Search form

Tu Gimet 13:1

Tu Péglakad De Bernabe Ta Adeyo

1Nadid, du méniwala ta Antiokia éy te sénganya dide a purupeta, sakay te séngasénganya be a mégtoldu. I ngahen dia éy ti Bernabe, sakay ti Simion Niger, ti Lusio a taga Sirene, ti Saulo, sakay ti Manaen (ti Manaen éy kaguman ni Herod to kéanak de).

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index