Search form

Tu Gimet 13:17

17I Diyos a péniwalaan na banuwan na Israel, éy siya i nangpilia du apo tam to araw, a side i tolay na. Sakay pinakadu na side to pégiyan de ta Egipto. Sakay pinaluwas na side ta éya ta pamag-itan na kapangyarian na.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index