Search form

Tu Gimet 13:25

25Ti Juan, to kétapos na to tarabaho na, éy kinagi na, a ‘Akala moy éy sakén i tagapagligtas, pero éwan. Te ménegipo diyakén a dumemét,’ kagi na, ‘sakay éng iparehoék moy diya, éy éwanék tu pasa, da mataas siya diyakén.’

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index