua de Bernabe tungkul ta Panginoon.

Ta Antiokia-Pisidia

13Nadid, tinumulak de Pablo ta Papus, a inumahabes side ta Perge-Pamilia. Pero kédemét de sa, éy gininanan side ni Juan Markos, a nagsoli siya ta Jerusalem. 14Ey sapul ta éya éy nagtulos de Pablo ta Antiokia-Pisidia. Ey to pangilin a aldew, éy sinomdép side to kapilya na Judeo to pégmiting de. 15Ey kétapos du Judeo a mégbasa to kasulatan, éy kinagi no tagapamahala sa ni Pablo éng te kagin siya du napisan sa a tolay. 16Kanya tinumaknég ti Pablo, a niontok na i kamet naa, sakay nagtalumpati siya dide.

“Sikam a Israel,” kagi na, “sakay sikam a éwan Judeo a mékidiyos, éy te kaginék dikam. 17I Diyos a péniwalaan na banuwan na Israel, éy siya i nangpilia du apo tam to araw, a side i tolay na. Sakay pinakadu na side to pégiyan de ta Egipto. Sakay pinaluwas na side ta éya ta pamag-itan na kapangyarian na. 18Pinagtiisan na side to pégiyan de ta melawa a ilang a lugar ta épat a pulu a taon. 19Kétapos na éya, éy pinabuno na du tolay ta pitu a banuwan na Kanan, sakay niatéd na tu luta de du apo tam, 20para ta panahun na épat a datos éy ta limapulu a taon.

“Kétapos na éya éy ginimet na Diyos a te huwes side a nagmayor dide, a hanggan to panahun ni Purupeta Samwel. 21Ey nadid gustu du Judeo a te hari side. Kanya pinili na Diyos i esa a lélake a gébwat ta lahi ni Bendyamin. Ti Saulo i ngahen na, a anak ni Kis. Siya i hari de para to épat a pulu a taon. 22Ey nadid, to péngibut na Diyos ni Saulo, éy pinili na ti Dabid a maghari dide. Da kinagi na Diyos a ti Dabid i gustu na kana, da tukoy na a tupadén na i kaluuben na. 23Ey nadid,” kagi ni Pablo, “tu apo ni Dabid a esa éy ti Jesus; éy ginimet na Diyos a siya i tagapagligtas du Israel, da saya i nipangako na Diyos. 24Ey bagu dinumemét ti Jesus éy mégtoldu dén ti Juan du tolay, a dapat magsisi side ta kasalanan de, a tulos ipabinyag side. 25Ti Juan, to kétapos na to tarabaho na, éy kinagi na, a ‘Akala moy éy sakén i tagapagligtas, pero éwan. Te ménegipo diyakén a dumemét,’ kagi na, ‘sakay éng iparehoék moy diya, éy éwanék tu pasa, da mataas siya diyakén.’

26“A tétotop ko,” kagi ni Pablo, “sikam a apo ni Abraham, sakay sikam a éwan Judeo a mékidiyos, batenék moy! I éya a baheta a méngiligtas i Diyos ta tolay, éy para dikam be! 27Du Judeo ta Jerusalem, éy éwan de tukoy a ti Jesus i tagapagligtas. Sakay tu kasulatan du purupeta a bébasaén de ta tuwing pangilin, éy éwan de be napospusan. Kanya tinupad de to nipamuno de ni Jesus. 28Maski éwan side tu katuwiran a magpabuno diya, éy pinilit de ti Pilato a ipabuno na siya. 29Kanya tinupad de tu hula du purupeta, a nipabuno de siya. Ey to nikate na dén, éy nidibe de tu bangkay na to kudos, sakay nielbéng de to pantiyung. 30Pero binuhay siya na Diyos a huway! 31Sakay meadu a aldew a pinumeta siya du alagad na a kakuyoyog na to éya ta Jerusalem a gébwat ta Galilea. Side ya i sistigua a nabuhay dén siya. 32Pati sikame a éduwa,” kagi ni Pablo, “éy inumange kame se a monda ipahayag me dikam i Mahusay a Baheta a nipangako na Diyos du apo tam to araw. 33Tinupad dén na Diyos tu nipangako na dikitam, da pinabuhay na dén ti Jesus a huway. Te kagi ta ikaduwa a kanta tungkul ta éya. Siko i anak ko, kagi na, sakay sakén i ama mua. 34Sakay kinagi be na Diyos a atdinan na siya ta mahusay a kalagayan a nipangako na ni Dabid. I kahulugina na éya,” kagi ni Pablo, “éy buhayén na ti Jesus, monda éwan mahunot i bégi naa. 35Sakay te kagi a esa to kasulatan, a éwan na kan pabayan a mahunot tu utusan na a banal. 36Mara ti Dabid, sinunud na i Diyos to panahun na, pero minate siya, sakay nielbéng de be siya to lébeng du apo na, tulos nahunot tu bégi na. 37Pero ti Jesus éy éwan nahunot tu bégi na, da binuhay siya na Diyos.

38“Kanya nadid, a tétotop ko,” kagi ni Pablo, “éy dapat moy a mapospusan a dahil ni Jesus éy pagpasensiyaan kam na Diyos ta kasalanan moy. 39Da maski sésundin moy i kautusan ni Moises, éy éwan kam pagpasensiyaan ta kasalanan moy; pero éng maniwala kam ni Jesus éy makaligtas kam ta parusa na kasalanan moya. 40Kanya sikam,” kagi ni Pablo, “éy mangilag kam, makay makamtan moy tu nisulat du purupeta to araw. 41Entan moy, kagi de, sikam a mégidel ta katutuhanan. Magtaka kam kan ta gimet na Diyos, pero mate kam, da éwan kam maniwala, maski ipaliwanag de dikam.”

42Nadid, kéluwas de Pablo to kapilya, éy inakit side du tolay a sumoli side ta sabadu a esa, a magtoldu side dide a huway. 43Ey kétapos no miting, éy te meadu a tolay a tinumagubet de Pablo, éy hinatulan side de Pablo a diyan de pébayan i kagbi na Diyos dide.

44Nadid, to esa man dén a aldew a pangilin, éy dinumulug du étanan a tolay ta banuwan, a monda mabati de tu pégtoldu ni Pablo ta kagi na Diyos. 45Pero du mataas a Judeo, péketa de du meadu a tolay a dinumulug de Pablo, éy nanaghili side, sakay kinagi de a mali tu pégtoldu na, a medukés kan siya a lélake. 46Ey de Pablo éy ti Bernabe, éy metapang side a mégkagi. “Dapat a mégpahayag kame pa dikam ta kagi na Diyos,” kagi de, “da Judeo kam. Pero nadid, da mégidel kam, a sala moy a te buhay a éwan tu katapusan, éy pabayan me kam, a du éwan Judeo san i tolduan mia. 47Da saya i niutusa dikame na Panginoon. Pinili na kame, kagi na, a sikame i magpaliwanag du éwan Judeo, a sikame kagi na i bahala a mégtoldu ta iba a tolay tungkul ta kaligtasan de.”

48Nadid du éwan Judeo, pékabati de ta éya, éy mésaya side. “Kamahalan,” kagi de, “i éya a kagi de Pablo tungkul ta Diyos!” Ey nadid, du pinili dén na Diyos a para ta buhay a éwan tu katapusan, éy naniwala side. 49Sakay tu kagi na Diyos éy lalo a nagkabahibaheta dén ta éya a lugar. 50Pero du Judeo a mataas, éy sinulsulan de du te tungkulin a lélake ta éya, sakay i sénganya a mataas a bébe a méniwala ta Diyos. Tulos linoko de de Pablo a hanggan pinaibut de side to banuwan de. 51Ey de Pablo, kéhektat de, éy nihalimbawa de dide a nipagpag de dide tu alikabuk ta tikéd dia. I éya éy bilang sistigu de a inidelan de i Diyos. Ey nadid éy inumange side ta Ikonio. 52Ey du bigu a méniwala ta Antiokia éy mésaya side, sakay édse dide i Banal a Espiritu.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index